ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΦΟΡ.ΕΤΟΥΣ 2017

ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ Ι.ΑΛΤΙΝΑΛΜΑΖΗ    
ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2017      
ΧΡΗΣΗ ΑΠΌ 01/01/2017 - 31/12/2017        
         
ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ        
ΚΕΦ.Α' Έσοδα ακινήτων        
Προϋπολογισμός 18.772,32 Εισεπράχθησαν 23.185,71  
    Διαφορά επί έλατον 4.413,39  
         
ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ     23.185,71  
         
ΚΕΦ.Β' Έσοδα καταθέσεων        
Προϋπολογισμός 2.000,00 Εισεπράχθησαν 1.564,82  
    Διαφορά επί έλατον -435,18  
ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ        
1. Εγγυήσεις  μισθωμάτων        
         
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ     24.750,53  
ΣΥΝΟΛΟ Διαφορών       3.978,21
         
ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΞΟΔΑ        
ΚΕΦ.Α'.Έξοδα διοίκησης         
& διαχείρησης περιουσίας        
Προϋπολογισμός 4.849,20 Πραγματοποιηθέντα 3.178,44  
    Διαφορά επί πλέον -1.670,76  
         
ΚΕΦ.Β ' Έξοδα συντήρησης &        
αξιοποίησης περιουσίας        
α. Έξοδα δημ/σεων προκήρυξης υποτροφίας      
Προϋπολογισμός 200,00 Πραγματοποιηθέντα    
    Διαφορά επί πλέον -200,00  
         
β. Έξοδα δημ/σεων προκήρυξης δημοπρασίας      
Προϋπολογισμός 100,00 Πραγματοποιηθέντα 264,12  
    Διαφορά επί έλατον 164,12  
         
         
γ. Δικαστικά έξοδα & αμοιβή δικηγόρου        
Προϋπολογισμός 1.500,00 Πραγματοποιηθέντα    
    Διαφορά επί έλατον -1.500,00  
         
δ. Επισκευές αστικών ακινήτων        
Προϋπολογισμός 200,00 Πραγματοποιηθέντα 94,12  
    Διαφορά επί έλατον -105,88  
         
ε. Διάφοροι φόροι-τέλη Δημοσίου & Δημοτικοί      
Προϋπολογισμός 10.643,34 Πραγματοποιηθέντα 12.351,67  
    Διαφορά επί έλατον 1.708,33  
         
στ. Φόρος ΕΝΦΙΑ 0,00 Πραγματοποιηθέντα 2.258,19  
    Διαφορά επί έλατον 2.258,19  
         
ΚΕΦ.Γ'. Έξοδα εκτέλεσης κοινωφελών σκοπών      
α. Χορήγηση υποτροφίας σε 4 σπουδαστές         
εσωτερικού        
Προϋπολογισμός 2.700,00 Πραγματοποιηθέντα 8.100,00  
    Διαφορά επί πλέον 5.400,00  
         
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ 20.192,54   26.246,54  
ΣΥΝΟΛΟ Διαφορών       6.054,00
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ                          Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

          Ο  ΤΑΜΙΑΣ   Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ

Copyright © 2014. All Rights Reserved.

ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ Ι. ΑΛΤΙΝΑΛΜΑΖΗ