ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΦΟΡ.ΕΤΟΥΣ 2017

Περιουσιακά στοιχεία   2017   2016
Πάγια    113.179,75   113.179,75
Μείον :Αποσβεσμένα 0,00   0,00  
     Απομειωμένα 0,00 113.179,75 0,00 113.179,75
Αποθέματα   0,00   0,00
Απαιτήσεις   0,00   0,00
Προκαταβολές και έσοδα εισπρακτέα   0,00   0,00
Λοιπά   247.859,11   248.953,76
Σύνολο Ενεργητικού   361.038,86   362.133,51
         
Καθαρή θέση και υποχρεώσεις        
Κεφάλαια και αποθεματικά   353.288,79   349.591,20
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις   0,00   0,00
Βραχυπρόθεσμες  υποχρεώσεις   7.750,07   12.542,31
Σύνολο καθαρής θέσης και υποχρεώσεων   361.038,86   362.133,51
         
         
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ         
    2017   2016
Κύκλος εργασιών  (καθαρός)   22.560,00   21.710,00
Λοιπά συνήθη έσοδα   0,00   0,00
Μεταβολές αποθεμάτων (εμπ/τα,προϊόντα,Α΄ύλες)   0,00   0,00
Μείον Αγορές εμπορευμάτων και υλικών   0,00   0,00
Μείον Παροχές σε εργαζομέμους   0,00   0,00
Μείον Αποσβέσεις ενσωμάτων παγίων και άυλων στοιχείων        
Μείον Λοιπά έξοδα και ζημίες   26.246,54   16.854,53
Πλέον Λοιπά έσοδα και κέρδη   0,00   0,00
Τόκοι και συναφή κονδύλια (καθαρό ποσό)   1.564,82   4.351,24
Αποτέλεσμα προ φόρων   -2.121,72   9.206,71
Μείον Φόροι   6.413,37   6.923,94
Αποτέλεσμα περιόδου μετά από φόρους   -8.535,09   2.282,77
         
  Αλεξανδρούπολη  31-3-2018  
         
         
Ο Πρόεδρος                                                          Ο  Ταμίας  ο Γραμματεας Ο υπεύθυνος Λογιστηρίου
         
         
         
         
      Παπαναστασίου  Ε. Δήμητρα
      ΑΡ.ΑΔ.Ο.Ε. 0093518. 
         

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΦΟΡ.ΕΤΟΥΣ 2017

ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ Ι.ΑΛΤΙΝΑΛΜΑΖΗ    
ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2017      
ΧΡΗΣΗ ΑΠΌ 01/01/2017 - 31/12/2017        
         
ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ        
ΚΕΦ.Α' Έσοδα ακινήτων        
Προϋπολογισμός 18.772,32 Εισεπράχθησαν 23.185,71  
    Διαφορά επί έλατον 4.413,39  
         
ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ     23.185,71  
         
ΚΕΦ.Β' Έσοδα καταθέσεων        
Προϋπολογισμός 2.000,00 Εισεπράχθησαν 1.564,82  
    Διαφορά επί έλατον -435,18  
ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ        
1. Εγγυήσεις  μισθωμάτων        
         
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ     24.750,53  
ΣΥΝΟΛΟ Διαφορών       3.978,21
         
ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΞΟΔΑ        
ΚΕΦ.Α'.Έξοδα διοίκησης         
& διαχείρησης περιουσίας        
Προϋπολογισμός 4.849,20 Πραγματοποιηθέντα 3.178,44  
    Διαφορά επί πλέον -1.670,76  
         
ΚΕΦ.Β ' Έξοδα συντήρησης &        
αξιοποίησης περιουσίας        
α. Έξοδα δημ/σεων προκήρυξης υποτροφίας      
Προϋπολογισμός 200,00 Πραγματοποιηθέντα    
    Διαφορά επί πλέον -200,00  
         
β. Έξοδα δημ/σεων προκήρυξης δημοπρασίας      
Προϋπολογισμός 100,00 Πραγματοποιηθέντα 264,12  
    Διαφορά επί έλατον 164,12  
         
         
γ. Δικαστικά έξοδα & αμοιβή δικηγόρου        
Προϋπολογισμός 1.500,00 Πραγματοποιηθέντα    
    Διαφορά επί έλατον -1.500,00  
         
δ. Επισκευές αστικών ακινήτων        
Προϋπολογισμός 200,00 Πραγματοποιηθέντα 94,12  
    Διαφορά επί έλατον -105,88  
         
ε. Διάφοροι φόροι-τέλη Δημοσίου & Δημοτικοί      
Προϋπολογισμός 10.643,34 Πραγματοποιηθέντα 12.351,67  
    Διαφορά επί έλατον 1.708,33  
         
στ. Φόρος ΕΝΦΙΑ 0,00 Πραγματοποιηθέντα 2.258,19  
    Διαφορά επί έλατον 2.258,19  
         
ΚΕΦ.Γ'. Έξοδα εκτέλεσης κοινωφελών σκοπών      
α. Χορήγηση υποτροφίας σε 4 σπουδαστές         
εσωτερικού        
Προϋπολογισμός 2.700,00 Πραγματοποιηθέντα 8.100,00  
    Διαφορά επί πλέον 5.400,00  
         
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ 20.192,54   26.246,54  
ΣΥΝΟΛΟ Διαφορών       6.054,00
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ                          Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

          Ο  ΤΑΜΙΑΣ   Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ

Copyright © 2014. All Rights Reserved.

ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ Ι. ΑΛΤΙΝΑΛΜΑΖΗ