Προκήρυξη Εκμίσθωσης K-4 καταστήματος

Προκήρυξη Εκμίσθωσης K-4 καταστήματος

 

«ΟΡΟΙ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Ιδρύματος με την επωνυμία «Κληροδότημα Εμμανουήλ Ι. Αλτιναλμάζη», που εδρεύει στην Αλεξανδρούπολη, στο κατάστημα της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος Α.Ε. (Λ. Δημοκρατίας 240) αφού έλαβε υπ’ όψιν : Τις διατάξεις του Α.Ν. 2039/1939 «περί τροποποιήσεως, συμπληρώσεως και κωδικοποιήσεως των νόμων περί εκκαθαρίσεως και διοικήσεως των εις το κράτος και υπέρ κοινωφελών σκοπών καταλειπομένων κληρονομιών, κληροδοσιών και δωρεών», και τις διατάξεις του Β.Δ. 30 Νοεμβρίου/4 Δεκεμβρίου 1939 «περί του τρόπου εκποιήσεως κινητών και ακινήτων και εκμισθώσεως ακινήτων καταλειπομένων κατά κληρονομίαν, κληροδοσίαν ή δωρεάν εις το κράτος και υπέρ κοινωφελών σκοπών, ως και των ανηκόντων εις κοινωφελή ιδρύματα και περιουσίας», όπως ισχύουν σήμερα, δυνάμει του Ν.4182/2013 «Κώδικας Κοινωφελών Περιουσιών και Σχολαζουσών Κληρονομιών και λοιπές διατάξεις» και τα άρθρα του ως άνω νόμου περί Εκποίησης και Εκμίσθωσης κινητών και ακινήτων

ΔΙΑΚΗΡΥΣΣΕΙ ΟΤΙ

Εκτίθεται σε πλειοδοτική δημόσια δημοπρασία η εκμίσθωση, με χρονική διάρκεια τριών (3) ετών, ενός (1) ακινήτου ιδιοκτησίας του Ιδρύματος με την επωνυμία «Κληροδότημα Εμμανουήλ Ι. Αλτιναλμάζη», ήτοι ενός καταστήματος που ανήκει στην κυριότητα, νομή και κατοχή του Ιδρύματος που βρίσκεται στο ισόγειο πολυωρόφου οικοδομής στο υπ αριθ.179 ΟΤ του εγκεκριμένου σχεδίου πόλεως Αλεξανδρούπολης στην συμβολή των οδών 14ης Μαΐου & Βενιζέλου με πρόσοψη επί της οδού 14ης Μαΐου με αριθ. Κ-4, εμβαδού καθαρού μέτρων τετραγωνικών 22,50μ2 με πατάρι νομιμοποποιημένο 20,47μ2 και μετά αποθήκης υπογείου 14,οομ2. Μετά τη λήξη της μίσθωσης μπορεί να συμφωνείται η ανανέωση για χρόνο ίσο ή και βραχύτερο, με τους ίδιους, ή επουσιωδώς διαφορετικούς, όρους, το δε σχετικό μισθωτήριο υποβάλλεται στην αρμόδια αρχή προς ενημέρωση αυτής. Ως πρώτη κατώτερη τιμή εκμίσθωσης της δημοπρασίας ορίζεται το ποσό των πεντακοσίων ευρώ (500,οο€) πλέον χαρτοσήμου 3,6%  σύμφωνα με την τεχνική έκθεση της αρχιτέκτονος μηχανικού κ.Μακρα Μαρίας. Με το μισθωτήριο συμβόλαιο συμφωνείται η αναπροσαρμογή του μισθώματος κατά τις ισχύουσες κατά περίπτωση διατάξεις. Η εκμίσθωση ακινήτων της περιουσίας διενεργείται στον προσφέροντα τη μεγαλύτερη τιμή, ύστερα από τη δημοσίευση επί είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες σχετικής ανακοίνωσης στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Οικονομικών και τυχόν άλλες ιστοσελίδες που κρίνονται κατάλληλες για την ευρύτερη δυνατή δημοσιότητα.

Λοιποί όροι μίσθωσης :

1. Το μηνιαίο μίσθωμα είναι πληρωτέο στο κατάστημα της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος Α.Ε. (Λ. Δημοκρατίας 240) ενώπιον του Δ/ντου της ΕΤΕ ΑΕ και Προέδρου του Ιδρύματος άλλως στον υπ΄αρ.306/34043662 λογ/σμο του Ιδρύματος χωρίς όχληση από τον εκμισθωτή.

2. Το μίσθωμα που θα επιτευχθεί στη δημοπρασία θα ισχύει για ένα (1) έτος. Για κάθε επόμενο μισθωτικό έτος, το μίσθωμα θα αναπροσαρμόζεται ετησίως κατά ποσοστό 3 %.

3. Όποιος έχει την πρόθεση να συμμετάσχει στη δημοπρασία και προκειμένου να γίνει δεκτός σε αυτήν, καταθέτει αίτηση με προσφορά στην έδρα του Ιδρύματος. Ο πλειοδότης οφείλει να είναι εφοδιασμένος με το δελτίο αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατήριο καθώς και του εγγυητή αυτού, προκειμένω να διαπιστωθεί η φερεγγυότητα των.

4. Ο αναδειχθείς μισθωτής οφείλει να καταθέσει χρηματική εγγύηση ίση με ένα (1) μηνιαίο μίσθωμα. Η εγγύηση αυτή καταπίπτει υπέρ του ως άνω Ιδρύματος, εάν η μίσθωση λυθεί πρόωρα από οποιαδήποτε αιτία οφειλόμενη σε υπαιτιότητα του μισθωτή, καθώς επίσης και αν κατά την αποχώρηση του μισθωτή υφίστανται οφειλές αυτού από τη μίσθωση.

5. Ο μισθωτής δεν απαλλάσσεται από την πληρωμή του μισθώματος, εάν δεν έκανε χρήση του μισθίου για λόγους που δεν ανάγονται σε υπαιτιότητα του εκμισθωτή. Ο μισθωτής δεν έχει δικαίωμα μείωσης του μισθώματος για βλάβη από θεομηνία ή άλλη οποιαδήποτε αιτία που τυχόν θα επέλθει μετά την κατακύρωση και έγκριση της δημοπρασίας. Το Ίδρυμα με την επωνυμία «Κληροδότημα Εμμανουήλ Ι. Αλτιναλμάζη» δεν ευθύνεται έναντι του μισθωτή για την πραγματική κατάσταση στην οποία βρίσκεται το μίσθιο, την οποία γνωρίζει και αποδέχεται, ούτε υποχρεώνεται για το λόγο αυτό στην επιστροφή ή στη μείωση του μισθώματος, ούτε στη λύση της μίσθωσης.

6. Το μίσθιο θα χρησιμοποιηθεί ως επαγγελματική στέγη απαγορευομένης οποιασδήποτε άλλης χρήσεως.

7. Ο μισθωτής είναι υποχρεωμένος να διατηρεί το μίσθιο σε καλή κατάσταση και είναι υπεύθυνος για κάθε βλάβη ή φθορά, πλην αυτών που προκύπτουν από τη συνήθη χρήση του μισθίου. Επίσης δεν επιτρέπεται να επιφέρει ουσιώδεις αλλοιώσεις στο μίσθιο, ούτε να διενεργεί σε αυτό μεταρρυθμίσεις που μεταβάλλουν την αρχική του σύσταση, ούτε να το χρησιμοποιεί για σκοπό διαφορετικό, χωρίς την έγκριση του Ιδρύματος.

8. Απαγορεύεται απολύτως η ολική ή μερική υπεκμίσθωση του μισθίου ή οποιαδήποτε παραχώρηση της χρήσης αυτού, με αντάλλαγμα ή χωρίς αντάλλαγμα, χωρίς την προηγούμενη έγγραφη συναίνεση του εκμισθωτή.

9. Σιωπηρή αναμίσθωση δεν είναι δυνατή και δεν μπορεί να θεωρηθεί ως τέτοια η τυχόν για οποιονδήποτε λόγο παραμονή του μισθωτή στο μίσθιο μετά τη λήξη του χρόνου διάρκειας της μίσθωσης. Ο μισθωτής είναι υποχρεωμένος να παραιτηθεί με το μισθωτήριο συμβόλαιο από κάθε πλεονέκτημα το οποίο παρέχεται από τις προστατευτικές των μισθωτών διατάξεις, που θα ισχύουν κατά το χρόνο της σύναψης της μίσθωσης ή που θα εκδοθούν στο μέλλον κατά τη διάρκειά της.

10. Ο εγγυητής είναι αλληλεγγύως και εις ολόκληρον συνυπεύθυνος με τον μισθωτή για όλες τις υποχρεώσεις του, στερούμενος του ευεργετήματος της διζήσεως και διαιρέσεως.»

 

            Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι  μπορούν να απευθύνονται στην ταχυδρομική διεύθυνση:

            «Εθνική Τράπεζα της Ελλάδας Α.Ε.

            Κατάστημα Aλεξανδρoύπoλης 306»

            ή στο τηλέφωνο: 25510- 27427 κ.Αλεπάκο Πέτρο

                        ή    www.klirodotima-altinalmazi.gr  

                              e mail (Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.">Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.)»

 

Αλεξανδρούπολη, 29-11-2021

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΣ

ΜΑΡΑΖΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

Copyright © 2014. All Rights Reserved.

ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ Ι. ΑΛΤΙΝΑΛΜΑΖΗ