ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΥΠΟΤΡΟΦΟΥ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ (σύμφωνα με το Ν. 2472/1997) ΚΑΙ ΣΥΓΚΑΤΑΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΛΗΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ

Προς το ΙΔΡΥΜΑ ΕΜΜ.Ι.ΑΛΤΙΝΑΛΜΑΖΗ

Κοινοποίηση Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας-Θράκης -Γραφείο Κοινωφελών Περιουσιών

Παρασίου 4 ΤΚ 69100 Κομοτηνή

Κύριοι,

Αναφερόμενος/η στην από …………… /……….  Αίτηση ως υποψηφίου υποτρόφου μου  προς το ΙΔΡΥΜΑ ΕΜΜΑ.Ι. ΑΛΤΙΝΑΛΜΑΖΗ σας, δηλώνω ότι:

 

Α.-Τα αναφερόμενα στην αίτηση στοιχεία (καθώς και τα δικαιολογητικά που επισυνάπτονται) είναι πλήρη και αληθή και αποδέχομαι την με οποιονδήποτε τρόπο εξακρίβωσή τους από το Ίδρυμα , αναλαμβάνω δε την υποχρέωση να ενημερώνω έγκαιρα την αυτό σας για κάθε τυχόν μεταβολή αυτών. Η αιτούμενη υποψηφιότητα θα χρησιμοποιηθεί για το σκοπό που αναφέρεται στην ως άνω Αίτηση. Επιπλέον αναγνωρίζω ότι η αποδοχή ή απόρριψη της αίτησης είναι δικαίωμα του Ιδρύματος, το οποίο και δεν υποχρεούται να αιτιολογήσει την οποιαδήποτε απόφασή του.

Β.- Ενημερώθηκα από τον Υπεύθυνο του Ιδρύματος  και παρέχω τη συγκατάθεσή μου α) για την εκ μέρους του Ιδρύματος συλλογή, τήρηση σε (ηλεκτρονικό ή μη) αρχείο και επεξεργασία σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2472/1997, όπως ισχύει, των προσωπικών δεδομένων μου, τα οποία ο/ η ίδιος/ ίδια δηλώνω στην παρούσα, για τους σκοπούς της εκτέλεσης της αιτούμενης υποτροφίας, β) για τη χρήση των ως άνω δεδομένων μου από τις δημόσιες υπηρεσίες που προΐστανται του ιδρύματος και τα με κάθε μορφή συνεργαζόμενα με αυτό νομικά ή φυσικά πρόσωπα που ενεργούν στο όνομα και για λογαριασμό του για τον προαναφερόμενο σκοπό. Το ίδρυμα δεν θα διαθέσει ή διαβιβάσει ή δημοσιοποιήσει προσωπικά στοιχεία σε τρίτους με εξαίρεση την εφαρμογή σχετικών νομικών υπαγορεύσεων προς τις αρμόδιες και μόνο Αρχές, γ) για τη δυνατότητα του Ιδρύματος να αναθέσει σε τρίτα φυσικά ή νομικά πρόσωπα την ενημέρωσή του ως υποψηφίου υποτρόφου για προσωπικά στοιχεία εκπαιδευτικού ή φορολογικού περιεχομένου απαραίτητα για την κρίση μου ως υποψηφίου υποτρόφου και δ) για το δικαίωμα του ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ να διαβιβάζει προσωπικά μου δεδομένα σε οποιοδήποτε αρχείο που τηρεί στοιχεία εκπαιδευτικού η φορολογικού χαρακτήρα  για την ενημέρωση του για την σύγκριση των στοιχείων αυτών με αλλους συνυποψηφίους για την λήψη της αιτούμενης υποτροφίας. Τα δεδομένα διατηρούνται στα ως άνω αρχεία για το εκάστοτε προβλεπόμενο από το νόμο χρονικό διάστημα.

Γ. Συνεπώς, στο τέλος της παραγράφου αυτής, δηλώνω ότι  ΣΥΝΑΙΝΩ ανεπιφύλακτα και επιτρέπω την πρόσβαση από το ΙΔΡΥΜΑ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ Ι.ΑΛΤΙΝΑΛΜΑΖΗ στο αρχείο συγκέντρωσης προσωπικά στοιχεία  εκπαιδευτικού ή φορολογικού χαρακτήρα που τηρούνται σε φυσικά η νομικά πρόσωπα που έχουν καταχωρηθεί νόμιμα σε αυτά και με αφορούν. Η ανωτέρω συγκατάθεση δεν είναι υποχρεωτική και ανακαλείται οποτεδήποτε με σχετική δήλωση μου στο ΙΔΡΥΜΑ.

Η παρούσα συγκατάθεση παρέχεται στο πλαίσιο υποβολής της από. ………………………Αίτησής μου προς το ΙΔΡΥΜΑ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ Ι. ΑΛΤΙΝΑΛΜΑΖΗ, για χορήγηση υποτροφίας.

 

 ΣΥΝΑΙΝΩ ΑΝΕΠΙΦΥΛΑΚΤΑ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΙΑΣ 2017-2018

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

                                                                           

Το Ίδρυμα «ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ  Ι. ΑΛΤΙΝΑΛΜΑΖΗ» όρισε σύμφωνα με τον νόμο την λήξη της προθεσμίας αποδοχής αιτήσεων για την εκλογή υποτρόφου 2017-2018 έως τις 14 Σεπτεμβρίου 2018, ημέρα Παρασκευή και ώρα 14,00 μμ και καλεί τους ενδιαφερομένους μέχρι την ανωτέρω ημερομηνία να καταθέσουν ή να αποστείλουν σχετική αίτηση που θα συνοδεύεται από τα απαιτούμενα σύμφωνα με την από 20-2-2018 προκήρυξη δικαιολογητικά στο Κατάστημα της Εθνικής Τραπέζης της Ελλάδος στην Αλεξ/πολη (Λ.Δημοκρατίας αριθ.240 ΤΚ 68132, Αλεξ/πολη).-

(Πληροφορίες Δ/ντης ΕΤΕ Στραβολέγκας Κων/νος τηλ 2551 0 53401 ή Νομικός Σύμβουλος Πέτρος Αλεπάκος τηλ 2551-0-27427)

Για το ίδρυμα

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Κων/νος Στραβολεγκας

Copyright © 2014. All Rights Reserved.

ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ Ι. ΑΛΤΙΝΑΛΜΑΖΗ