ΕΠΙΛΟΓΗ ΥΠΟΤΡΟΦΟΥ 2016-2017

Πρακτικό  Νο   242/21-8-2017

Στην Αλεξανδρούπολη σήμερα 21 Αυγούστου 2017 ημέρα Δευτέρα  και ώρα 14.00 μ.μ., συνήλθαν στο Κατάστημα Αλεξανδρούπολης της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος Α.Ε. (Λ. Δημοκρατίας 241) οι κάτωθι:

1) Κων/νος Στραβολέγκας του Δημητρίου διευθυντής της ΕΤΕ καταστήματος Αλεξ/πολης, κάτοικος   Αλεξ/πολης, πρόεδρος, 2)  Γρηγοριάδης Κυριάκος του Δανιήλ υποδιευθυντής της ΕΤΕ καταστήματος Αλεξ/πολης, κάτοικος   Αλεξ/πολης ταμίας και 3) Λαμπρινη Καιταρτζή Δ/τρια 1ου Λυκείου Αλεξ/πολης, κάτοικος Αλεξ/πολης γραμματέας και επιπλέον παρισταμένων του νομικού συμβούλου κ. Πέτρου Γ. Αλεπάκου και της γραμματέως κ.Ζλατινούδη Μαρίας για να συζητήσουν τα ακόλουθα θέματα:

 

 

ΜΟΝΟ Θέμα: Εκλογή ενός υποτρόφου για το ακαδημαϊκό έτος 2016-2017

           

....τα μέλη του ΔΣ προχώρησαν σε διεξοδική μελέτη απάντων των φακέλων των υποψηφίων υποτρόφων και κατέληξαν στα κάτωθι :

1) σχετικά με την αίτηση με αριθμό πρωτοκόλλου 1/23-01-2017 της υποψηφίας Φαρδή Ανδριάνας του Γεωργίου και της Σαράντος, κατοίκου Αλεξ/πολης ( Καλύμνου αρ. 60) έπειτα από μελέτη των απεσταλμένων εγγράφων προκύπτει ότι πληρούνται οι όροι του διαθέτη για την χορήγηση υποτροφίας καθόσον: 1) είναι πρωτοετής φοιτητής στο Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Η/Υ του ΔΠΘ, 2) ο βαθμός απολυτηρίου λυκείου είναι ΑΡΙΣΤΑ 19,5 ωστόσο δεν υπάρχει εξακριβωμένη οικονομική αδυναμία καθόσον προκύπτει δηλωθέν εισόδημα των γονέων της για το φορολογικό έτος 2015 συνολικού ποσού - ευρώ, εισόδημα ικανοποιητικό συγκριτικά με τους λοιπούς συνυποψηφίους. Επομένως η αίτηση της απορρίπτεται .

2)Σχετικά με την αίτηση με αριθμό πρωτοκόλλου 4/9-02-2017 του υποψήφιου Πατμανίδη Κωνσταντίνου του Ελευθερίου και της Δέσποινας, κατοίκου Πτολεμαΐδας (Σμύρνης 50)  έπειτα από μελέτη των απεσταλμένων εγγράφων προκύπτει ότι δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις του διαθέτη περί ανώτερων και ανώτατων σπουδών στην Ηλεκτρολογία καθόσον από την προσκομιζόμενη βεβαίωση φοίτησης για μεταπτυχιακές σπουδές στη σχολή ‘’School of Engineering and Science Study Board of Energy’’ , η οποία άλλωστε δεν είναι μεταφρασμένη με επίσημη σφραγίδα και επικύρωση για το νόμιμο αυτής, δεν προκύπτει ότι το μεταπτυχιακό πρόγραμμα αφορά ειδικότητα που να έχει σχέση με την Ηλεκτρολογία. Επομένως η αίτηση του απορρίπτεται  .-

3) σχετικά με την αίτηση με αριθμό πρωτοκόλλου 5/13-2-2017 της υποψηφίας Κακούρη Αντιγόνης του Ανδρέα και της Γεωργίας κάτοικου Χανίων ( Νευροκούρου 73Α) έπειτα από μελέτη των απεσταλμένων εγγράφων προκύπτει ότι πληρούνται οι όροι του διαθέτη για την χορήγηση υποτροφίας καθόσον: 1) είναι πρωτοετής φοιτητής στο Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Η/Υ του ΑΠΘ, 2) ο βαθμός απολυτηρίου λυκείου είναι ΛΙΑΝ ΚΑΛΩΣ 17,9 ωστόσο δεν υπάρχει εξακριβωμένη οικονομική αδυναμία καθόσον προκύπτει δηλωθέν εισόδημα των γονέων της για το φορολογικό έτος 2015 συνολικού ποσού - ευρώ, εισόδημα ικανοποιητικό συγκριτικά με τους λοιπούς συνυποψηφίους σε συνδυασμό με μεγάλη ακίνητη περιουσία όπως προκύπτει από τα προσκομιζόμενα Ε9. Επομένως η αίτηση της απορρίπτεται  .

4)σχετικά με την αίτηση με αριθμό πρωτοκόλλου 6/13-2-2017 του υποψηφίου Σάχου Κωνσταντίνου-Αρσενίου του Αντωνίου και της Βασιλικής  κατοίκου Βόλου (Ιωάννου Καρτάλη αρ.31), έπειτα από μελέτη των απεσταλμένων εγγράφων προκύπτει ότι πληρούνται οι όροι του διαθέτη για την χορήγηση υποτροφίας καθόσον: 1) είναι πρωτοετής μεταπτυχιακός φοιτητής σε Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου του Delft,  2) ο βαθμός απολυτηρίου λυκείου είναι ΑΡΙΣΤΑ 19,2 ωστόσο δεν υπάρχει εξακριβωμένη οικονομική αδυναμία καθόσον προκύπτει δηλωθέν εισόδημα των γονέων του για το φορολογικό έτος 2015 συνολικού ποσού - ευρώ εισόδημα ικανοποιητικό συγκριτικά με τους λοιπούς συνυποψηφίους, σε συνδυασμό με το γεγονός της ήδη παροχής Υποτροφίας από το Κληροδότημα στον ως άνω υποψήφιο ως προπτυχιακός φοιτητής κατά τα έτη 2010-2014. Επομένως η αίτηση του απορρίπτεται  .-

5)σχετικά με την με αριθμό πρωτοκόλλου αίτηση  2/23-01-2017 του υποψηφίου Μερτσάρη Αριστείδη του Μιχαήλ και της Φωτεινής κατοίκου Ρόδου ( Βρόγχου αρ. 2, 85101 Ιαλυσού ), έπειτα από μελέτη των απεσταλμένων εγγράφων προκύπτει ότι πληρούνται οι όροι του διαθέτη για την χορήγηση υποτροφίας καθόσον : α) είναι πρωτοετής φοιτητής στο Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Η/Υ του ΔΠΘ, β) έχει βαθμό απολυτηρίου λυκείου ΑΡΙΣΤΑ 18,9, ωστόσο δεν έγινε δυνατόν, λόγω ελλιπούς συνεργασίας εκ μέρους του, όπως αναλύθηκε ανωτέρω, να εξακριβωθεί η οικονομική κατάσταση του καθόσον στα οικονομικά στοιχεία που απεστάλησαν προκύπτουν μόνο τα δηλωθέντα εισοδήματα του πατέρα του και όχι και της μητέρας του, με αποτέλεσμα λόγω των αμφιβολιών που προκύπτουν για την οικονομική του κατάσταση και της άρνησης εκ μέρους του προσκόμισης διευκρινήσεων η αίτηση του απορρίπτεται  .

6)σχετικά με την αίτηση με αριθμό πρωτοκόλλου 37/29-12-2016 του υποψηφίου Γκρεκίδη Απόστολου του Αναστασίου και της Ακίνδυνης -Δεσποινας, κατοίκου Αλεξ/πολης (Ελ.Φιλιππιδου αρ. 12) έπειτα από μελέτη των απεσταλμένων εγγράφων προκύπτει ότι πληρούνται οι όροι του διαθέτη για την χορήγηση υποτροφίας καθόσον: 1) είναι πρωτοετής φοιτητής του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών ΤΕ της Σχολής τεχνολογικών Εφαρμογών του ΤΕΙ Θεσσαλίας, 2) ο βαθμός απολυτηρίου λυκείου είναι ΑΡΙΣΤΑ 19,1 ενώ έπειτα από την μελέτη των οικονομικών στοιχείων του με βάση όσα προσκομίσθηκαν και δηλώθηκαν εκ μέρους του προκύπτει αποδεδειγμένη οικονομική δυσκολία καθόσον συντηρείται μόνο από τα δηλωθέντα εισοδήματα της μητέρα τους ύψους - ευρώ και όχι του πατέρα του, ενώ επιπλέον η ως άνω μονογονεϊκή οικογένεια αποτελείται από έτερο αδερφό ο οποίος φοιτεί στο ΔΠΘ και συντηρείται και αυτός από την μητέρα του, για τον λόγο αυτό η αίτηση του πρέπει να γίνει δεκτή.

 

Τα μέλη του ΔΣ κατόπιν διεξοδικής συζήτησης έκριναν ότι η με αριθμό πρωτοκόλλου αίτηση 37/29-12-2016 του υποψήφιου Γκρεκίδη Απόστολου του Αναστασίου πληροί τους όρους του διαθέτη για την χορήγηση υποτροφίας και αποφάσισαν ομόφωνα να εκλέξουν ως υπότροφο για το ακαδημαϊκό έτος 2016-2017 τον ως άνω υποψήφιο Γκρεκίδη Απόστολο του Αναστασίου ακολουθώντας την περαιτέρω νόμιμη διαδικασία για να ολοκληρωθεί η εκλογή.

 

Η εν λόγω απόφαση, θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Ιδρύματος, θα τοιχοκολληθεί στην έδρα του Ιδρύματος και στην Β/βαθμια Εκπαίδευση για να λάβουν γνώση της επιλογής όσοι ενδιαφερόμενοι και να ασκήσουν τυχόν ενστάσεις. Προθεσμία για την υποβολή ενστάσεων ορίζεται 10ημερος ότε και όλα τα σχετικά έγγραφα παραμένουν στην έδρα του Κληροδοτήματος. Μετά την πάροδο του 10ημερόυ και εντός 5ημερου θα συνταχθεί νέο πρακτικό ΔΣ εφόσον υπάρχουν ενστάσεις για έγκριση ή απόρριψη ενστάσεων και τελική επικύρωση απόφασης. Τέλος, άπαντα τα ως άνω σχετικά έγγραφα θα αποσταλούν στην Διεύθυνση Κοινωφελών Περιουσιών Γραφείο Κομοτηνής-Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας-Θρακης  για τις δικές τους περαιτέρω ενέργειες.-

           

Οι ανωτέρω αποφάσεις των μελών του Δ.Σ. τελούν υπό την έγκριση της αρμόδιας εποπτεύουσας αρχής ήτοι την Διεύθυνση Κοινωφελών Περιουσιών Γραφείο Κομοτηνής Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας-Θρακης  .

 

 

Μη υπάρχοντος άλλου θέματος, η συνεδρίαση λύεται.      

Ο Πρόεδρος                      Η Γραμματέας               Ο Ταμίας          

                                                                             Κων/νος Στραβολέγκας       Λαμπρινή Καϊταρτζη          Κυριακος Γρηγοριαδης    

 

 

 

Ο Νομικός Σύμβουλος          Η γραμματέας

 

                                                                                                         Πέτρος Αλεπακος           Μαρία Ζλατινούδη

Copyright © 2014. All Rights Reserved.

ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ Ι. ΑΛΤΙΝΑΛΜΑΖΗ