ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΦΟΡ.ΕΤΟΥΣ 2017 ΣΕΛ.2

ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ & ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΒΑΣΗΣ 2017 2016
ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΚΕΡΔΗ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ -2.121,72 9.206,71
     
ΜΟΝΙΜΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ  24.236,80 14.668,93
ΤΕΛΟΣ ΕΠΙΤΗΔΕΥΜΑΤΟΣ    
ΠΡΟΣΤΙΜΑ,ΤΗΛΕΦ    
ΦΟΡΟΛΟΓΗΤΕΑ ΚΕΡΔΗ 22.115,08 23.875,64
ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ  29% 6.413,37 6.923,94
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΦΟΡΟΥ 100% 6.413,37 6.923,94
ΜΕΙΟΝ ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΜΕΝΟΣ ΦΟΡΟΣ 234,21 652,68
ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ ΦΟΡΟΥ  6.179,16 6.271,26
ΣΥΝΟΛΟ ΦΟΡΟΥ  & ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ 12.592,54 12.542,51
ΜΕΙΟΝ:ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ ΠΡΗΓ.ΕΤΟΥΣ + ΠΑΡΑΚΡ 6.505,47 1.540,52
ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΦΟΡΟΥ 6.087,07 11.001,99
ΧΑΡΤΟΣΗΜΟ ΜΙΣΘΩΜΑΤΩΝ  3,6% 812,16 781,56
ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ 6.899,23 11.783,55

Copyright © 2014. All Rights Reserved.

ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ Ι. ΑΛΤΙΝΑΛΜΑΖΗ