ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΦΟΡ.ΕΤΟΥΣ 2017

Περιουσιακά στοιχεία   2017   2016
Πάγια    113.179,75   113.179,75
Μείον :Αποσβεσμένα 0,00   0,00  
     Απομειωμένα 0,00 113.179,75 0,00 113.179,75
Αποθέματα   0,00   0,00
Απαιτήσεις   0,00   0,00
Προκαταβολές και έσοδα εισπρακτέα   0,00   0,00
Λοιπά   247.859,11   248.953,76
Σύνολο Ενεργητικού   361.038,86   362.133,51
         
Καθαρή θέση και υποχρεώσεις        
Κεφάλαια και αποθεματικά   353.288,79   349.591,20
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις   0,00   0,00
Βραχυπρόθεσμες  υποχρεώσεις   7.750,07   12.542,31
Σύνολο καθαρής θέσης και υποχρεώσεων   361.038,86   362.133,51
         
         
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ         
    2017   2016
Κύκλος εργασιών  (καθαρός)   22.560,00   21.710,00
Λοιπά συνήθη έσοδα   0,00   0,00
Μεταβολές αποθεμάτων (εμπ/τα,προϊόντα,Α΄ύλες)   0,00   0,00
Μείον Αγορές εμπορευμάτων και υλικών   0,00   0,00
Μείον Παροχές σε εργαζομέμους   0,00   0,00
Μείον Αποσβέσεις ενσωμάτων παγίων και άυλων στοιχείων        
Μείον Λοιπά έξοδα και ζημίες   26.246,54   16.854,53
Πλέον Λοιπά έσοδα και κέρδη   0,00   0,00
Τόκοι και συναφή κονδύλια (καθαρό ποσό)   1.564,82   4.351,24
Αποτέλεσμα προ φόρων   -2.121,72   9.206,71
Μείον Φόροι   6.413,37   6.923,94
Αποτέλεσμα περιόδου μετά από φόρους   -8.535,09   2.282,77
         
  Αλεξανδρούπολη  31-3-2018  
         
         
Ο Πρόεδρος                                                          Ο  Ταμίας  ο Γραμματεας Ο υπεύθυνος Λογιστηρίου
         
         
         
         
      Παπαναστασίου  Ε. Δήμητρα
      ΑΡ.ΑΔ.Ο.Ε. 0093518. 
         

Copyright © 2014. All Rights Reserved.

ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ Ι. ΑΛΤΙΝΑΛΜΑΖΗ