ΕΠΙΛΟΓΗ ΥΠΟΤΡΟΦΟΥ ΑΚ.ΕΤΟΣ 2019-2020

Πρακτικό  Νο   289/1-6-2021

Στην Αλεξανδρούπολη σήμερα 1 Ιουνίου 2021, ημέρα Τρίτη και ώρα 14.00 μ.μ., συνήλθαν στο Κατάστημα Αλεξανδρούπολης της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος Α.Ε. (Λ. Δημοκρατίας 240) ως μέλη του ΔΣ του Ιδρύματος με την επωνυμία «ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ Ι.ΑΛΤΙΝΑΛΜΑΖΗ»:

1) Μαραζιδης Δημήτριος του Πολυχρόνη, διευθυντής της ΕΤΕ ΑΕ καταστήματος Αλεξ/πολης, κάτοικος   Αλεξ/πολης, ως Πρόεδρος ΔΣ

2) Ουτσιου Αηδόνα του Απόστολου, υποδιευθυντρια της ΕΤΕ ΑΕ καταστήματος Αλεξ/πολης, κάτοικος   Αλεξ/πολης ,ως Ταμίας ΔΣ και

3) Λαμπρινη Καιταρτζή Δ/τρια  Λυκείου Φερών Αλεξ/πολης, κάτοικος Αλεξ/πολης ως Γραμματέας ΔΣ

και επιπλέον παρισταμένων του νομικού συμβούλου κ. Πέτρου Γ. Αλεπάκου, της γεν.γραμματέως κ.Ζλατινούδη Μαρίας για να συζητήσουν τα ακόλουθα θέματα :

 

Μόνο θέμα : Εκλογή ενός υποτρόφου για το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020

Το λόγο έλαβε ο Πρόεδρος ΔΣ, ο οποίος ενημέρωσε τα λοιπά μέλη του Δ.Σ. ότι για την χορήγηση μίας υποτροφίας για το  ακαδημαϊκό  έτος  2019-2020,  συντάχθηκε η από 30-9-2019 προκήρυξη του Ιδρύματος που εγκρίθηκε α) με το υπ’αρ. 274/30-9-2019 πρακτικό ΔΣ και β) με το υπ΄αρ. πρωτ. εισερχ. 42/6-12-2019 και υπ΄αρ. πρωτ. 60257/11-11-2019 έγγραφο της Διεύθυνσης Κοινωφελών Περιουσιών Γραφείο Κομοτηνής Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας Θράκης ενώ γ) με το υπ΄αρ.πρωτ. 27/8-10-2019 έγγραφο του Ιδρύματος προς την Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Εβρου Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αν.Μακ.Θρακης απεστάλη αντίγραφο της σχετικής προκήρυξης προς ενημέρωση.

Εν συνεχεία,  περίληψη της προκήρυξης σύμφωνα με τα όσα προβλέπει ο Ν. 4182/2013 δημοσιεύτηκε στο υπ΄αρ. 49/22-1-2020 φύλλο της πανελλαδικής κυκλοφορίας αθηναϊκής εφημερίδας ΗΧΩ ΤΩΝ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ  και θυροκολλήθηκε στις 30-9-2019 στην έδρα του Ιδρύματος ήτοι στο κατάστημα της ΕΤΕ ΑΕ (Λ.Δημοκρατίας αρ.240). Τέλος, αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα του Ιδρύματος (http://www.klirodotima-altinalmazi.gr) στις 28-1-2020.

Μετά τις ως άνω κοινοποιήσεις ορίστηκε ως καταληκτική προθεσμία υποβολής αιτήσεων υποψηφίων υποτρόφων η 27 Μαρτίου 2020 και ώρα 14,00μμ συνταχθείσας σχετικής γνωστοποιήσεως η οποία θυροκολλήθηκε στις  28-1-2020 στην έδρα του Ιδρύματος ήτοι στο κατάστημα της ΕΤΕ ΑΕ (Λ.Δημοκρατίας αρ.240) και αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα του Ιδρύματος (http://www.klirodotima-altinalmazi.gr) στις 6-2-2020. Ωστόσο λόγω της πανδημίας του covid-19 και των επιβαλλόμενων περιορισμών η ως άνω προθεσμία ανεστάλη και ολοκληρώθηκε ελαστικώς στις 30-8-2020, συνταχθείσας σχετικής γνωστοποιήσεως της λήξεως αυτής θυροκολλήθηκε στις  1-6-2020 στην έδρα του Ιδρύματος ήτοι στο κατάστημα της ΕΤΕ ΑΕ (Λ.Δημοκρατίας αρ.240).

Κατόπιν τούτου, μετά την παρέλευση της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων συγκεντρώθηκαν όλες οι αιτήσεις υποψηφίων υποτρόφων που είχαν κατατεθεί εμπροθέσμως στην έδρα του Κληροδοτήματος ήτοι η εξής μία :

η αίτηση με αριθμό πρωτοκόλλου 5/20-2-2020 του υποψηφίου Κιηγμά Σταύρου του Δημητρίου και της Βασιλικής, μόνιμου κατοίκου Ορεστιάδας και προσωρινά κατοίκου Θεσσαλονίκης (Δοιρανης 20)  ο οποίος προσκόμισε τα εξής δικαιολογητικά : α) βιογραφικό σημείωμα, β) αντίγραφο φωτοτυπίας ταυτότητας, γ) το υπ’ αρ. 2019/2272 πιστοποιητικό σπουδών-φοιτητικής ιδιότητας (περί φοίτησης του στο α΄ εξάμηνο) του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών της Πολυτεχνικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, δ) απολυτήριο του 1ου Ημερήσιου Γενικού Λυκείου Ορεστιάδας Έβρου με Βαθμό «Άριστα 19,9», ε) το με αρ. πρωτ. 11393/30-12-2019 αντίγραφο ποινικού μητρώου για γενική χρήση της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Ορεστιάδας, στ) εκκαθαριστικό σημείωμα των γονέων του για το φορ. έτος 2018 με σχετικές δηλώσεις Ε9 , ζ) την από 5-2-2020 βεβαίωση οικογενειακής κατάστασης του Δήμου Ορεστιάδας εκ της οποίας προκύπτει ότι ο υποψήφιος προέρχεται από τρίτεκνη οικογένεια και η) την από 4-2-2020 υπεύθυνη δήλωση συγκατάθεσης επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων. Κατόπιν τηλεφωνικής επικοινωνίας του νομικού συμβούλου κ.Πέτρου Αλεπάκου με τον υποψήφιο υπότροφο προς συμπλήρωση του φακέλου του ο υποψήφιος απέστειλε ηλεκτρονικά την από 15-9-2020 βεβαίωση σπουδών της αδερφής του Κιηγμά Μαρίνας του Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και την από 26-5-2021 υπεύθυνη δήλωση περί μη υποχρέωσης υποβολής φορολογικής δήλωσης και περί μη κτήσης ακίνητης περιουσίας.

       Στη συνέχεια τα μέλη του ΔΣ συζήτησαν διεξοδικά την ανωτέρω υποψηφιότητα με βάση τον α.ν. 2039/1939, το από 18-8-1941 β.δ. περί του τρόπου απονομής υποτροφιών εκ κληρονομιών κλπ, και το Ν. 4182/2013 όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν, την από 1-6-2021 εισήγηση του νομικού συμβούλου του Κληροδοτήματος Πέτρου Γ. Αλεπάκου και την προφορική εισήγηση του Λογιστή του Κληροδοτηματος κ.Παπαναστασιου Ευστρατιου περί επαρκών πόρων και τελικώς με βάση τους όρους του διαθέτη του Ιδρύματος περί χορήγησης μίας (1) υποτροφίας προπτυχιακών ή μεταπτυχιακών σπουδών σε πρωτοετείς φοιτητές-τριες για το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019 σε ένα νέο–α , εξακριβωμένης οικονομικής αδυναμίας, επιμελή και με έφεση για ανώτερες σπουδές στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό στις θετικές σπουδές και δη στην ηλεκτρολογία στη μνήμη του Εμμανουήλ Ι Αλτιναλμαζη. Η δε επιλογή και ανακήρυξη του υποτρόφου γίνεται χωρίς διαγωνισμό, δι' απευθείας εκλογής και πλην των ανωτέρω προϋποθέσεων, με βάση το βαθμό απολυτηρίου λυκείου ή άλλης ισότιμης σχολής, ο οποίος πρέπει να είναι τουλάχιστον «λίαν καλώς», κατά την δίκαιη και ελεύθερη κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου του Κληροδοτήματος .

      Κατόπιν των ανωτέρω αποφάσισαν τα εξής:                  

      Ο υποψήφιος υπότροφος Κιηγμάς Σταύρος του Δημητρίου πληροί  τους ως άνω όρους του διαθέτη για την χορήγηση υποτροφίας καθόσον είναι πρωτοετής φοιτητής του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών της Πολυτεχνικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, ο βαθμός απολυτηρίου λυκείου είναι ΑΡΙΣΤΑ 19,9 ενώ η οικονομική κατάσταση του χρήζει βοηθείας καθόσον δεν διαθέτει προσωπικά εισοδήματα ή ακίνητη περιουσία, προέρχεται δε από τριτεκνη οικογένεια με έτερα αδέρφια σε διαδικασία σπουδών από μισθωτούς γονείς ακριτικής περιοχής. Επιπλέον το Ίδρυμα αυτήν την στιγμή χορηγεί υποτροφία μόνο σε έναν υπότροφο τον κ. Γκρεκίδη Απόστολο (εισαγωγικό ακαδ. ετος 2016-2017), καθόσον έχει ολοκληρώσει την χορήγηση υποτροφίας στους υπόλοιπους υποτρόφους των προηγούμενων ετών ενώ κατά το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019 δεν χορηγήθηκε υποτροφία καθόσον ο υπότροφος τελικώς αρνήθηκε αυτήν, για τους λόγους αυτούς έχει τα οικονομικά αποθέματα για την χορήγηση της ως άνω υποτροφίας.

            Για τους λόγους αυτούς τα μέλη του ΔΣ κατόπιν διεξοδικής συζήτησης αποφάσισαν ομόφωνα να κάνουν δεκτή την ανωτέρω αίτηση και να εκλέξουν ως υπότροφο για το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020 τον ως άνω υποψήφιο Κιηγμά Σταύρου του Δημητρίου, κάτοικο Ορεστιάδας, ως έχων όλα τα τυπικά προσόντα που απαιτεί η βούληση του διαθέτη, η προκήρυξη και ο νόμος και επομένως πρέπει να τηρηθεί η περαιτέρω νόμιμη διαδικασία για να ολοκληρωθεί η εκλογή.

Η εν λόγω απόφαση, θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Ιδρύματος και θα τοιχοκολληθεί στην έδρα του Ιδρύματος και στην Β/βαθμια Εκπαίδευση για να λάβουν γνώση της επιλογής όσοι ενδιαφερόμενοι και να ασκήσουν τυχόν ενστάσεις. Προθεσμία για την υποβολή ενστάσεων ορίζεται 10ημερος μέχρι την πάροδο της οποίας όλα τα σχετικά έγγραφα παραμένουν στην έδρα του Κληροδοτήματος. Μετά την πάροδο του 10ημερου και εντός 5ημερου θα συνταχθεί νέο πρακτικό ΔΣ εφόσον υπάρχουν ενστάσεις για έγκριση ή απόρριψη ενστάσεων και τελική επικύρωση απόφασης.

Τέλος, όλα τα ως άνω σχετικά έγγραφα θα αποσταλούν στην Διεύθυνση Κοινωφελών Περιουσιών Γραφείο Κομοτηνής-Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας-Θρακης  για τις δικές τους περαιτέρω ενέργειες.-

 Οι ανωτέρω αποφάσεις των μελών του Δ.Σ. τελούν υπό την έγκριση της αρμόδιας εποπτεύουσας αρχής ήτοι της Διεύθυνσης Κοινωφελών Περιουσιών-Γραφείο Κομοτηνής Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας-Θρακης  .

Μη υπάρχοντος άλλου θέματος, η συνεδρίαση λύεται.         

 

Ο Πρόεδρος                      Η Γραμματέας               Η Ταμίας          

 

                                                                               Μαραζιδης Δ.                     Ουτσιου Α.                      Καιταρτζη Λ.

 

 

 

 

 

Ο Νομικός Σύμβουλος          Η γεν.γραμματέας

 

Π.Αλεπακος                 Μ.Ζλατινουδη

 

Copyright © 2014. All Rights Reserved.

ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ Ι. ΑΛΤΙΝΑΛΜΑΖΗ