Εγκριση απευθειας εκμισθωσης Κ-2

                             

                              

   Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η   Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α

    Κομοτηνή : 28-12-2015
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ      

             ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ

   ΓΕΝΙΚΗ   ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ

                     ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

   Δ/ΝΣΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΩΝ

  ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΟΙΝΩΦΕΛΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΩΝ

                     ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ

    Αριθμ. Πρωτ. : 101750

 

Ταχ. Δ/νση

Ταχ. Κώδικας

Πληροφορίες

Τηλέφωνο

FA X

Εmail                  

 

: Παρασίου 4

: 69100 ΚΟΜΟΤΗΝΗ

: Αθηνά Παναγοπούλου

: 25310-83388

: 25310-71479

: pathina@damt.gov.gr

   

     

 

         

 

 

                            ΑΠΟΦΑΣΗ  

Θέμα:: Έγκριση απευθείας εκμίσθωσης ακινήτου (Καταστήματος Κ-2), ιδιοκτησίας του κοινωφελούς ιδρύματος με την επωνυμία «ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΙΩΑΝΝΟΥ ΑΛΤΙΝΑΛΜΑΖΗ» που εδρεύει στην Αλεξανδρούπολη.

                   Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ – ΘΡΑΚΗΣ

 

Έχοντας υπόψη:

1)Τις διατάξεις των άρθρων 24 και 42 του Ν. 4182/10-9-2013 (Φ.Ε.Κ. 185/10-9-2013). «Κώδικας κοινωφελών περιουσιών, σχολαζουσών περιουσιών και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

2) Τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 17 του Ν. 2873/2000 «Φορολογικές ελαφρύνσεις και απλουστεύσεις και άλλες διατάξεις» ( ΦΕΚ285/Α/2000).

3) Τις διατάξεις του άρθρου 13 του Ν. 4242/2014 (ΦΕΚ 50/τ.Α΄/28-02-2014) «Ενιαίος Φορέας Εξωστρέφειας και άλλες διατάξεις».

4) Την υπ΄αριθμ.1075106/2552/Α0011/04-09-2001 Κοινή Απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών- Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και Οικονομικών (ΦΕΚ 1425 Β/22-10-2001) «Περί μεταβίβασης Αρμοδιοτήτων του Υπουργείου Οικονομικών στο Γενικό Γραμματέα της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης σε θέματα εποπτείας εκκαθάρισης Ιδρυμάτων και Κληροδοτημάτων».

5) Τις διατάξεις του άρθρου 280 παρ. VI του Ν.3852/2010 “Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης”

6) Τις διατάξεις του με αριθμ. 142/23-12-2010 Π.Δ. “Οργανισμός της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας-Θράκης” (ΦΕΚ 235/τ.Α'/27-12-2010).

7) Την υπ΄αριθμ. 30690/19-05-2011 απόφαση του Γ. Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης, «περί συστάσεως Γραφείου Εθνικών Κληροδοτημάτων ως Οργανική Μονάδα της Δ/νσης Εθνικών Κληροδοτημάτων, με έδρα την Κομοτηνή.

     8) Τις διατάξεις του άρθρου 56 του Ν.4257/2014 (ΦΕΚ 93/Α’).

9) Την πράξη 4 του Υπουργικού Συμβουλίου την 06-02-2015 (ΦΕΚ 24/Α’) με την οποία έγιναν δεκτές οι παραιτήσεις των Γενικών Γραμματέων των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων της Χώρας.

10)  Την από 20/10/1969 ιδιόγραφη διαθήκη του Εμμανουήλ Ι. Αλτιναλμάζη που δημοσιεύθηκε και κηρύχθηκε κυρία με το με αριθμό 152/30-9-1974 Πρακτικό του Μονομελούς Πρωτοδικείου Έβρου με την οποία συστήθηκε κοινωφελές ίδρυμα με την επωνυμία «ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΙΩΑΝΝΟΥ ΑΛΤΙΝΑΛΜΑΖΗ» και με έδρα την Αλεξανδρούπολη.Σκοπός του Ιδρύματος είναι η χορήγηση μιας υποτροφίας από τα εισοδήματα της περιουσίας του σ΄ έναν οικονομικά αδύνατο νέο επιμελή και με έφεση για ανώτερες σπουδές στις θετικές επιστήμες και συγκεκριμένα στην ηλεκτρολογία, για τη συνέχιση των σπουδών του στην Ελλάδα ή το εξωτερικό.

11) Το Π.Δ. 43392/16-10-1991 (ΦΕΚ 915/Β΄/08-11-1991) με το οποίο εγκρίθηκε η σύσταση του ανωτέρω κοινωφελούς ιδρύματος και κυρώθηκε ο Οργανισμός αυτού.

12) Το υπ΄αριθ. πρωτ. 15/7-5-2015 έγγραφο του ιδρύματος με το οποίο απεστάλη στην Υπηρεσία μας, το με αριθμό 222/2015 Πρακτικό Συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου αυτού, σχετικό με την λύση της προηγούμενης μισθώσεως λόγω αποχώρησης του μισθωτή, την επαναπροκήρυξη εκμίσθωσης του καταστήματος Κ-2 και την από 04-05-2015 διακήρυξη πλειοδοτικού διαγωνισμού με κλειστές γραπτές προσφορές για την εκμίσθωση ακινήτου ιδιοκτησίας του ιδρύματος και συγκεκριμένα του με αριθμό Κ-2 ισογείου καταστήματος, εμβαδού μικτού 22,10 μ2, καθαρού 21,30 μ2, μεθ΄υπογείου εμβαδού 23,40μ2 και νομιμοποιηθέντος παταρίου εμβαδού 21,30μ2, ευρισκομένου επί πολυωρόφου οικοδομής, κειμένης στο Ο.Τ. 179 του εγκεκριμένου σχεδίου πόλεως της Αλεξανδρούπολης και στην συμβολή των οδών 14ης Μαΐου και Βενιζέλου, με πρόσοψη επί της οδού Βενιζέλου, καθώς και τα απαιτούμενα εκ του νόμου στοιχεία από τα οποία προκύπτει η αντικειμενική και μισθωτική (εμπορική) αξία του ακινήτου και τα οποία κρίθηκαν επαρκή για την ολοκλήρωση του σταδίου της ανάρτησης της ανακοίνωσης στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Οικονομικών, που πραγματοποιήθηκε από τις 04-06-2015 έως και 23-06-2015, σύμφωνα με όσα ορίζονται από τις διατάξεις του άρθρου 24 παρ. 8 του Ν.4182/2013.

13) Το με αριθμό πρωτ. 25/15-09-2014 έγγραφο του ιδρύματος με το οποίο προσκομίσθηκε στην Υπηρεσία μας η από 24-6-2015 αναφορά περί μη υποβολής προσφορών κατά την διάρκεια της διαγωνιστικής διαδικασίας, η οποία αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Οικονομικών από τις 25-09-2015 έως και 10-10-2015 για υποβολή τυχόν ενστάσεων.

14) Την με αριθμό πρωτ. 38/24-11-2015 αίτηση του κ. Ζουμπουλάκη Δημητρίου του Μιχαήλ, με την οποία δηλώνει το ενδιαφέρον του για την μίσθωση του ανωτέρω ακινήτου του ιδρύματος και διατυπώνει την πρότασή του ως προς αυτό, με προσφερόμενο μηνιαίο μίσθωμα το ποσό των τετρακοσίων εξήντα ευρώ (460€).

15) Την με αριθμό πρωτ. 41/24-11-2015 αίτηση του κ. Μανώλογλου Ανδρέα του Πασχάλη, με την οποία δηλώνει το ενδιαφέρον του για την μίσθωση του ανωτέρω ακινήτου του ιδρύματος και διατυπώνει την πρότασή του ως προς αυτό, με προσφερόμενο μηνιαίο μίσθωμα το ποσό των τετρακοσίων πενήντα ευρώ (450€).

16) Την υπ΄αριθ. πρωτ. 42/14-12-2015 εισήγηση του νομικού συμβούλου και πληρεξουσίου δικηγόρου του ιδρύματος κ. Αλεπάκου Πέτρου, δικηγόρου Αλεξανδρουπόλεως, με την οποία εισηγείται προς το Δ.Σ. του ιδρύματος, την αποδοχή της πρότασης για απευθείας εκμίσθωση του καταστήματος στον ως άνω υπό στοιχείο 14 ενδιαφερόμενο (Ζουμπουλάκη Δημήτριο), για τους λόγους που εκθέτει και αναλύει στην εν λόγω εισήγησή του.

17) Το με αριθμό πρωτ. 44/22-12-2015 έγγραφο του ιδρύματος, με το οποίο απεστάλη στην Υπηρεσία μας προς έγκριση το υπ΄αριθ. 227/2015 πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου αυτού, σχετικό με την ομόφωνη απόφασή του, να εισηγηθεί την αποδοχή της προσφοράς κ. Ζουμπουλάκη Δημητρίου του Μιχαήλ και την απευθείας εκμίσθωση του συγκεκριμένου καταστήματος του ιδρύματος στον ανωτέρω, σύμφωνα με τους λόγους που αναφέρονται και αναλύονται λεπτομερώς στο σκεπτικό αυτής.

18) Το γεγονός ότι παρότι τηρήθηκε η προβλεπόμενη διαγωνιστική διαδικασία για την εκμίσθωση του εν λόγω ακινήτου, εν τούτοις δεν κατατέθηκε καμία προσφορά.

19) Το γεγονός ότι λόγω των δυσμενών οικονομικών συγκυριών που επικρατούν στην ελληνική αγορά, το ενδιαφέρον για τις μισθώσεις είναι περιορισμένο, υπάρχει δε πληθώρα κενών καταστημάτων όπως και άλλων με σοφώς πολύ μειωμένα, σε σχέση με το παρελθόν, ενοίκια, όπως προκύπτει και από τα υποβληθέντα συγκριτικά στοιχεία ομόρων ακινήτων.

20)   Το γεγονός ότι το Ίδρυμα, έχει άμεση ανάγκη προσόδων, λόγω του κοινωφελούς σκοπού που επιτελεί , ήτοι την χορήγηση μηνιαίων υποτροφιών σε οικονομικά αδύναμους και επιμελείς προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές των θετικών επιστημών και κυρίως του τομέα της ηλεκτρολογίας και έχει αναλάβει ως προς αυτό ανειλημμένες υποχρεώσεις.

21) Το γεγονός ότι το εν λόγω κατάστημα εξαιτίας του περιορισμένου εμβαδού του, έχει μικρό κύκλο επιχειρήσεων και γραφείων οι οποίες μπορούν να στεγαστούν και να λειτουργήσούν, παραμένει δε κενό εδώ και εννέα (9) μήνες, από τότε που απεχώρησε ο προηγούμενος μισθωτής (23-3-2015), χωρίς καμία προσφορά πιθανής εκμίσθωσης η οποία να πληροί τους όρους και τις προϋποθέσεις του νόμου και της διακήρυξης , με αποτέλεσμα το Ίδρυμα να αποστερείται σημαντικών εσόδων.

22) Το γεγονός ότι το προτεινόμενο μίσθωμα των τετρακοσίων εξήντα (460)ευρώ αντιστοιχεί μεν στο 77% του ορισθέντος μισθώματος (600€), ήτοι κάτω και του ποσοστού 85% που ορίζεται στην παρ.9 του άρθρ. 24 του Ν.4282/2013, λόγω όμως των αναφερομένων ιδιαίτερων δυσχερών οικονομικών συνθηκών, θεωρείται συμφέρον προς το Ίδρυμα και ανάλογο με τις

μισθωτικές αξίες των λοιπών καταστημάτων στην περιοχή υπό τις παρούσες οικονομικές συνθήκες.

Επιπροσθέτως ο εκ των υποψηφίων μισθωτών και προσφέρων το ανωτέρω ποσό κ. Ζουμπουλάκης Δημήτριος, ο οποίος κατά τα αναφερόμενα στην απόφαση του Δ.Σ. του Ιδρύματος, τα στοιχεία που προσκομίσθηκαν και την έρευνα που πραγματοποιήθηκε, εμφαίνεται ότι κατέχει τα εχέγγυα του αξιόπιστου μισθωτή όπως και η προτεινόμενη ως εγγυήτρια σύζυγός του , καθώς πρόκειται για πρόσωπα αξιόπιστα και φερέγγυα, με κοινωνική

και επαγγελματική παρουσία στην τοπική κοινωνία της Αλεξανδρούπολης, σημαντική και αξιόχρεη περιουσία, πράγμα που διασφαλίζει τυχόν μελλοντικές απαιτήσεις του Ιδρύματος, σε περίπτωση μη προσήκουσας εξέλιξης της μίσθωσης, ενώ ο έτερος υποψήφιος κ. Μανώλογλου Ανδρέας, ο οποίος προσέφερε τα ποσό των τετρακοσίων πενήντα (450) ευρώ ως μηνιαίο μίσθωμα, όπως και ο προτεινόμενος εγγυητής αυτού, δεν αποδείχθηκε ότι μπορούν να καλύψουν τις υποχρεώσεις που θα δημιουργηθούν από την σύμβαση μίσθωσης του ακινήτου έτσι ώστε να εξασφαλίζονται σε κάθε περίπτωση τα συμφέροντα του ιδρύματος και ως εκ τούτου δεν τυγχάνει αποδοχής.

23) Το γεγονός ότι προέχει η οικονομική διασφάλιση και προάσπιση των συμφερόντων του ιδρύματος και της περιουσίας αυτού, δεδομένου ότι δι΄ αυτής εξυπηρετείται συγκεκριμένος κοινωφελής σκοπός.

                                                     Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε

 

Την έγκριση της απευθείας εκμίσθωσης ενός (1) ακινήτου ήτοι ισογείου καταστήματος με αριθμό Κ-2, εμβαδού μικτού 22,10 μ2, καθαρού 21,30 μ2, μεθ΄ υπογείου εμβαδού 23,40μ2 και νομιμοποιηθέντος παταρίου εμβαδού 21,30μ2, ευρισκομένου επί πολυωρόφου οικοδομής, κειμένης στο Ο.Τ. 179 του εγκεκριμένου σχεδίου πόλεως της Αλεξανδρούπολης και στην συμβολή των οδών 14ης Μαΐου και Βενιζέλου, με πρόσοψη επί της οδού Βενιζέλου, ιδιοκτησίας του ιδρύματος, στον Ζουμπουλάκη Δημήτριο του Μιχαήλ, ιδιωτικό υπάλληλο, κάτοικο Αλεξανδρούπολης, με Α.Φ.Μ. 054630132 της Δ.Ο.Υ. Αλεξανδρούπολης, με μηνιαίο μίσθωμα το ποσό των τετρακοσίων εξήντα ευρώ (460 €), πλέον χαρτοσήμου 3,6%, για τον πρώτο χρόνο της μισθώσεως, με δυνατότητα αναπροσαρμογής του μισθώματος ανάλογα με τον ρυθμό ανάπτυξης της αγοράς και για χρονική διάρκεια μίσθωσης τριών (3) ετών, τηρουμένων των λοιπών σχετικών όρων και προϋποθέσεων που αφορούν στη μισθωτική αυτή σχέση και προβλέπονται στην από 04-05-2015 διακήρυξη όρων πλειοδοτικού διαγωνισμού για την εκμίσθωση του ανωτέρω ακινήτου.  

Αντίγραφο του μισθωτηρίου συμβολαίου να αποσταλεί στην Υπηρεσία μας.

Κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις του Ν. 4182/2013 (ΦΕΚ 185/Α΄).

 

                                                                                           Ο ΑΣΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ

                                                                  ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ Α.Δ.Μ.Θ.

                                                                    ΝΙΚΗΤΑΣ ΦΡΑΓΚΙΣΚΑΚΗΣ

 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΥΠΟΤΡΟΦΙΑΣ 2015-2016

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΥΠΟΤΡΟΦΙΑΣ  ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015-2016

 

Το Κληροδότημα «ΕΜΜΑΝΟΥΉΛ Ι ΑΛΤΙΝΑΛΜΑΖΗ», που εδρεύει στην Αλεξανδρούπολη, στο κατάστημα της «Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδας Α.Ε.» (Λ.Δημοκρατίας 240) και εκπροσωπείται νόμιμα,

προκηρύσσει ότι κατόπιν επιλογής:

Θα χορηγήσει μία (1) υποτροφία προπτυχιακών ή μεταπτυχιακών σπουδών σε πρωτοετείς φοιτητές-τριες για το ακαδημαϊκό έτος 2015-2016 σε ένα νέο–α , εξακριβωμένης οικονομικής αδυναμίας, επιμελή και με έφεση για ανώτερες σπουδές στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό στις θετικές σπουδές και δη στην ηλεκτρολογία στη μνήμη του Εμμανουήλ Ι Αλτιναλμαζη.

Η επιλογή και ανακήρυξη του υποτρόφου θα γίνει χωρίς διαγωνισμό, δι' απευθείας εκλογής και πλην των ανωτέρω προϋποθέσεων, με βάση το βαθμό απολυτηρίου λυκείου ή άλλης ισότιμης σχολής, ο οποίος πρέπει να είναι τουλάχιστον «λίαν καλώς», με την απόλυτη κρίση των μελών του ΔΣ.

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

 Οι  ενδιαφερόμενοι μαζί με την αίτηση-υποψηφιότητα για την χορήγηση υποτροφίας που επέχει και θέση υπεύθυνης δήλωσης  ότι δεν έλαβε, ούτε λαμβάνει υποτροφία για τις σπουδές από άλλη κληρονομία, κληροδοσία ή δωρεά και ότι δεν έχασε από υπαιτιότητά του, υποτροφία που του χορηγήθηκε προηγούμενα, θα προσκομίσουν αυτοπροσώπως ή με αλληλογραφία ενώπιον του Δ.Σ του Κληροδοτήματος στα γραφεία του Κληροδοτήματος στο Κατάστημα Αλεξανδρούπολης της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος Α.Ε. (Λ. Δημοκρατίας 240 ΤΚ 68.132, Αλεξανδρούπολη), το οποίο και θα προχωρήσει κατά την απόλυτη κρίση του στην εκλογή του υποτρόφου τα ακόλουθα δικαιολογητικά :

            1) απολυτήριο  λυκείου ή άλλης  ισότιμης σχολής

            2) πιστοποιητικό εγγραφής σε σχολή ηλεκτρολογίας για προπτυχιακές  ή μεταπτυχιακές σπουδές

            3) εκκαθαριστικό σημείωμα φόρου εισοδήματος του υποψήφιου  και των γονέων του ή οποιοδήποτε έγγραφο παρέχει τη δυνατότητα στην επιτροπή να αποφανθεί  περί  της πλήρωσης ή μη του κριτηρίου για την επιλογή του υποτρόφου σχετικά με την οικονομική αδυναμία του,  η οποία θα μπορούσε να οδηγήσει στη διακοπή των σπουδών του και συγκεκριμένα α) πρόσφατο εκκαθαριστικό σημείωμα φόρου εισοδήματος του υποψήφιου και των γονέων του, β) αντίγραφο δήλωσης στοιχείων ακινήτων της οικογενείας του υποψηφίου και του ιδίου ή αντίγραφο αυτού που έχει υποβληθεί με το  Ε9 του υποψήφιου και των γονέων του συνοδευόμενο από Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/1966 ότι τα στοιχεία είναι αληθινά, γ) αντίγραφο δήλωσης ενιαίου φόρου ιδιοκτησίας ακινήτων (ΕΝΦΙΑ) του υποψήφιου και των γονέων του. Σε περίπτωση που ο υποψήφιος δεν υποβάλλει φορολογική δήλωση, θα πρέπει να προσκομιστεί υπεύθυνη δήλωση θεωρημένη από την αρμόδια Δ.Ο.Υ. ότι δεν έχει υποχρέωση υποβολής φορολογικής δήλωσης, σε συνδυασμό με τα ανωτέρω οικονομικά στοιχεία των γονέων του.

            4) επικυρωμένο φωτοαντίγραφο της αστυνομικής ταυτότητος από την οποία αποδεικνύεται η ηλικία και η ιθαγένεια του υποψηφίου ανεξαρτήτως φύλλου,

            5)επικυρωμένο αντίγραφο ποινικού μητρώου

            6) σύντομο βιογραφικό σημείωμα, όπου να γίνεται αναφορά στα στοιχεία της οικονομικής δυσπραγίας του υποψηφίου και στην πορεία της προόδου των σπουδών του,

            7) οιοδήποτε έγγραφο αποδεικνύει την ύπαρξη κοινωνικών ή άλλων κριτηρίων ( πχ πολυτεκνία, απώλεια γονέα, ασθένεια, μονογονεϊκή οικογένεια κλπ)

Όποιος καταθέτει ελλιπή δικαιολογητικά μπορεί να τα προσκομίσει το αργότερο μέχρι την προηγούμενη ημέρα επιλογής υποτρόφου, άλλως αποκλείεται η υποψηφιότητά του.

ΕΠΙΛΟΓΗ ΥΠΟΤΡΟΦΟΥ

Η επιλογή του υποτρόφου θα πραγματοποιηθεί από το ΔΣ του Κληροδοτήματος στο Κατάστημα (306) Αλεξανδρούπολης της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδας Α.Ε., 45 ημέρες από την τελευταία δημοσίευση σε μία εφημερίδα πανελλαδικής κυκλοφορίας.-

Η απόφαση επιλογής του υποτρόφου αναρτάται στην έδρα του Κληροδοτήματος και σε όλους τους αρμοδίους φορείς καθώς και στην ιστοσελίδα του Ιδρύματος(www.klirodotima-altinalmazi.gr)προκειμένου να λάβουν γνώση της επιλογής και οι ενδιαφερόμενοι έχουν προθεσμία μέχρι δέκα (10) μέρες από την ανάρτηση στη έδρα του Ιδρύματος για κατάθεση ενστάσεων κατά της επιλογής. Η τελική έγκριση επιλογής των υποτρόφων εναπόκειται στην αρμοδιότητα της Δ/νσης κοινωφελών περιουσιών-Γενική διεύθυνση Εθνικών Κληροδοτημάτων Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αν.Μακ-Θρακ.-

ΠΟΣΟ ΥΠΟΤΡΟΦΙΑΣ

Το μηνιαίο πόσο της υποτροφίας που χορηγείται ανέρχεται στο ύψος των τριακοσίων ευρώ (300 €) και για διάρκεια εννέα (9) μηνών κατά έτος (ακαδημαϊκό έτος).

ΕΝΑΡΞΗ –ΛΗΞΗ ΥΠΟΤΡΟΦΙΑΣ

Η υποτροφία θα αρχίσει από την έναρξη του ακαδημαϊκού έτους 2015-2016 (Σεπτέμβριο 2015) και θα διαρκέσει µέχρι τη λήξη της διάρκειας των κανονικών βασικών σπουδών του υποτρόφου στο Τµήµα ή τη Σχολή όπου φοιτά (Ιούνιο του τελευταίου έτους σπουδών) µε την προϋπόθεση ότι ο υπότροφος δεν θα παραβεί τους όρους του συμβολαίου της υποτροφίας του και τις διατάξεις του ΑΝ. 2039/39 όπως και του άρθρου 29 του ΚΔ. 18/23.8.1941 «περί του τρόπου απονοµής υποτροφιών εκ κληρονοµιών κληροδοσιών και δωρεών καταλειποµένων εις άλλα πρόσωπα Νοµικά ή φυσικά πλήν του Κράτους»

ΤΡΟΠΟΣ ΣΥΝΕΧΙΣΗΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΑΣ

Η υποτροφία θα συνεχίζεται για κάθε επόμενο ακαδημαϊκό έτος σπουδών, εφόσον ο υπότροφος ο οποίος δεν έχει υπερβεί τα βασικά έτη των σπουδών του, έχει προσκομίσει πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας από το Τμήμα ή τη Σχολή του για το προηγούμενο ακαδημαϊκό έτος σπουδών και βεβαίωση φοιτητικής ιδιότητας, ήτοι εγγραφής στο επόμενο ακαδημαϊκό έτος του Τμήματος ή της Σχολής μετά σχετικής υπεύθυνης δήλωσης ότι θα συνεχίσει ευδόκιμα την παρακολούθηση του Τμήματος ή της Σχολής του και το επόμενο ακαδημαϊκό έτος ότι δεν έλαβε, ούτε λαμβάνει υποτροφία για τις σπουδές από άλλη κληρονομία, κληροδοσία ή δωρεά.-

ΔΙΑΚΟΠΗ ΥΠΟΤΡΟΦΙΑΣ

Η υποτροφία θα διακόπτεται εάν :

α) η επίδοση του υποτρόφου στις σπουδές του κριθεί ότι δεν είναι ικανοποιητική ως προς τον αριθμό των εξεταστέων μαθημάτων και τον απαιτούμενο βαθμό

β) ανίατη ή παρατεταμένη ασθένεια εμποδίζει την εξακολούθηση των σπουδών του
υποτρόφου

γ) ο υπότροφος διακόψει αυτόβουλα και άνευ αιτίας τις σπουδές του πριν τη λήξη της υποτροφίας του χωρίς προηγουμένως να έχει ειδοποιήσει το Κληροδότημα εντός 2 μηνών το αργότερο από τη διακοπή.

δ) αποδειχθεί ότι, ο υπότροφος λαμβάνει και άλλη υποτροφία από άλλη κληρονομία, κληροδοσία ή Δωρεά για τις σπουδές·

ε) μεταγραφεί σε άλλο Τμήμα ή Σχολή ή σε άλλο Πανεπιστηµιακό Ίδρυµα χωρίς
την έγγραφη συναίνεση του Κληροδοτήματος και του Γενικού Γραµµατέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αν.Μακεδονίας-Θράκης

στ) αποδειχθεί ότι ο υπότροφος δεν παρουσιάζει καλή διαγωγή και παρέβη τους Νόµους του Κράτους,

ζ) ο υπότροφος δεν προσκοµίζει για τη συνέχιση της υποτροφίας του τα απαιτούµενα
πιστοποιητικά για κάθε ακαδηµαϊκό έτος σπουδών

η) επέλθει δραστική μείωση των ετησίων εσόδων του Κληροδοτήματος

Σε αυτήν την περίπτωση, πλην της τελευταίας, ο υπότροφος οφείλει να επιστρέψει στο κληροδότηµα το ποσό που έλαβε µέχρι τότε ως υποτροφία. Σε περίπτωση διακοπής της υποτροφίας για όποιον λόγο και αν γίνει αυτή, δεν γεννάται δικαίωμα αποζημίωσης υπέρ του/της υποτρόφου.

ΤΡΟΠΟΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΤΗΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΑΣ

Το συνολικό ποσό της υποτροφίας ήτοι 300 ευρώ Χ 9 μήνες= 2.700 ευρώ θα καταβάλλεται μέσω της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος Α.Ε., Κατάστημα Αλεξανδρούπολης (306) σε αριθμό Λογαριασμού  του υποτρόφου άπαξ, στο τέλος κάθε ακαδημαϊκού έτους μετά την προσκόμιση όλων των ανωτέρω δικαιολογητικών για την συνέχιση χορήγησης της υποτροφίας.

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΥΠΟΤΡΟΦΟΥ

Ο υπότροφος υποχρεούται να καταθέσει αντίγραφο του πτυχίου του μέσα σε ένα (1) έτος το αργότερο από την λήξη της κανονικής διάρκειας των βασικών του σπουδών στο Τμήμα ή τη σχολή φοίτησης. Διαφορετικά αν δεν λάβει το πτυχίο του μέσα στο παραπάνω χρονικό περιθώριο υποχρεώνεται να επιστρέψει στο Κληροδότημα το όλο ποσό που έλαβε ως υποτροφία.

            Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι  μπορούν να απευθύνονται στην ταχυδρομική διεύθυνση:

            «Εθνική Τράπεζα της Ελλάδας Α.Ε.

            Κατάστημα Aλεξανδρoύπoλης 306»

            ή στο τηλέφωνο: 25510- 27427 κ.Αλεπάκο Πέτρο.-

                            ή    www.klirodotima-altinalmazi.gr

                               e mail (Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.)

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΣΤΡΑΒΟΛΕΓΚΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ

Copyright © 2014. All Rights Reserved.

ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ Ι. ΑΛΤΙΝΑΛΜΑΖΗ