ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΥΣ 2016

ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ Ι.ΑΛΤΙΝΑΛΜΑΖΗ

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2016

ΧΡΗΣΗ ΑΠΌ 1-1-2015 Εως 31-12-2015

ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ

ΚΕΦ.Α' Έσοδα ακινήτων

 

Προϋπολογισμός 17.031,84 Εισεπράχθησαν 9.413,76

Διαφορά επί έλατον -7.618,08

ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ 9.413,76

 

ΚΕΦ.Β' Έσοδα καταθέσεων

Προϋπολογισμός 5.500,00 Εισεπράχθησαν 6.513,25

Διαφορά επί πλέον 1.013,25

ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ

1. Εγγυήσεις μισθωμάτων 403,00

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ 16.330,01

ΣΥΝΟΛΟ Διαφορών -6.201,83

ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΞΟΔΑ

ΚΕΦ.Α'.Έξοδα διοίκησης

& διαχείρησης περιουσίας

Προϋπολογισμός 5.629,20 Πραγματοποιηθέντα 3.559,36

Διαφορά επί έλατον -2.069,84

ΚΕΦ.Β ' Έξοδα συντήρησης &

αξιοποίησης περιουσίας

α. Έξοδα δημ/σεων προκήρυξης υποτροφίας

Προϋπολογισμός 500,00 Πραγματοποιηθέντα 0,00

Διαφορά επί έλατον -500,00

β. Έξοδα δημ/σεων προκήρυξης δημοπρασίας

Προϋπολογισμός 500,00 Πραγματοποιηθέντα 372,47

Διαφορά επί έλατον -127,53

γ. Δικαστικά έξοδα & αμοιβή δικηγόρου

Προϋπολογισμός 1.800,00 Πραγματοποιηθέντα 1.672,97

Διαφορά επί έλατον -127,03

δ. Επισκευές αστικών ακινήτων

Προϋπολογισμός 500,00 Πραγματοποιηθέντα 912,53

Διαφορά επί πλέον 412,53

ε. Διάφοροι φόροι-τέλη Δημοσίου & Δημοτικοί

Προϋπολογισμός 4.107,70 Πραγματοποιηθέντα 4.577,49

Διαφορά επί πλέον 469,79

στ.Φορος ΕΝΦΙΑ 2.500,00 Πραγματοποιηθέντα 3.773,73

Διαφορά επί πλέον 1.273,73

Παρακράτηση 5112,66 Πραγματοποιηθέντα 0,00

Διαφορά επί έλατον -112,66

 

ΚΕΦ.Γ'. Έξοδα εκτέλεσης κοινωφελών σκοπών

α. Χορήγηση υποτροφίας σε 4 σπουδαστές

εσωτερικού

Προϋπολογισμός 5.400,00 Πραγματοποιηθέντα 2.700,00

Διαφορά επί έλατον -2.700,00

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ 21.049,56 17.568,55

ΣΥΝΟΛΟ Διαφορών -3.108,54

 

Τα μέλη του Δ.Σ. του Κληροδοτήματος, μετά από διεξοδική συζήτηση εγκρίνουν ομόφωνα τον

Ισολογισμό του Οικονομικού έτους 2016 (Χρήση από 1-1-2015 εως 31-12-2015),καθώς και όλες τις

λοιπές οικονομικές καταστάσεις.

Μη υπάρχοντος άλλου θέματος προς συζήτηση, η συνεδρίαση λύεται.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΣ             Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ             Ο ΤΑΜΙΑΣ                Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ

ΣΤΡΑΒΟΛΕΓΚΑΣ ΚΩΝ.        ΚΑΙΤΑΡΤΖΗ ΛΑΜΠΡΙΝΗ        ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ ΚΥΡ.      ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΔΗΜ.

Διαβάστε περισσότερα: ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΥΣ 2016

Εισηγητικη Εκθεση Απολογισμου 2015

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

για τον απολογισμό εσόδων – εξόδων φορολογικού έτους2015

του κληροδοτήματος «Εμμανουήλ Ι. Αλτιναλμάζη»

ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ : Α' ΑΚΙΝΗΤΑ
1.Ακίνητα επί της οδού 14ης Μαίου 19 κ Βενιζέλου Αλεξανδρούπολη
α. Γραφείο Γ-1 3ου ορόφου 47,37τμ πλήρη κυριότητα 3.073,12
β. Γραφείο Γ-2 3ου ορόφου 44,50τμ πλήρη κυριότητα 3.943,36
γ. Γραφείο Γ-3 3ου ορόφου 24,00τμ πλήρη κυριότητα 0,00
δ. Κατάστημα Κ-2 ισογείου 21,00τμ κ ΒΧ 18,87τμ πλήρη κυριότητα 1.900,00
ε. Κατάστημα Κ-4 ισογείου 22,50τμ κ ΒΧ 20,47τμ πλήρη κυριότητα 497,28
ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ 9.413,76
ΚΕΦ.Β' ΕΣΟΔΑ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ
α. Τόκοι καταθέσεων λογ/μου ταμιευτηρίου ΕΤΕ (306) 6.513,25
β. Προθ/κος λογ/μος ΕΤΕ (306) λήξης 20/02/2015 230.000,00
ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ 236.513,25
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 245.927,01
ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2015 ΕΣΟΔΑ ΕΞΟΔΑ ΥΠΟΛΟΙΠΟ
Ι. Υπόλοιπο προηγ.χρήσης έτους 2014 243.347,99
ΙΙ. Έσοδα 2015 16.330,01
α. από μισθώματα ακινήτων 9.413,76
β. από μισθώματα παρελθόντων ετών
γ. από τόκους καταθέσεων 6.513,25
δ. από εγγύηση μίσθωσης   403,00
Γενικό Σύνολο Ι+ΙΙ 259.678,00
ΙΙΙ. Έξοδα 2014 17.568,55
Α. Έξοδα διοίκησης και διαχείρισης περιουσίας 3.559,36
1. για αμοιβή γραμματέως 1.416,96
2. για αμοιβή λογιστή 2.142,40
3. για διάφορα αναλώσιμα γραφείου
Β. Έξοδα συντήρησης και αξιοποίησης περιουσίας 11.309,19
1. για αμοιβή νομικών 1.672,97
2. για επισκευές ακινήτων 912,53
3. για φόρους τέλη 8.351,22
4. για προκηρύξεις δημοπρασιών - υποτροφιών 372,47
Γ. Έξοδα εκτέλεσης κοινοφελών σκοπών 2.700,00
1. για υποτροφίες 2.700,00
Πλεόνασμα - υπόλοιπο έτους 2015 242.109,45

Εκτέλεση σκοπού :

Το έτος 2015 χορηγήθηκε μία υποτροφία εσωτερικού :

α. Κελεσάκης Δημήτριος υποτροφία ακαδημαϊκού έτους 2013-2014 ποσού 2.700,00 €

Συνολικό ποσό χορήγησης υποτροφιών έτους 2015 : 2.700,00 €

Ακίνητα

Το γραφείο Γ3 του 3ου ορόφου καθώς και το ισόγειο κατάστημα Κ2 επί της οδού 14ης Μαΐου 19 κ Βενιζέλου παρέμειναν κενά για όλο το έτος. Για το κατάστημα Κ2 εισπράχθηκαν ενοίκια προηγούμενων ετών. Το ισόγειο κατάστημα Κ4 επί της ίδιας οδού έμεινε κενό για 11 μήνες. Δεν εισπράχθηκε το σύνολο των ενοικίων του έτους που αναφέρονται στον προϋπολογισμό λόγο της υφιστάμενης οικονομικής κρίσης.

Καταθέσεις

Οι τόκοι καταθέσεων ταμιευτηρίου είναι περισσότεροι από τον προϋπολογισμό λόγο του προθεσμιακού λογαριασμού που πραγματοποιήθηκε.

Ο Πρόεδρος Δ.Σ.                  Ο Γραμματέας                 Ο Ταμίας                 Ο Λογιστής

Στραβολέγκας Κων.         Καϊταρτζή Λαμ.                 Γρηγοριάδης Κυρ.          Παπαναστασίου Δήμ.

Copyright © 2014. All Rights Reserved.

ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ Ι. ΑΛΤΙΝΑΛΜΑΖΗ