Εκλογή υποτρόφου για το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019

 

Κληροδότημα Εμμανουήλ Ι. Αλτιναλμάζη

Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε.

Κατάστημα Αλεξανδρούπολης 306

    (Λ. Δημοκρατίας 240)

 

Πρακτικό  Νο   270/6-5-2019

 

Στην Αλεξανδρούπολη σήμερα 6 Μαΐου 2019, ημέρα Δευτέρα και ώρα 14.00 μ.μ., συνήλθαν στο Κατάστημα Αλεξανδρούπολης της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος Α.Ε. (Λ. Δημοκρατίας 240) ως μέλη του ΔΣ του Ιδρύματος με την επωνυμία «ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ Ι.ΑΛΤΙΝΑΛΜΑΖΗ»:

 

1) Κων/νος Στραβολέγκας του Δημητρίου διευθυντής της ΕΤΕ καταστήματος Αλεξ/πολης, κάτοικος   Αλεξ/πολης, πρόεδρος ΔΣ,

 

2) Ανέστης Καραμπατζάκης του Χρήστου υποδιευθυντής της ΕΤΕ καταστήματος Αλεξ/πολης, κάτοικος   Αλεξ/πολης Ταμίας ΔΣ και

 

3) Λαμπρινή Καιταρτζή Δ/τρια Λυκείου Φερών Αλεξ/πολης, κάτοικος Αλεξ/πολης   Γραμματέας ΔΣ

 

παρισταμένου του νομικού συμβούλου κ.Πέτρου Γ. Αλεπάκου και της γραμματέως κ.Ζλατινούδη Μαρίας για να συζητήσουν τα ακόλουθα θέματα :

 

Μόνο θέμα : Εκλογή ενός υποτρόφου για το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019

 

            Το λόγο έλαβε ο Πρόεδρος ΔΣ, ο οποίος ενημέρωσε τα λοιπά μέλη του Δ.Σ. ότι για την χορήγηση μίας υποτροφίας για το  ακαδημαϊκό  έτος  2018-2019,  συντάχθηκε η από 7-11-2018 προκήρυξη του Ιδρύματος που εγκρίθηκε α) με το υπ’αρ. 260/7-11-2018 πρακτικό ΔΣ και β) με το υπ΄αρ. πρωτ. εισερχ. 70730/29-11-2018 έγγραφο της Διεύθυνσης Κοινωφελών Περιουσιών Γραφείο Κομοτηνής Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας Θράκης ενώ με το υπ΄αρ.πρωτ. 33/7-11-2018 έγγραφο του Ιδρύματος προς την Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Έβρου απεστάλη αντίγραφο της σχετικής προκήρυξης προς ενημέρωση.

 

Εν συνεχεία,  περίληψη της προκήρυξης σύμφωνα με τα όσα προβλέπει ο Ν. 4182/2013 δημοσιεύτηκε στο υπ΄αρ. 13802/23-1-2019 φύλλο της πανελλαδικής κυκλοφορίας αθηναϊκής εφημερίδας ΗΧΩ ΤΩΝ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ  και θυροκολλήθηκε στις 21-1-2019 στην έδρα του Ιδρύματος ήτοι στο κατάστημα της ΕΤΕ ΑΕ (Λ.Δημοκρατίας αρ.240). Τέλος, αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα του Ιδρύματος (http://www.klirodotima-altinalmazi.gr) στις 17 Ιανουάριου 2019.

 

Μετά τις ως άνω κοινοποιήσεις ορίστηκε ως καταληκτική προθεσμία υποβολής αιτήσεων υποψηφίων υποτρόφων η 12η Μαρτίου 2019, ημέρα Τρίτη και ώρα 14,00μμ συνταχθείσας σχετικής γνωστοποιήσεως η οποία θυροκολλήθηκε στις 25 Ιανουάριου 2019 στην έδρα του Ιδρύματος ήτοι στο κατάστημα της ΕΤΕ ΑΕ (Λ.Δημοκρατίας αρ.240) και αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα του Ιδρύματος (http://www.klirodotima-altinalmazi.gr) στις 25 Ιανουάριου 2019.

 

Κατόπιν τούτου, μετά την παρέλευση της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων συγκεντρώθηκαν όλες οι αιτήσεις υποψηφίων υποτρόφων που είχαν κατατεθεί εμπροθέσμως στην έδρα του Κληροδοτήματος έως 12-3-2019 και οι οποίες είναι οι εξής κατά χρονολογική σειρά  :

 

1)      η αίτηση με αριθμό πρωτοκόλλου 9/22-2-2019 του υποψηφίου Δ.Γ., κατοίκου Αλεξ/πολης (Λεωνιδα αρ. 28), ο οποίος προσκόμισε τα εξής δικαιολογητικά : α) την από 22-2-2019 αίτηση χορήγησης υποτροφίας, β) αντίγραφο φωτοτυπίας ταυτότητας, γ) το υπ’ αρ. 415/2018-2019 πιστοποιητικό φοιτητικής ιδιότητας του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών  και Μηχανικών Υπολογιστών της Πολυτεχνικής Σχολής του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης ως πρωτοετής φοιτητής (α΄εξαμηνο σπουδών), δ) απολυτήριο και πτυχίο Επαγγελματικού Λυκείου με Βαθμό «Άριστα 20,0», ε) το με αρ. πρωτ. 1327/5-2-2019 αντίγραφο ποινικού μητρώου για γενική χρήση της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Ορεστιάδος, στ) υπεύθυνη δήλωση συγκατάθεσης επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων, ζ) την από 23-7-2013 βεβαίωση απόδοσης ΑΦΜ, η) την από 10-6-2009 βεβαίωση ΑΜΚΑ, θ) εκκαθαριστικό σημείωμα του ιδίου φορ.έτους 2017 από το οποίο προκύπτει δηλωθέν  μηδενικό εισόδημα μετά αντιγράφου της δήλωσης Ε1, ι) το υπ΄αρ. 14/15-2-2006 διαζευκτηριον της Μητρόπολης Αλεξανδρούπολης μετά του από 12-5-2005 ιδιωτικού συμφωνητικού επιμέλειας ανηλίκου τέκνου, ια) το υπ΄αρ. 1882/2019 πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης του Δήμου Αλεξανδρούπολη,  ιβ) την από 17-1-2019 βεβαίωση μόνιμης κατοικίας επ΄ονοματι της μητέρας του υποψηφίου μετά της ταυτότητας της, ιγ)  εκκαθαριστικό σημείωμα της μητέρας του φορ. έτους 2017 από το οποίο προκύπτει συνολικό δηλωθέν εισόδημα 2.009,97 ευρώ μετά αντιγράφου της δήλωσης Ε1 και Ε9 (μηδενική) .

 

2)      η αίτηση με αριθμό πρωτοκόλλου 10/8-3-2019 του υποψηφίου Λ.Ν.Ο., κατοίκου Ιωαννίνων και ήδη Αθηνών (Ν.Καζαντζακη αρ. 23 Ζωγράφου) ο οποίος απέστελλε μεσω ΕΛΤΑ τα εξής δικαιολογητικά : α) την από 7-3-2018 υπεύθυνη δήλωση-αίτηση χορήγησης υποτροφίας β) σχετικό βιογραφικό σημείωμα μετά αντιγράφου φωτοτυπίας ταυτότητας, γ)  απολυτήριο Γενικού Λυκείου με Βαθμό «Άριστα 19,6», δ) εκκαθαριστικό σημείωμα του ιδίου από το οποίο προκύπτει δηλωθέν μηδενικό εισόδημα μετά υπέυθυνης δήλωσης μη υποβολής Ε9 ε) εκκαθαριστικό σημείωμα των γονέων του υποψηφίου, για το φορ. έτος 2017 από το οποίο προκύπτει δηλωθέν εισόδημα πατέρα 21.459,33 ευρώ και  μητέρας 24.632,52 ευρώ με σχετικές δηλώσεις Ε9 και ΕΝΦΙΑ από τις οποίες προκύπτει η ακίνητη περιουσία τους στ) υπεύθυνη δήλωση του υποψηφίου για την ακρίβεια των περιουσιακών στοιχείων των γονέων του, ζ) αντίγραφο στοιχείων μίσθωσης κατοικίας στην περιοχή Ζωγράφου στην Αθήνα, η) υπεύθυνη δήλωση συγκατάθεσης επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων. Εν συνεχεία στις 14-3-2019 με αριθμό πρωτοκόλλου 12/14-3-2019 παραλήφθηκαν τα συμπληρωματικά έγγραφα που απέστειλε μεσω ΕΛΤΑ ο ως άνω υποψήφιος ήτοι α) σχετική συμπληρωματική επιστολή, β) το υπ΄αρ.70/8-2-2019 πιστοποιητικό του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου εκπόνησης διδακτορικής διατριβής στον Τομέα Τεχνολογίας Πληροφορικής και Υπολογιστών με ημερομηνία εισαγωγής 9-10-2018 και ημερομηνία ολοκλήρωσης 31-12-2022 και γ) το υπ΄αρ. πρ. 6524/12-3-2019 αντίγραφο ποινικού μητρώου της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Ιωαννίνων.

 

3)      η αίτηση με αριθμό πρωτοκόλλου 11/14-3-2019 του υποψηφίου Λ.Ν. κατοίκου Ηγουμενίτσας και ήδη Γερμανίας, ο οποίος ο οποίος απέστελλε μεσω ΕΛΤΑ κούριερ (ημερομηνία αποστολής 12-3-2019 όπως προκύπτει εκ της σφραγίδας του φακέλου) τα εξής δικαιολογητικά :α) την από 12-3-2019 αίτηση χορήγησης υποτροφίας μετά βιογραφικού σημειώματος, β) απολυτήριο Γενικού Λυκείου  με Βαθμό «Λίαν Καλώς 17,3», γ) επικυρωμένο φωτοαντίγραφο ταυτότητας, δ) το υπ’ αρ. 67/29-3-2017 πιστοποιητικό λήψης πτυχίου του  Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου της Δυτικής Μακεδονίας μετά του υπ΄αρ. 68/29-3-2017 πιστ/κου -πίνακα βαθμολογία και την από 12-12-2017 βεβαίωση βαθμού διπλώματος, ε) το υπ΄αρ. πρ. 256233/9-10-2018 αντίγραφο ποινικού μητρώου του ΕΠΜ, στ) φωτοαντίγραφο της από 12-12-2018 βεβαίωσης σπουδών του RUHR UNIVERSITAT BOCHUM στην Γερμανία περί εγγραφής του υποψηφίου στο α΄εξάμηνο του Μεταπτυχιακού Τμήματος Computational Engineering (Υπολογιστική Μηχανική)  μετά σχετικής μεταφρασης, ζ) εκκαθαριστικό σημείωμα των γονέων του υποψηφίου Λαγού Ευαγγελου και Παπαθεοδωρου Παρασκευη για το φορ. έτος 2017 από το οποίο προκύπτει δηλωθέν εισόδημα πατέρα 13.505,68 ευρώ και δηλωθεν εισόδημα μητέρας 10.865,39 ευρώ μετα της δηλώσεως  Ε9 και ΕΝΦΙΑ του πατέρα από την οποία  προκύπτει η ακίνητη περιουσία του, η) το από 12-3-2019 πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης του Δημοτολογίου Δήμου Ηγουμενίτσας, θ) υπεύθυνη δήλωση συγκατάθεσης επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων.

 

4)      Η αίτηση με αριθμό πρωτοκόλλου 14/22-3-2019 του υποψηφίου Ν.Π., κατοίκου Πειραια (Ουρανίας αρ. 6-8), ο οποίος ο οποίος απέστελλε μέσω DHL κούριερ (ημερομηνία αποστολής 12-3-2019 όπως προκύπτει εκ της σφραγίδας του φακέλου) τα εξής δικαιολογητικά: α) από 12-3-2019 αίτηση χορήγησης υποτροφίας μετά βιογραφικού σημειώματος  απολυτήριο Γενικού Λυκείου   με Βαθμό «Λιαν Καλώς 17,4», β) επικυρωμένο φωτοαντίγραφο ταυτότητας , γ) το υπ’ αρ. πιστοπ. 2017-18/2189 αντίγραφο διπλώματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών της Πολυτεχνικής Σχολής του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης, δ) το από 8-5-2018 Διαζευκτηριο της Ιεράς Μητρόπολης Πειραιά των γονέων του ε) εκκαθαριστικό σημείωμα της μητέρας του υποψηφίου για το φορ. έτος 2017 από το οποίο προκύπτει συνολικό δηλωθέν εισόδημα 21.811,74  ευρώ με σχετική δήλωση Ε9 από την οποία  προκύπτει η ακίνητη περιουσία της , ε) υπεύθυνη δήλωση συγκατάθεσης επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων. Εν συνεχεία στις 28-3-2019 με αριθμό πρωτοκόλλου 15/28-3-2019 παραλήφθηκαν τα συμπληρωματικά έγγραφα που απέστειλε ο ως άνω υποψήφιος ήτοι α) το υπ΄αρ. πρ. 115720/22-3-2019 αντίγραφο ποινικού μητρώου της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Αθηνων β) το από 14-3-2019 πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης του Δήμου Πειραιά και γ) το από 15-3-2019 ηλεκτρονικό μήνυμα του Delft University of Technology στην Ολλανδία ανευ μεταφράσεως περί αποδοχής του ως άνω Πανεπιστημίου να εισαχθεί ο ως άνω υποψήφιος στο πρόγραμμα Master Electrical Engineering (Microelectronics) για το έτος 2019-2021 (έναρξη 2 Σεπτεμβρίου 2019) με την αίρεση επιτυχούς απόκτησης TOEFL,IELTS ή Cambridge CAE/CPE Certificate.

 

 

 

       Στη συνέχεια τα μέλη του ΔΣ συζήτησαν διεξοδικά τις ανωτέρω υποψηφιότητες με βάση τον α.ν. 2039/1939, το από 18-8-1941 β.δ. περί του τρόπου απονομής υποτροφιών εκ κληρονομιών κλπ, και το Ν. 4182/2013 όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν, την από 2-5-2019 εισήγηση του νομικού συμβούλου του Κληροδοτήματος Πέτρου Γ. Αλεπάκου και την σχετική εισήγηση του Λογιστή του Κληροδοτηματος κ.Παπαναστασιου Ευστρατιου τους όρους του διαθέτη του Ιδρύματος περί χορήγησης μίας (1) υποτροφίας προπτυχιακών ή μεταπτυχιακών σπουδών σε πρωτοετείς φοιτητές-τριες για το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019 σε ένα νέο–α , εξακριβωμένης οικονομικής αδυναμίας, επιμελή και με έφεση για ανώτερες σπουδές στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό στις θετικές σπουδές και δη στην ηλεκτρολογία στη μνήμη του Εμμανουήλ Ι Αλτιναλμαζη. Η επιλογή και ανακήρυξη του υποτρόφου γίνεται χωρίς διαγωνισμό, δι' απευθείας εκλογής και πλην των ανωτέρω προϋποθέσεων, με βάση το βαθμό απολυτηρίου λυκείου ή άλλης ισότιμης σχολής, ο οποίος πρέπει να είναι τουλάχιστον «λίαν καλώς», κατά την δίκαιη και ελεύθερη κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου του Κληροδοτήματος και αποφάσισαν τα εξής:            

 

1.      σχετικά με την με αριθμό πρωτοκόλλου αίτηση  9/22-2-2019 του υποψηφίου Δ.Γ.  έπειτα από μελέτη των προσκομισθέντων εγγράφων προκύπτει ότι πληρούνται οι όροι του διαθέτη για την χορήγηση υποτροφίας καθόσον: 1) είναι πρωτοετής φοιτητής στο Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών  και Μηχανικών Υπολογιστών της Πολυτεχνικής Σχολής του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης, 2) υπάρχει εξακριβωμένη οικονομική αδυναμία λόγω του δηλωθέντος εισοδήματος τόσο δική του όσο και του προστάτη γονέα του (μονογονεϊκη οικογένεια) και 3) ο βαθμός απολυτηρίου Επαγγελματικού Λυκείου με Βαθμό Άριστα 20,0 και επομένως πρέπει να τεθεί υπό περαιτέρω σύγκριση μετά των λοιπών συνυποψηφίων.

 

2.      σχετικά με την με αριθμό πρωτοκόλλου αίτηση 10/8-3-2019 του υποψηφίου Λ. Ν. Ο., έπειτα από μελέτη των προσκομισθέντων εγγράφων προκύπτει ότι δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις του διαθέτη περί ανώτερων και ανώτατων σπουδών στην Ηλεκτρολογία καθόσον από το υπ΄αρ.70/8-2-2019 πιστοποιητικό του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου προκύπτει ότι ο υποψήφιος έχει εισαχθεί προς εκπόνηση διδακτορικής διατριβής στον Τομέα Τεχνολογίας Πληροφορικής και Υπολογιστών επομένως προκύπτει ότι το διδακτορικό πρόγραμμα αφορά ειδικότητα σχετική με τους Ηλεκτρονικούς Υπολογιστές που δεν έχει σχέση με την ειδικότητα της  Ηλεκτρολογίας. Επομένως η αίτηση του απορρίπτεται .-

 

3.      σχετικά με την με αριθμό πρωτοκόλλου αίτηση 11/14-3-2019 του υποψηφίου Λ.Ν., έπειτα από μελέτη των προσκομισθέντων εγγράφων προκύπτει ότι δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις του διαθέτη περί ανώτερων και ανώτατων σπουδών στην Ηλεκτρολογία καθόσον από την από 12-12-2018 βεβαίωση σπουδών του RUHR UNIVERSITAT BOCHUM στην Γερμανία προκύπτει ότι ο υποψήφιος έχει εγγραφεί στο α΄εξάμηνο του Μεταπτυχιακού Τμήματος Computational Engineering (Υπολογιστική Μηχανική), επομένως προκύπτει ότι το ως άνω μεταπτυχιακό πρόγραμμα αφορά ειδικότητα σχετική με τους Ηλεκτρονικούς Υπολογιστές που δεν έχει σχέση με την ειδικότητα της  Ηλεκτρολογίας. Επομένως η αίτηση του απορρίπτεται .-

 

4.      σχετικά με την με αριθμό πρωτοκόλλου αίτηση 14/22-3-2019 του υποψηφίου Ν.Π. έπειτα από μελέτη των απεσταλμένων εγγράφων προκύπτει ότι δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις του διαθέτη περί πρωτοετών φοιτητών ανώτερων και ανώτατων σπουδών στην Ηλεκτρολογία καθόσον από το από 15-3-2019 ηλεκτρονικό μήνυμα του Delft University of Technology στην Ολλανδία ανευ μεταφράσεως περί αποδοχής του ως άνω Πανεπιστημίου να εισαχθεί στο πρόγραμμα Master Electrical Engineering (Microelectronics) για το έτος 2019-2021 (έναρξη 2 Σεπτεμβρίου 2019)  με την αίρεση επιτυχούς απόκτησης TOEFL,IELTS ή Cambridge CAE/CPE Certificate προκύπτει ότι το σχετικό έγγραφο δεν αποτελεί βεβαίωση εγγραφής σε Μεταπτυχιακό Τμήμα απλώς προκύπτει πρόσκληση εγγραφής από τον Σεπτέμβριο του 2019 (υπό προϋποθέσεις), επομένως δεν είναι δυνατή η συμμετοχή του στην Προκήρυξη Υποτροφίας ετους 2018-2019. Επομένως η αίτηση του απορρίπτεται.-

 

Μετά την απόρριψη όσων δεν πληρούν τις προϋποθέσεις του διαθέτη απέμεινε μόνο η υποψηφιότητα  με αριθμό πρωτοκόλλου αίτηση  9/22-2-2019 του υποψηφίου Δ.Γ.,  η οποία σε κάθε περίπτωση πληροί τους όρους του διαθέτη για την χορήγηση υποτροφίας καθόσον όπως αναφέρθηκε και ανωτέρω : 1) είναι πρωτοετής φοιτητής στο Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών  και Μηχανικών Υπολογιστών της Πολυτεχνικής Σχολής του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης, 2) υπάρχει εξακριβωμένη οικονομική αδυναμία λόγω του δηλωθέντος εισοδήματος τόσο δική του όσο και της προστάτιδος μητέρας του (μονογονεϊκη οικογένεια) καθόσον το προσωπικό εισόδημα του υποψηφίου είναι μηδενικό και το συνολικό δηλωθέν εισόδημα της μητέρας ανέρχεται στο ποσό των 2.009,97 ευρώ ήτοι κάτω του ορίου φτώχιας της ΕΛΣΤΑΤ, ενώ και το Ε9 αυτής τυγχάνει μηδενικό και 3) έχει βαθμό απολυτηρίου Επαγγελματικού Λυκείου Άριστα 20,0 .

 

 

 

Τα μέλη του ΔΣ κατόπιν διεξοδικής συζήτησης αποφάσισαν ομόφωνα να εκλέξουν ως υπότροφο για το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019 τον ως άνω υποψήφιο Δ.Γ., κάτοικο Αλεξ/πολης,  ως έχων όλα τα τυπικά προσόντα που απαιτεί η βούληση του διαθέτη, η προκήρυξη και ο νόμος και επομένως πρέπει να τηρηθεί η περαιτέρω νόμιμη διαδικασία για να ολοκληρωθεί η εκλογή.

 

Η εν λόγω απόφαση, θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Ιδρύματος, θα τοιχοκολληθεί στην έδρα του Ιδρύματος και στην Β/βαθμια Εκπαίδευση για να λάβουν γνώση της επιλογής όσοι ενδιαφερόμενοι και να ασκήσουν τυχόν ενστάσεις.

 

Προθεσμία για την υποβολή ενστάσεων ορίζεται 10ημερος μέχρι την πάροδο της οποίας όλα τα σχετικά έγγραφα παραμένουν στην έδρα του Κληροδοτήματος.

 

Μετά την πάροδο του 10ημερου και εντός 5ημερου θα συνταχθεί νέο πρακτικό ΔΣ εφόσον υπάρχουν ενστάσεις για έγκριση ή απόρριψη ενστάσεων και τελική επικύρωση απόφασης.

 

Τέλος, όλα τα ως άνω σχετικά έγγραφα θα αποσταλούν στην Διεύθυνση Κοινωφελών Περιουσιών Γραφείο Κομοτηνής-Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας-Θρακης  για τις δικές τους περαιτέρω ενέργειες.-

 

 Οι ανωτέρω αποφάσεις των μελών του Δ.Σ. τελούν υπό την έγκριση της αρμόδιας εποπτεύουσας αρχής ήτοι της Διεύθυνσης Κοινωφελών Περιουσιών-Γραφείο Κομοτηνής Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας-Θρακης .

 

Μη υπάρχοντος άλλου θέματος, η συνεδρίαση λύεται.         

 

 

 

Ο Πρόεδρος                      Η Γραμματέας               Ο Ταμίας          

 

                                                                                                               Κων/νος Στραβολεγκας            Λαμπρινη Καιταρτζη     Καραμπατζακης Ανέστης


 
 

 

 

 

Ο Νομικός Σύμβουλος          Η γραμματέας

 

      Πέτρος Αλεπακος          Μαρία Ζλατινούδη  

 

800x600 Normal 0 false false false EL X-NONE X-NONE MicrosoftInternetExplorer4 /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Κανονικός πίνακας"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman",serif;}

Copyright © 2014. All Rights Reserved.

ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ Ι. ΑΛΤΙΝΑΛΜΑΖΗ