Εγκριση υποτροφιας Παναγοπουλου Αθηνας 2014-2015

                          

                      Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η   Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α Κομοτηνή : 29-04-2015
                           ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Δ/ΝΣΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΩΝ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΘΝΙΚΩΝ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΩΝ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ

  Αριθμ. Πρωτ. :29561

Ταχ. Δ/νση

Ταχ. Κώδικας

Πληροφορίες

Τηλέφωνο

FAX

Εmail                  

: Παρασίου 4

: 69100 ΚΟΜΟΤΗΝΗ

: Αθηνά Παναγοπούλου

: 25310-83388

: 25310-71479: pathina@damt.gov.gr

   

      

                 

Θέμα: : Έγκριση εκλογής και διορισμού υποτρόφου εσωτερικού, κατόπιν επιλογής, από τα έσοδα του κοινωφελούς Ιδρύματος με την επωνυμία «Κληροδότημα Εμμανουήλ I. Αλτιναλμάζη», που εδρεύει στην Αλεξ/πολη, για το ακαδημαϊκό έτος 2014-2015.

Αφού λαβαμε υπόψη :

1)Τις διατάξεις του Καν/κού διατάγματος 18/23-8-1941 "περί του τρόπου απονομής υποτροφιών εκ κληρονομιών, κληροδοσιών και δωρεών καταλιπομένων εις άλλα πρόσωπα νομικά ή φυσικά πλην του κράτους".

2)Τις διατάξεις των άρθρων 55, 107 και 108 του ΑΝ 2039/39 (ΦΕΚ 455/24-10-39 τ.Α') "περί τροποποιήσεως συμπληρώσεως και κωδικοποιήσεως των Νόμων περί εκκαθαρίσεως και διοικήσεως των εις το Κράτος και υπέρ Κοινωφελών σκοπών καταλειπομένων κληρονομιών, κληροδοσιών και δωρεών".

3)Τις διατάξεις των άρθρων 47 και 56 του Ν. 4182/10-09-2013 (ΦΕΚ 185Α/10-09-2013) «Κώδικας κοινωφελών περιουσιών, σχόλαζουσών κληρονομιών και λοιπές διατάξεις».

4)Την υπ'αριθμ. 30690/19-05-2011 απόφαση του Γ. Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας - Θράκης, «περί συστάσεως Γραφείου Εθνικών Κληροδοτημάτων ως Οργανική Μονάδα της Δ/νσης Εθνικών Κληροδοτημάτων, με έδρα την Κομοτηνή.

5)Την υπ'αριθ. 99386/2014 (Φ.Ε.Κ. 3105/18-11-2014) απόφαση του Γ.Γ. Α..Δ.Μ.Θ. περί «Ανάθεσης άσκησης αρμοδιοτήτων σε οργανικές μονάδες της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας - Θράκης και παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής πράξεων και εγγράφων "Με εντολή Γενικού Γραμματέα" στους προϊσταμένους των οργανικών μονάδων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας - Θράκης .

6)Το Π.Δ. 43392/16-10-1991 (ΦΕΚ 915/Β708-11-1991) περί «Έγκριση σύστασης του κοινωφελούς ιδρύματος με την επωνυμία «ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΙΩΑΝΝΟΥ ΑΛΤΙΝΑΛΜΑΖΗ» και κύρωσης του οργανισμού αυτού. Στο άρθρο 2 του Οργανισμού ορίζεται ότι: «Σκοπός του Ιδρύματος είναι η χορήγηση μιας υποτροφίας από τα εισοδήματα της περιουσίας του σ' ένα οικονομικά αδύνατο νέο επιμελή και με έφεση για ανώτερες σπουδές στις θετικές επιστήμες και συγκεκριμένα στην ηλεκτρολογία, για τη συνέχιση των σπουδών του στην Ελλάδα ή το εξωτερικό».

7)Την από 02-10-2014 πρόσκληση που εξέδωσε το ίδρυμα «Κληροδότημα Εμ. I. Αλτιναλμάζη», που εδρεύει στην Αλεξανδρούπολη, με την οποία προκηρύττει ότι προτίθεται να χορηγήσει κατόπιν επιλογής, μία (1) υποτροφία προπτυχιακών ή μεταπτυχιακών σπουδών, σε πρωτοετείς φοιτητές για το ακαδημαϊκό έτος 2014-2015 σε ένα νέο-α , εξακριβωμένης οικονομικής αδυναμίας, επιμελή και με έφεση για ανώτερες σπουδές στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό στις θετικές σπουδές και δη στην ηλεκτρολογία στη μνήμη του Εμμανουήλ I. Αλτιναλμαζη. Η επιλογή και ανακήρυξη του υποτρόφου θα γίνει χωρίς διαγωνισμό, δι' απευθείας εκλογής και, πλην των ανωτέρω προϋποθέσεων, με βάση το βαθμό απολυτηρίου λυκείου ή άλλης ισότιμης σχολής, ο οποίος πρέπει να είναι τουλάχιστον «λίαν καλώς», με την απόλυτη κρίση των μελών του Δ.Σ.

8)Το υπ' αριθμ. πρωτ 19987/24-10-2014 έγγραφο του Γραφείου Κοινωφελών Περιουσιών Κομοτηνής της Δνσως Κοινωφελών Περιουσιών της Α.Δ.Μ.Θ., με το οποίο η ανωτέρω πρόσκληση χορήγησης υποτροφίας κρίθηκε σύμφωνη με την ιδρυτική πράξη και το νόμο

9)Το με αριθμ. Φ.20.2/11916/01-12-2014 έγγραφο του Δνσης Β/Θμιας Εκπαίδευσης Έβρου που εγκρίνει την σχετική υποτροφία.

10)Το υπ' αριθμ. πρωτ.4/09-03-2015 έγγραφο του ιδρύματος « Κληροδότημα Εμμανουήλ I. Αλτιναλμάζη », με το οποίο υποβάλλονται στην υπηρεσία μας τα ακόλουθα έγγραφα σχετικά με τη χορήγηση των εν θέματι υποτροφιών:

Α) Την εφημερίδα στην οποία δημοσιεύθηκε η προκήρυξη της υποτροφίας και συγκεκριμένα στο υπ'αρ. 12795/06-12-2014 φύλλο της πανελλαδικής κυκλοφορίας Αθηναϊκής εφημερίδας «Ηχώ των Δημοπρασιών».

Β) Την Έκθεση Τοιχοκόλλησης στις 12-02-2015 στην Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος ΑΕ, κατάστημα Αλεξ/πολης (306) που αφορά την εν λόγω υποτροφία.

Η σχετική υποτροφία είχε αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του ιδρύματος, www.klirodotima-altinalmazi.gr στις 02­-12-2014, σύμφωνα με τις απαιτήσεις του ν.4182/13.

Γ). Απόσπασμα του υπ' αριθμ. 217 πρακτικού της από 12-02-2015 συνεδρίασης του Δ.Σ. του ιδρύματος με το οποίο, κατόπιν εξέτασης τριών (3) συνολικά υποβληθεισομένων αιτήσεων υποψηφίων υποτρόφων, αποφασίζεται ομόφωνα η εκλογή ενός φοιτητή θετικών επιστημών και συγκεκριμένα της ηλεκτρολογίας, ως υποτρόφου για το ακαδημαϊκό έτος 2014 - 2015 , ο οποίος πληροί τους όρους του διαθέτη, για την χορήγηση της υποτροφίας.

Δ) Τις αιτήσεις και τα δικαιολογητικά που κατέθεσαν τρείς (3) συνολικά υποψήφιοι οι οποίοι πληρούν τις προϋποθέσεις χορήγησης της υποτροφίας: α) Απολυτήριο Λυκείου με βαθμό τουλάχιστον «λίαν καλώς», β) Πιστοποιητικό εγγραφής στην αντίστοιχη πανεπιστημιακή σχολή, γ) Λευκό ποινικό μητρώο, δ) Εκκαθαριστικό σημείωμα των γονέων που να προκύπτει οικονομική αδυναμία και η τελική δικαιούχος της υποτροφίας του ιδρύματος «Κληροδότημα Εμ. I. Αλτιναλμάζη» για το ακαδημαϊκό έτος 2014-2015, είναι η κα Παναγοπούλου Παρασκευή.

11)Τις αιτήσεις και τα δικαιολογητικά που κατέθεσαν οι τρεις (3) συνολικά υποψήφιοι από τα οποία προκύπτουν τα εξής :

Α) σχετικά με την αίτηση του υποψηφίου Κοττέλλη Χρήστου, έπειτα από μελέτη των απεσταλμένων εγγράφων, προκύπτει ότι δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις του διαθέτη περί οικονομικής αδυναμίας συγκριτικά με τις λοιπές δηλώσεις των ετέρων υποψηφίων, καθόσον οι γονείς του έχουν συνολικό δηλωθέν εισόδημα ........ευρώ έναντι του συνολικού δηλωθέντος εισοδήματος ......ευρώ και .......ευρώ της δεύτερης υποψηφίου και της μητρός της αντίστοιχα και του συνολικού δηλωθέντος εισοδήματος .........ευρώ των γονέων της τρίτης υποψηφίου. Επομένως η αίτηση του απορρίπτεται

Β) σχετικά με την με την αίτηση της υποψηφίου Βουβαλά Παρθένας, έπειτα από μελέτη των απεσταλμένων εγγράφων προκύπτει ότι δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις του διαθέτη περί σπουδών στην Ηλεκτρολογία, καθόσον έπειτα από μελέτη του 1650/2014 πιστοποιητικό του ΔΠΘ Πολυτεχνική Σχολή Τμήμα ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών περί μεταπτυχιακών σπουδών στο Μεταπτυχιακό Τμήμα της, προκύπτει ότι το μεταπτυχιακό πρόγραμμαα<ρορά ειδικότητα Τηλεπικοινωνιακών Συστημάτων ήτοι όχι Ηλεκτρολογία, ενώ επίσης δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις του διαθέτη α) περί βαθμού απολυτηρίου Λυκείου συγκριτικά με την τρίτη υποψήφια καθόσον η δεύτερη υποψήφια αποφοίτησε από το Γενικό Λύκειο με Βαθμό Απολυτηρίου «18,7», ενώ η τρίτη υποψήφια με Βαθμό Απολυτηρίου «19» και β) περί οικονομικής αδυναμίας, συγκριτικά με την τρίτη υποψήφια, καθόσον η δεύτερη υποψήφια προέρχεται από τριμελή οικογένεια ενώ η τρίτη υποψήφια από οκταμελή οικογένεια. Επομένως η αίτησή της απορρίπτεται.

Γ) σχετικά με την αίτηση της υποψήφιας Παναγοπούλου Παρασκευής πληρούνται οι όροι του διαθέτη για την χορήγηση υποτροφίας ήτοι Βαθμός Απολυτηρίου άριστα, πρωτοετής φοιτήτρια στο Μετσόβιο Πολυτεχνείο Τμήμα ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών και αποδεδειγμένης οικονομικής δυσχέρειας. Συγκεκριμένα προκύπτει ότι η υποψήφια αποφοίτησε από το Γενικό Λύκειο με Βαθμό Απολυτηρίου «19» ενώ ο πρώτος ως άνω υποψήφιος αποφοίτησε με Βαθμό Απολυτηρίου «18,5» και η δεύτερη των υποψηφίων Βαθμό Απολυτηρίου «18,7», ενώ έπειτα από μελέτη των απεσταλμένων οικονομικών εγγράφων συγκριτικά με τις λοιπές αιτήσεις των έτερων υποψηφίων προκύπτει εξακριβωμένη οικονομική αδυναμία της λόγω του δηλωθέντος εισοδήματος των γονέων της συνολικού δηλωθέντος εισοδήματος .........ευρώ συνυπολογιζομένου του γεγονότος της πολυτεκνίας της οικογένειας (6 τέκνα) καθόσον οι γονείς του πρώτου υποψηφίου έχουν συνολικό δηλωθέν εισόδημα ........ευρώ και του συνολικού δηλωθέντος εισοδήματος .........και .........ευρώ της δεύτερης υποψηφίου και της μητρός της η οποία ωστόσο προέρχεται από τριμελή οικογένεια Επομένως η αίτησή της γίνεται δεκτή.

12) Την απόρριψη της εκλογής των υπολοίπων υποψηφίων υποτρόφων για τους λόγους που αναφέρονται αναλυτικά παραπάνω αλλά και στο υπ' αριθμ. 217 Πρακτικό της από 12-02-2015 συνεδρίασης του Δ. Σ. του ιδρύματος.

Κατόπιν των ανωτέρω, σας ενημερώνουμε ότι συμφωνούμε με την επιλογή της κας Παναγοπούλου Παρασκευής ως υποτρόφου, από τα έσοδα του ιδρύματος με την επωνυμία «Κληροδότημα Εμ. I. Αλτιναλμάζη», για τους ως άνω αναφερόμενους λόγους.

                                                                           Με Εντολή Γ.Γ.Α.Δ.Μ.Θ.

                                                                 Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ

                                                                      Δρ. ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΑΒΒΑΣ

 

Copyright © 2014. All Rights Reserved.

ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ Ι. ΑΛΤΙΝΑΛΜΑΖΗ