ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΥΠΟΤΡΟΦΙΑΣ ΑΚΑΔ.ΕΤΟΥΣ 2018-2019

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΥΠΟΤΡΟΦΙΑΣ  ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2018-2019

 

Το Ίδρυμα με την επωνυμία ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ ΕΜΜΑΝΟΥΉΛ ΙΩΑΝΝΟΥ ΑΛΤΙΝΑΛΜΑΖΗ, που εδρεύει στην Αλεξανδρούπολη, στο κατάστημα της «Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδας Α.Ε.» (Λ.Δημοκρατίας 240) και εκπροσωπείται νόμιμα,

προκηρύσσει ότι κατόπιν επιλογής:

Θα χορηγήσει μία (1) υποτροφία προπτυχιακών ή μεταπτυχιακών σπουδών σε πρωτοετείς φοιτητές-τριες για το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019 σε ένα νέο–α , εξακριβωμένης οικονομικής αδυναμίας, επιμελή και με έφεση για ανώτερες σπουδές στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό στις θετικές σπουδές και δη στην ηλεκτρολογία στη μνήμη του Εμμανουήλ Ι Αλτιναλμαζη.

Η επιλογή και ανακήρυξη του υποτρόφου θα γίνει χωρίς διαγωνισμό, δι' απευθείας εκλογής και πλην των ανωτέρω προϋποθέσεων, με βάση το βαθμό απολυτηρίου λυκείου ή άλλης ισότιμης σχολής, ο οποίος πρέπει να είναι τουλάχιστον «λίαν καλώς», με την απόλυτη κρίση των μελών του ΔΣ.

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

 Οι  ενδιαφερόμενοι μαζί με την αίτηση-υποψηφιότητα για την χορήγηση υποτροφίας που επέχει και θέση υπεύθυνης δήλωσης  ότι δεν έλαβε, ούτε λαμβάνει υποτροφία για τις σπουδές από άλλη κληρονομία, κληροδοσία ή δωρεά και ότι δεν έχασε από υπαιτιότητά του, υποτροφία που του χορηγήθηκε προηγούμενα, θα προσκομίσουν αυτοπροσώπως ή με αλληλογραφία ενώπιον του Δ.Σ στα γραφεία του Ιδρύματος στο Κατάστημα Αλεξανδρούπολης της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος Α.Ε. (Λ. Δημοκρατίας 240 ΤΚ 68.132, Αλεξανδρούπολη), το οποίο και θα προχωρήσει κατά την απόλυτη κρίση του στην εκλογή του υποτρόφου τα ακόλουθα δικαιολογητικά :

1) απολυτήριο  λυκείου ή άλλης  ισότιμης σχολής

2) πιστοποιητικό εγγραφής σε σχολή ηλεκτρολογίας για προπτυχιακές  ή μεταπτυχιακές σπουδές

3) εκκαθαριστικό σημείωμα φόρου εισοδήματος του υποψήφιου  και των γονέων του ή οποιοδήποτε έγγραφο παρέχει τη δυνατότητα στην επιτροπή να αποφανθεί  περί  της πλήρωσης ή μη του κριτηρίου για την επιλογή του υποτρόφου σχετικά με την οικονομική αδυναμία του,  η οποία θα μπορούσε να οδηγήσει στη διακοπή των σπουδών του και συγκεκριμένα α) πρόσφατο εκκαθαριστικό σημείωμα φόρου εισοδήματος του υποψήφιου και των γονέων του, β) αντίγραφο δήλωσης στοιχείων ακινήτων του ιδίου και της οικογενείας του υποψηφίου ή αντίγραφο αυτού που έχει υποβληθεί με το  Ε9 του υποψήφιου και των γονέων του συνοδευόμενο από Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/1966 ότι τα στοιχεία είναι αληθινά, γ) αντίγραφο δήλωσης ενιαίου φόρου ιδιοκτησίας ακινήτων (ΕΝΦΙΑ) του υποψήφιου και των γονέων του.

4) επικυρωμένο φωτοαντίγραφο της αστυνομικής ταυτότητος από την οποία αποδεικνύεται η ηλικία και η ιθαγένεια του υποψηφίου ανεξαρτήτως φύλλου,

5)επικυρωμένο αντίγραφο ποινικού μητρώου

6) σύντομο βιογραφικό σημείωμα, όπου να γίνεται αναφορά στα στοιχεία της οικονομικής δυσπραγίας του υποψηφίου και στην πορεία της προόδου των σπουδών του,

7) οιοδήποτε έγγραφο αποδεικνύει την ύπαρξη κοινωνικών ή άλλων κριτηρίων ( πχ πολυτεκνία, απώλεια γονέα, ασθένεια, μονογονεϊκή οικογένεια κλπ)

8) δήλωση συναίνεσης επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα (Ν. 2472/1997) έντυπο της οποίας αναρτάται στην ιστοσελίδα του Ιδρύματος (www.klirodotima-altinalmazi.gr)

Όποιος καταθέτει ελλιπή δικαιολογητικά μπορεί να τα προσκομίσει το αργότερο μέχρι την προηγούμενη ημέρα επιλογής υποτρόφου, άλλως αποκλείεται η υποψηφιότητά του.

ΕΠΙΛΟΓΗ ΥΠΟΤΡΟΦΟΥ 

Η επιλογή του υποτρόφου θα πραγματοποιηθεί από το ΔΣ του Ιδρύματος στο Κατάστημα (306) Αλεξανδρούπολης της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδας Α.Ε., 45 ημέρες από την τελευταία δημοσίευση σε μία εφημερίδα πανελλαδικής κυκλοφορίας.-

Η απόφαση επιλογής του υποτρόφου αναρτάται στην έδρα του Ιδρύματος και σε όλους τους αρμοδίους φορείς καθώς και στην ιστοσελίδα του Ιδρύματος (www.klirodotima-altinalmazi.gr) προκειμένου να λάβουν γνώση της επιλογής και οι ενδιαφερόμενοι έχουν προθεσμία μέχρι δέκα (10) μέρες από την ανάρτηση στη έδρα του Ιδρύματος για κατάθεση ενστάσεων κατά της επιλογής. 

Η τελική έγκριση επιλογής των υποτρόφων εναπόκειται στην αρμοδιότητα της Δ/νσης Κοινωφελών Περιουσιών- Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακ-Θρακ.-

ΠΟΣΟ ΥΠΟΤΡΟΦΙΑΣ 

Το μηνιαίο πόσο της υποτροφίας που χορηγείται ανέρχεται στο ύψος των διακοσίων πενήντα ευρώ (250 €) και για διάρκεια εννέα (9) μηνών κατά έτος (ακαδημαϊκό έτος). 

ΕΝΑΡΞΗ –ΛΗΞΗ ΥΠΟΤΡΟΦΙΑΣ

Η υποτροφία θα αρχίσει από την έναρξη του ακαδημαϊκού έτους 2018-2019 (Σεπτέμβριο 2018) και θα διαρκέσει μέχρι τη λήξη της διάρκειας των κανονικών βασικών σπουδών του υποτρόφου στο Τµήµα ή τη Σχολή όπου φοιτά (Ιούνιο του τελευταίου έτους σπουδών) µε την προϋπόθεση ότι ο υπότροφος δεν θα παραβεί τους όρους του συμβολαίου της υποτροφίας του και τις διατάξεις του ΑΝ. 2039/39 όπως και του άρθρου 29 του ΚΔ. 18/23.8.1941 «περί του τρόπου απονοµής υποτροφιών εκ κληρονοµιών κληροδοσιών και δωρεών καταλειποµένων εις άλλα πρόσωπα Νοµικά ή φυσικά πλήν του Κράτους» 

ΤΡΟΠΟΣ ΣΥΝΕΧΙΣΗΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΑΣ 

Η υποτροφία θα συνεχίζεται για κάθε επόμενο ακαδημαϊκό έτος σπουδών, εφόσον ο υπότροφος ο οποίος δεν έχει υπερβεί τα βασικά έτη των σπουδών του, έχει προσκομίσει πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας από το Τμήμα ή τη Σχολή του για το προηγούμενο ακαδημαϊκό έτος σπουδών και βεβαίωση φοιτητικής ιδιότητας, ήτοι εγγραφής στο επόμενο ακαδημαϊκό έτος του Τμήματος ή της Σχολής μετά σχετικής υπεύθυνης δήλωσης ότι θα συνεχίσει ευδόκιμα την παρακολούθηση του Τμήματος ή της Σχολής του και το επόμενο ακαδημαϊκό έτος ότι δεν έλαβε, ούτε λαμβάνει υποτροφία για τις σπουδές από άλλη κληρονομία, κληροδοσία ή δωρεά.-

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΥΠΟΤΡΟΦΙΑΣ

Η υποτροφία δύναται να παραταθεί για ένα (1) χρόνο ακόμη, εάν ζητηθεί από τον/την υπότροφο με αιτιολογημένη αίτηση του /της, δύο μήνες τουλάχιστον πριν την λήξη της αρχικής του/της υποτροφίας και με την προϋπόθεση ο/η υπότροφος να μην έχει παραβεί τους όρους του συμβολαίου της υποτροφίας και να υπάρχει επάρκεια εσόδων στο Ίδρυμα. Η έγκριση παράτασης της υποτροφίας εναπόκειται στην αρμοδιότητα του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας-Θράκης, που αποφασίζει ύστερα από σχετική εισήγηση του ΔΣ του Ιδρύματος   ( άρθρο 27 του ΚΔ. 18/23.8.1941 «περί του τρόπου απονοµής υποτροφιών εκ κληρονοµιών κληροδοσιών και δωρεών καταλειποµένων εις άλλα πρόσωπα Νοµικά ή φυσικά πλήν του Κράτους»).

ΔΙΑΚΟΠΗ ΥΠΟΤΡΟΦΙΑΣ 

Η υποτροφία θα διακόπτεται εάν : 

α) η επίδοση του υποτρόφου στις σπουδές του κριθεί ότι δεν είναι ικανοποιητική ως προς τον αριθμό των εξεταστέων μαθημάτων και τον απαιτούμενο βαθμό 

 β) ανίατη ή παρατεταμένη ασθένεια εμποδίζει την εξακολούθηση των σπουδών του υποτρόφου (αρθρ. 59 παρ. 1του ΑΝ2039/39)

γ) ο υπότροφος διακόψει αυτόβουλα και άνευ αιτίας τις σπουδές του πριν τη λήξη της υποτροφίας του χωρίς προηγουμένως να έχει ειδοποιήσει το Ιδρυμα εντός 2 μηνών το αργότερο από τη διακοπή. Σε αυτήν την περίπτωση ο/η υπότροφος οφείλει να επιστρέψει στο Ίδρυμα το ποσό που έλαβε μέχρι τότε ως υποτροφία εφαρμοζόμενων για την είσπραξη αυτού  , διατάξεων του νόμου περί εισπράξεων των δημοσίων εσόδων (αρθρ. 60 παρ.1 του ΑΝ 2039/39)

δ) αποδειχθεί ότι, ο υπότροφος λαμβάνει και άλλη υποτροφία από άλλη κληρονομία, κληροδοσία ή Δωρεά για τις σπουδές. Σε αυτήν την περίπτωση ο/η υπότροφος οφείλει να επιστρέψει στο Ίδρυμα το ποσό που έλαβε μέχρι τότε ως υποτροφία εφαρμοζόμενων για την είσπραξη αυτού, διατάξεων του νόμου περί εισπράξεων των δημοσίων εσόδων (αρθρ. 61 παρ.1 του ΑΝ 2039/39 σε συνδυασμό με το άρθρο 29 παρ. 1 α΄ και 29 παρ. 3 του ΚΔ 18/23-8-1941)

ε) μεταγραφεί σε άλλο Τμήμα ή Σχολή ή σε άλλο Πανεπιστηµιακό Ίδρυµα χωρίς την έγγραφη συναίνεση του Ιδρύματος και του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αν.Μακεδονίας-Θράκης (αρθρ.62 του ΑΝ 2039/39 σε συνδυασμό με το αρθρ. 29 παρ. 1 β΄ του ΚΔ 18/23-8-41)

στ) αποδειχθεί ότι ο υπότροφος δεν παρουσιάζει καλή διαγωγή και παρέβη τους Νόµους του Κράτους, Σε αυτήν την περίπτωση ο/η υπότροφος οφείλει να επιστρέψει στο Ίδρυμα το ποσό που έλαβε μέχρι τότε ως υποτροφία εφαρμοζόμενων για την είσπραξη αυτού, διατάξεων του νόμου περί εισπράξεων των δημοσίων εσόδων (αρθρ. 58 του ΑΝ 2039/39)

ζ) ο υπότροφος δεν προσκοµίζει για τη συνέχιση της υποτροφίας του τα απαιτούµενα πιστοποιητικά για κάθε ακαδηµαϊκό έτος σπουδών (αρθρ. 57 παρ.1 του ΑΝ 2039/39)

η) επέλθει δραστική μείωση των ετησίων εσόδων του Ιδρύματος

Διακοπή υποτροφίας και επιστροφή χρημάτων επέρχεται και σε κάθε άλλη περίπτωση που προβλέπουν οι σχετικές διατάξεις του ΑΝ 2039/39 και του ΚΔ 18/23-8-1941. 

 Σε περίπτωση διακοπής της υποτροφίας για όποιον λόγο και αν γίνει αυτή, δεν γεννάται δικαίωμα αποζημίωσης υπέρ του/της υποτρόφου (αρθ.59 παρ. 2 του ΑΝ 2039/1939). 

ΤΡΟΠΟΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΤΗΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΑΣ

Το συνολικό ποσό της υποτροφίας ήτοι 250 ευρώ Χ 9 μήνες= 2.250 ευρώ θα καταβάλλεται μέσω της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος Α.Ε., Κατάστημα Αλεξανδρούπολης (306) σε αριθμό Λογαριασμού  του υποτρόφου άπαξ, στο τέλος κάθε ακαδημαϊκού έτους μετά την προσκόμιση όλων των ανωτέρω δικαιολογητικών για την συνέχιση χορήγησης της υποτροφίας.

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΥΠΟΤΡΟΦΟΥ

Ο υπότροφος υποχρεούται να καταθέσει αντίγραφο του πτυχίου του μέσα σε ένα (1) έτος το αργότερο από την λήξη της κανονικής διάρκειας των βασικών του σπουδών στο Τμήμα ή τη σχολή φοίτησης. 

Η πρόσκληση και οι όροι προκήρυξης πρέπει να γνωστοποιείται α) στην Δ/νση Κοινωφελών Περιουσιών- Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακ-Θρακ και  β) στην αρμόδια περιφερειακή υπηρεσία του Υπουργείου Παιδείας ήτοι στην Δ/νση Α/βαθμιας και Β/βαθμιας Εκπ/σης -Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αν.Μακ.Θράκης στην Αλεξανδρούπολη σύμφωνα με το αρθρ. 56 παρ. 1 του ν.4182/2013.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι  μπορούν να απευθύνονται στην ταχυδρομική διεύθυνση:

«Εθνική Τράπεζα της Ελλάδας Α.Ε.

Κατάστημα Aλεξανδρoύπoλης 306»

ή στο τηλέφωνο: 25510- 27427 κ.Αλεπάκο Πέτρο

            ή    www.klirodotima-altinalmazi.gr  

                              e mail (Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

 

Αλεξανδρούπολη, 7-11-2018

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΣ

ΣΤΡΑΒΟΛΕΓΚΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ

 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ Γ-3

Προκήρυξη Εκμίσθωσης Γ-3 γραφείου

 

«ΟΡΟΙ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Ιδρύματος με την επωνυμία «Κληροδότημα Εμμανουήλ Ι. Αλτιναλμάζη», που εδρεύει στην Αλεξανδρούπολη, στο κατάστημα της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος Α.Ε. (Λ. Δημοκρατίας 240) αφού έλαβε υπ’ όψιν : Τις διατάξεις του Α.Ν. 2039/1939 «περί τροποποιήσεως, συμπληρώσεως και κωδικοποιήσεως των νόμων περί εκκαθαρίσεως και διοικήσεως των εις το κράτος και υπέρ κοινωφελών σκοπών καταλειπομένων κληρονομιών, κληροδοσιών και δωρεών», και τις διατάξεις του Β.Δ. 30 Νοεμβρίου/4 Δεκεμβρίου 1939 «περί του τρόπου εκποιήσεως κινητών και ακινήτων και εκμισθώσεως ακινήτων καταλειπομένων κατά κληρονομίαν, κληροδοσίαν ή δωρεάν εις το κράτος και υπέρ κοινωφελών σκοπών, ως και των ανηκόντων εις κοινωφελή ιδρύματα και περιουσίας», όπως ισχύουν σήμερα, δυνάμει του Ν.4182/2013 «Κώδικας Κοινωφελών Περιουσιών και Σχολαζουσών Κληρονομιών και λοιπές διατάξεις» και τα άρθρα του ως άνω νόμου περί Εκποίησης και Εκμίσθωσης κινητών και ακινήτων

ΔΙΑΚΗΡΥΣΣΕΙ ΟΤΙ

Εκτίθεται σε πλειοδοτική δημόσια δημοπρασία η εκμίσθωση, με χρονική διάρκεια τριών (3) ετών, ενός (1) ακινήτου ιδιοκτησίας του Ιδρύματος με την επωνυμία «Κληροδότημα Εμμανουήλ Ι. Αλτιναλμάζη», ήτοι ενός γραφείου ιδιοκτησίας του ως άνω Ιδρύματος ήτοι ενός γραφείου στον τρίτο (γ΄) όροφο πολυορόφου οικοδομής στο υπ αριθ.179 ΟΤ του εγκεκριμένου σχεδίου πόλεως Αλεξ/πολης στην συμβολή των οδών 14ης Μαΐου 19 & Βενιζέλου με πρόσοψη επί της οδού 14ης Μαΐου 19 με εσωτερική αρίθμηση κατά τον πίνακα αναλογιών Γ-3, που αποτελείται από ενιαίο χώρο με W.C., έχει μικτό εμβαδόν 33,32 τ.μ., καθαρό εμβαδόν 24,00 τ.μ., όγκο 95,96 κ.μ.. Μετά τη λήξη της μίσθωσης μπορεί να συμφωνείται η ανανέωση για χρόνο ίσο ή και βραχύτερο, με τους ίδιους, ή επουσιωδώς διαφορετικούς, όρους, το δε σχετικό μισθωτήριο υποβάλλεται στην αρμόδια αρχή προς ενημέρωση αυτής.  Ως πρώτη κατώτερη τιμή εκμίσθωσης της δημοπρασίας ορίζεται το ποσό των διακοσίων ευρώ (200,οο€) σύμφωνα με την τεχνική έκθεση της αρχιτέκτονος μηχανικού κ.Μακρα Μαρίας. Με το μισθωτήριο συμβόλαιο συμφωνείται η αναπροσαρμογή του μισθώματος κατά τις ισχύουσες κατά περίπτωση διατάξεις. Η εκμίσθωση ακινήτων της περιουσίας διενεργείται στον προσφέροντα τη μεγαλύτερη τιμή, ύστερα από τη δημοσίευση επί είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες σχετικής ανακοίνωσης στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Οικονομικών και τυχόν άλλες ιστοσελίδες που κρίνονται κατάλληλες για την ευρύτερη δυνατή δημοσιότητα.

Λοιποί όροι μίσθωσης :

1. Το μηνιαίο μίσθωμα είναι πληρωτέο στο κατάστημα της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος Α.Ε. (Λ. Δημοκρατίας 240) ενώπιον του Δ/ντου της ΕΤΕ ΑΕ και Προέδρου του Ιδρύματος άλλως στον υπ΄αρ.306/34043662 λογ/σμο του Ιδρύματος χωρίς όχληση από τον εκμισθωτή.

2. Το μίσθωμα που θα επιτευχθεί στη δημοπρασία θα ισχύει για ένα (1) έτος. Για κάθε επόμενο μισθωτικό έτος, το μίσθωμα θα αναπροσαρμόζεται ετησίως κατά ποσοστό 3 %.

3. Όποιος έχει την πρόθεση να συμμετάσχει στη δημοπρασία και προκειμένου να γίνει δεκτός σε αυτήν, καταθέτει αίτηση με προσφορά στην έδρα του Ιδρύματος. Ο πλειοδότης οφείλει να είναι εφοδιασμένος με το δελτίο αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατήριο καθώς και του εγγυητή αυτού, προκειμένω να διαπιστωθεί η φερεγγυότητα των.

4. Ο αναδειχθείς μισθωτής οφείλει να καταθέσει χρηματική εγγύηση ίση με τρία (3) μηνιαία μισθώματα. Η εγγύηση αυτή καταπίπτει υπέρ του ως άνω Ιδρυματος, εάν η μίσθωση λυθεί πρόωρα από οποιαδήποτε αιτία οφειλόμενη σε υπαιτιότητα του μισθωτή, καθώς επίσης και αν κατά την αποχώρηση του μισθωτή υφίστανται οφειλές αυτού από τη μίσθωση.

5. Ο μισθωτής δεν απαλλάσσεται από την πληρωμή του μισθώματος, εάν δεν έκανε χρήση του μισθίου για λόγους που δεν ανάγονται σε υπαιτιότητα του εκμισθωτή. Ο μισθωτής δεν έχει δικαίωμα μείωσης του μισθώματος για βλάβη από θεομηνία ή άλλη οποιαδήποτε αιτία που τυχόν θα επέλθει μετά την κατακύρωση και έγκριση της δημοπρασίας. Το Ίδρυμα με την επωνυμία «Κληροδότημα Εμμανουήλ Ι. Αλτιναλμάζη» δεν ευθύνεται έναντι του μισθωτή για την πραγματική κατάσταση στην οποία βρίσκεται το μίσθιο, την οποία γνωρίζει και αποδέχεται, ούτε υποχρεώνεται για το λόγο αυτό στην επιστροφή ή στη μείωση του μισθώματος, ούτε στη λύση της μίσθωσης.

6. Το μίσθιο θα χρησιμοποιηθεί ως επαγγελματική στέγη απαγορευομένης οποιασδήποτε άλλης χρήσεως.

7. Ο μισθωτής είναι υποχρεωμένος να διατηρεί το μίσθιο σε καλή κατάσταση και είναι υπεύθυνος για κάθε βλάβη ή φθορά, πλην αυτών που προκύπτουν από τη συνήθη χρήση του μισθίου. Επίσης δεν επιτρέπεται να επιφέρει ουσιώδεις αλλοιώσεις στο μίσθιο, ούτε να διενεργεί σε αυτό μεταρρυθμίσεις που μεταβάλλουν την αρχική του σύσταση, ούτε να το χρησιμοποιεί για σκοπό διαφορετικό, χωρίς την έγκριση του Ιδρυματος.

8. Απαγορεύεται απολύτως η ολική ή μερική υπεκμίσθωση του μισθίου ή οποιαδήποτε παραχώρηση της χρήσης αυτού, με αντάλλαγμα ή χωρίς αντάλλαγμα, χωρίς την προηγούμενη έγγραφη συναίνεση του εκμισθωτή.

9. Σιωπηρή αναμίσθωση δεν είναι δυνατή και δεν μπορεί να θεωρηθεί ως τέτοια η τυχόν για οποιονδήποτε λόγο παραμονή του μισθωτή στο μίσθιο μετά τη λήξη του χρόνου διάρκειας της μίσθωσης. Ο μισθωτής είναι υποχρεωμένος να παραιτηθεί με το μισθωτήριο συμβόλαιο από κάθε πλεονέκτημα το οποίο παρέχεται από τις προστατευτικές των μισθωτών διατάξεις, που θα ισχύουν κατά το χρόνο της σύναψης της μίσθωσης ή που θα εκδοθούν στο μέλλον κατά τη διάρκειά της.

10. Ο εγγυητής είναι αλληλεγγύως και εις ολόκληρον συνυπεύθυνος με τον μισθωτή για όλες τις υποχρεώσεις του, στερούμενος του ευεργετήματος της διζήσεως και διαιρέσεως.»

            Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι  μπορούν να απευθύνονται στην ταχυδρομική διεύθυνση:

            «Εθνική Τράπεζα της Ελλάδας Α.Ε.

            Κατάστημα Aλεξανδρoύπoλης 306»

            ή στο τηλέφωνο: 25510- 27427 κ.Αλεπάκο Πέτρο

                        ή    www.klirodotima-altinalmazi.gr  

                              e mail (Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.'; document.getElementById('cloak28921').innerHTML += ''+addy_text28921+'<\/a>'; //--> )»

 

 

Αλεξανδρούπολη, 3-9-2018

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΣ

ΣΤΡΑΒΟΛΕΓΚΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ

 

Copyright © 2014. All Rights Reserved.

ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ Ι. ΑΛΤΙΝΑΛΜΑΖΗ