ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2018

ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ Ι.ΑΛΤΙΝΑΛΜΑΖΗ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΠPOΥΠOΛOΓlΣMOΥ ΦΟΡ.ΕΤΟΥΣ 2018

ΧΡΗΣΗ ΑΠΌ 1-1-2018 Εως 31-12-2018

 

ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ

 

 

Σύνολα

 

 

 

 

 

 

Μισθώµατα ακινήτου Γ1

12 µήνες

επί 291,52

3.498,24

3.498,24

 

 

 

 

Μισθώµατα ακινήτου Γ2

12 µήνες

επί 331,52

3.978,24

3.978,24

 

 

 

 

Μισθώµατα ακινήτου Γ3

 

 

0,00

0,00

 

 

 

 

Μισθώµατα ακινήτου Κ2

12 µήνες επί 476,56

5.718,72

5.718,72

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Μισθώµατα ακινήτου Κ4

12 µήνες επί 497,28

5.967,36

5.967,36

 

 

 

 

Μισθώµατα προηγ.ετων

12 µήνες επί 350,00

4.200,00

4200

ΣΥΝΟΛΟ ΜΙΣΘΩΜΑΤΩΝ

 

 

23.362,56

23.362,56

 

 

 

 

 

ΕΣΟΔΑ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ

 

 

 

 

Τόκοι καταθέσεων

 

 

1.400,00

1.400,00

 

 

 

 

ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ

 

 

24.762,56

24.762.56

 

ΤΑΚΤΙΚΑΕΞΟΔΑ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Διάφορα αναλώσιµα γραφείου

 

100,00

100,00

Αµοιβη λογιστού

13 µήνες επι 130+ΦΠΑ

2.095,61

 

Αµοιβή γραµµατέως

12 µήνες επι 119+ΦΠΑ

1.770,72

3.866,33

Ενηµέρωση Ιστοσελίδας (site)

 

0,00

0,00

Κοινόχρηστα Γ -03

 

300,00

300,00

 

 

 

α. Έξοδα δηµΙσεων προκήρυξης υποτροφίας

200,00

 

lβ. Έξοδα δηµΙσεων προκήρυξης δηµοπρασίας

100,00

 

Ιγ. Δικαστικά έξοδα & αµοιβή δικηνόρου

1.200,00

 

δ. Επισκευές αστικών ακινήτων

 

200,00

1.700,00

ε. Φόρος εισοδήµατος(Χρ.2017)

22750Χ29%

6.597,50

 

Συµπλ/κός φόρος οικοδοµών

 

 

 

Προκαταβολή φόρου

 

6.597,50

 

Μείον προκαταβολή προηγ.ετους

-6.271,26

 

Χαρτόσηµο µισθωµάτων

22750

682,50

 

ΟΓΑ χαρτοσήµου

Ι (540,00Χ20%)

136,50

9.942,74

στ.ΕΝΦΙΑ

 

2.200,00

 

Παρακράτηση 5%0 αρθ.65 παρ.2

 

 

 

Ν.4182/13 (22531,84*5%0)

 

112,75

112,75

Χορήγηση υποτροφίας σε 1 σπουδαστή χ2700€

2.700,00

2.700,00

 

 

18.721,82

18.721,82

ΠΙΘΑΝΟ ΠΛΕΟΝΑΣΜΑ

 

 

6.040,74

ΣΥΝΟΛΟ

 

 

24.762.56


ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ Ι.ΑΛΤΙΝΑΛΜΑΖΗ

 

 

ΠPOYΠOΛOΓlΣMOΣ ΦΟΡΟΛ. ΕΤΟΥΣ 2018

 

 

 

ΧΡΗΣΗ ΑΠΌ 1-1-2018 Εως 31-12-2018

 

 

 

 

 

 

ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ

 

 

 

 

ΚΕΦ.Α' Έσοδα ακινήτων

µήνες

µίσθωµα

 

 

Μισθώµατα γραφείων Γ-1

 

 

 

 

Ιανουάριος-Δεκέµβριος

12

291,52

3.498,24

3.498,24

Μισθώµατα γραφείων Γ·2

 

 

 

 

Ιανουάριος-Δεκέµβριος

12

331,52

3.978,24

3.978,24

Μισθώµατα καταστήµατος Γ-3

 

 

 

 

Ιανουάριος-Δεκέµβριος

12

 

0,00

0,00

Μισθώµατα καταστήµατος Κ-2

 

 

 

 

Ιανουάριος - Δεκέµβριος

12

476,56

5.718,72

5.718,72

Μισθώµατα καταστήµατος Κ-4

 

 

 

 

Ιανουάριος -Δεκέµβριος

12

497,28

5.967,36

5.967,36

Μισθώµατα Παλαιοτέρων ετών

 

 

 

 

 

12

350,00

4.200,00

4.200100

ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ

 

 

 

23.362,56

ΚΕΦ.Β' Έσοδα καταθέσεων

 

 

 

 

Τόκοι καταθέσεων

 

 

1.400,00

1.400,00

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ

 

 

 

24.762,56