ΕΠΙΛΟΓΗ ΥΠΟΤΡΟΦΟΥ ΑΚ.ΕΤΟΥΣ 2014-2015

Κληροδότημα Εμμανουήλ Ι. Αλτιναλμάζη

Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε.

Κατάστημα Αλεξανδρούπολης 306

    (Λ. Δημοκρατίας 240)

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Πρακτικού  Νο 217/12-2-2015

Στην Αλεξανδρούπολη σήμερα 12 Φεβρουαρίου 2015, ημέρα Πέμπτη και ώρα 14.00 μ.μ., συνήλθαν στο Κατάστημα Αλεξανδρούπολης της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος Α.Ε. (Λ. Δημοκρατίας 241) οι κάτωθι:

  1. Κων/νος Στραβολέγκας του Δημητρίου διευθυντής της ΕΤΕ καταστήματος Αλεξ/πολης, κάτοικος   Αλεξ/πολης, πρόεδρος
  2.   Γρηγοριάδης Κυριάκος του Δανιήλ υποδιευθυντής της ΕΤΕ καταστήματος Αλεξ/πολης, κάτοικος   Αλεξ/πολης ταμίας και
  3. Λαμπρινη Καιταρτζή Δ/τρια 1ου Λυκείου Αλεξ/πολης, κάτοικος Αλεξ/πολης γραμματέας

και επιπλέον παρισταμένων του νομικού συμβούλου κ. Πέτρου Γ. Αλεπάκου και της γραμματέως κ.Ζλατινούδη Μαρίας για να συζητήσουν τα ακόλουθα θέματα:

 

 

ΜΟΝΟ Θέμα: Εκλογή ενός υποτρόφου για το ακαδημαϊκό έτος 2014-2015

            Το λόγο έλαβε ο Πρόεδρος ΔΣ, ο οποίος ενημέρωσε τα λοιπά μέλη του Δ.Σ. ότι για την χορήγηση μίας υποτροφίας για το ακαδημαϊκό έτος 2014-2015, συντάχθηκε νομίμως η από 2-10-2014 προκήρυξη του Ιδρύματος και εγκρίθηκε α) από το υπ’αρ. 211/2-10-2014 πρακτικό ΔΣ, β) από το υπ΄αρ. πρωτ. εισερχ. 19987/24-10-2014 έγγραφο της Διεύθυνσης Κοινωφελών Περιουσιών Γραφείο Κομοτηνής Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας Θράκης και γ) το υπ΄αρ.πρωτ. Φ.20.2/11916/1-12-2014 έγγραφο της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Έβρου.

Εν συνεχεία,  περίληψη της προκήρυξης σύμφωνα με τα όσα προβλέπει ο Ν. 4182/2013 αναρτήθηκε στις 2-12-2014 στην Ιστοσελίδα του Κληροδοτήματος και δημοσιεύτηκε στο υπ΄αρ. 12795/6-12-2014 φύλλο της πανελλαδικής κυκλοφορίας αθηναϊκής εφημερίδας «Ηχώ των Δημοπρασιών».

Τέλος, μετά την παρέλευση της προθεσμίας υποβολής αιτήσεως στις 6-2-2015 συγκεντρώθηκαν άπασες οι αιτήσεις υποψηφίων υποτρόφων που είχαν κατατεθεί εμπροθέσμως στην έδρα του Κληροδοτήματος έως 6-2-2015 ήτοι :

  1. η αίτηση με αριθμό πρωτοκόλλου 49/29-12-2014 του υποψηφίου Κοπέλλη Χρήστου του Αντωνίου, κατοίκου Αλέξ/πολης  ο οποίος προσκόμισε τα εξής δικαιολογητικά ...........
  2.  η αίτηση με αριθμό πρωτοκόλλου 1/21-1-2015 της υποψηφίου Βουβαλά Παρθένας του Δημητρίου Κεχαγιά Νίκης του Ιωάννη, κατοίκου Αλεξάνδρειας Ημαθίας  η οποία προσκόμισε τα εξής δικαιολογητικά .....................
  3. η αίτηση με αριθμό πρωτοκόλλου 2/27-1-2015 της υποψήφιας Παναγοπούλου Παρασκευής του Αποστόλου κατοίκου Αθηνών, η οποία προσκόμισε τα εξής δικαιολογητικά ...........

       Στη συνέχεια τα μέλη του ΔΣ συζήτησαν διεξοδικά τις ανωτέρω υποψηφιότητες με βάση τον α.ν. 2039/1939, το από 18-8-1941 β.δ. περί του τρόπου απονομής υποτροφιών εκ κληρονομιών κλπ, και το Ν. 4182/2013 όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν, την από 10-2-2015 εισήγηση του νομικού συμβούλου του Κληροδοτήματος Πέτρου Γ. Αλεπάκου και τους όρους του διαθέτη του Ιδρύματος περί χορήγησης υποτροφίας σε φοιτητή/σπουδαστή στις θετικές επιστήμες και δη σε προπτυχιακές ή μεταπτυχιακές σπουδές στην ηλεκτρολογία, επιμελή με βάση το βαθμό απολυτηρίου λυκείου ή άλλης ισότιμης σχολής, ο οποίος πρέπει να είναι τουλάχιστον «λίαν καλώς» και με εξακριβωμένη οικονομική αδυναμία και αποφάσισαν τα εξής:                     

  • σχετικά με την με αριθμό πρωτοκόλλου αίτηση  49/29-12-2014 του υποψηφίου Κοπέλλη Χρήστου, έπειτα από μελέτη των απεσταλμένων εγγράφων προκύπτει ότι δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις του διαθέτη περί οικονομικής αδυναμίας συγκριτικά με τις λοιπές δηλώσεις των ετέρων υποψηφίων ......... Επομένως η αίτηση του απορρίπτεται.-
  • σχετικά με την με αριθμό πρωτοκόλλου αίτηση 1/21-1-2015 της υποψηφίου Βουβαλά Παρθένας, έπειτα από μελέτη των απεσταλμένων εγγράφων προκύπτει ότι δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις του διαθέτη περί σπουδών στην Ηλεκτρολογία καθόσον έπειτα από μελέτη του 1650/2014 πιστοποιητικό του ΔΠΘ Πολυτεχνική Σχολή Τμήμα ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών περί μεταπτυχιακών σπουδών στο μεταπτυχιακό τμήμα της προκύπτει ότι το μεταπτυχιακό πρόγραμμα αφορά ειδικότητα Τηλεπικοινωνιακών Συστημάτων ήτοι όχι Ηλεκτρολογία ενώ επίσης δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις του διαθέτη α) περί βαθμού απολυτηρίου Λυκείου συγκριτικά με την τρίτη υποψήφια καθόσον η δεύτερη υποψήφια αποφοίτησε από το Γενικό Λύκειο Βαθμό Απολυτηρίου «18,7», ενώ η τρίτη υποψήφια με Βαθμό Απολυτηρίου «19» και β)  περί οικονομικής αδυναμίας συγκριτικά με την τρίτη υποψήφια καθόσον η δεύτερη υποψήφια προέρχεται από τριμελή οικογένεια ενώ η τρίτη υποψήφια από οκταμελή οικογένεια. Επομένως η αίτηση της απορρίπτεται .-
  • σχετικά με την με αριθμό πρωτοκόλλου αίτηση 2/27-1-2015 της υποψήφιας Παναγοπούλου Παρασκευής πληρούνται οι όροι του διαθέτη για την χορήγηση υποτροφίας ήτοι Βαθμός Απολυτηρίου άριστα, πρωτοετής φοιτήτρια στο Μετσόβιο Πολυτεχνείο Τμήμα ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών και αποδεδειγμένης οικονομικής δυσχέρειας. Συγκεκριμένα προκύπτει ότι η υποψήφια αποφοίτησε από το Γενικό Λύκειο με Βαθμό Απολυτηρίου «19» ενώ ο πρώτος ως άνω υποψήφιος αποφοίτησε με Βαθμό Απολυτηρίου «18,5» και η δεύτερη των υποψηφίων Βαθμό Απολυτηρίου «18,7»,  ενώ έπειτα από μελέτη των απεσταλμένων οικονομικών εγγράφων συγκριτικά με τις λοιπές αιτήσεις των έτερων υποψηφίων προκύπτει εξακριβωμένη οικονομική αδυναμία της λόγω του δηλωθέντος εισοδήματος των γονέων της ........  συνυπολογιζομένου του γεγονότος της πολυτεκνίας της οικογένειας (6 τέκνα) ............. Επομένως η αίτηση της πρέπει να γίνει δεκτή.-

Τα μέλη του ΔΣ κατόπιν διεξοδικής συζήτησης έκριναν ότι η με αριθμό πρωτοκόλλου αίτηση 2/27-1-2015 της υποψήφιας Παναγοπούλου Παρασκευής πληροί τους όρους του διαθέτη για την χορήγηση υποτροφίας και αποφάσισαν ομόφωνα να εκλέξουν ως υπότροφο για το ακαδημαϊκό έτος 2014-2015 την ως άνω υποψήφια Παναγοπούλου Παρασκευή ακολουθώντας την περαιτέρω νόμιμη διαδικασία για να ολοκληρωθεί η εκλογή.

Η εν λόγω απόφαση, θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Ιδρύματος, θα τοιχοκολληθεί στην έδρα του Ιδρύματος και στην Β/βαθμια Εκπαίδευση για να λάβουν γνώση της επιλογής όσοι ενδιαφερόμενοι και να ασκήσουν τυχόν ενστάσεις. Προθεσμία για την υποβολή ενστάσεων ορίζεται 10ημερος ότε και όλα τα σχετικά έγγραφα παραμένουν στην έδρα του Κληροδοτήματος. Μετά την πάροδο του 10ημερόυ και εντός 5ημερου θα συνταχθεί νέο πρακτικό ΔΣ εφόσον υπάρχουν ενστάσεις για έγκριση ή απόρριψη ενστάσεων και τελική επικύρωση απόφασης. Τέλος, άπαντα τα ως άνω σχετικά έγγραφα θα αποσταλούν στο Γραφείο Κληροδοτημάτων -Κοινωφελών Κομοτηνής για τις δικές τους περαιτέρω ενέργειες.-

Οι ανωτέρω αποφάσεις των μελών του Δ.Σ. τελούν υπό την έγκριση της αρμόδιας εποπτεύουσας αρχής.

Μη υπάρχοντος άλλου θέματος, η συνεδρίαση λύεται.      

 

Ο Πρόεδρος                      Η Γραμματέας               Ο Ταμίας          

             

 

                                                             Κων/νος Στραβολέγκας       Λαμπρινή Καϊταρτζη          Κυριακος Γρηγοριαδης    

 

 

 

Ο Νομικός Σύμβουλος          Η γραμματέας

                                                                                                             

                                                                                           Πέτρος Αλεπακος           Μαρία Ζλατινούδη

Copyright © 2014. All Rights Reserved.

ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ Ι. ΑΛΤΙΝΑΛΜΑΖΗ