ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΥΣ 2016

ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ Ι.ΑΛΤΙΝΑΛΜΑΖΗ

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2016

ΧΡΗΣΗ ΑΠΌ 1-1-2015 Εως 31-12-2015

ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ

ΚΕΦ.Α' Έσοδα ακινήτων

 

Προϋπολογισμός 17.031,84 Εισεπράχθησαν 9.413,76

Διαφορά επί έλατον -7.618,08

ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ 9.413,76

 

ΚΕΦ.Β' Έσοδα καταθέσεων

Προϋπολογισμός 5.500,00 Εισεπράχθησαν 6.513,25

Διαφορά επί πλέον 1.013,25

ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ

1. Εγγυήσεις μισθωμάτων 403,00

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ 16.330,01

ΣΥΝΟΛΟ Διαφορών -6.201,83

ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΞΟΔΑ

ΚΕΦ.Α'.Έξοδα διοίκησης

& διαχείρησης περιουσίας

Προϋπολογισμός 5.629,20 Πραγματοποιηθέντα 3.559,36

Διαφορά επί έλατον -2.069,84

ΚΕΦ.Β ' Έξοδα συντήρησης &

αξιοποίησης περιουσίας

α. Έξοδα δημ/σεων προκήρυξης υποτροφίας

Προϋπολογισμός 500,00 Πραγματοποιηθέντα 0,00

Διαφορά επί έλατον -500,00

β. Έξοδα δημ/σεων προκήρυξης δημοπρασίας

Προϋπολογισμός 500,00 Πραγματοποιηθέντα 372,47

Διαφορά επί έλατον -127,53

γ. Δικαστικά έξοδα & αμοιβή δικηγόρου

Προϋπολογισμός 1.800,00 Πραγματοποιηθέντα 1.672,97

Διαφορά επί έλατον -127,03

δ. Επισκευές αστικών ακινήτων

Προϋπολογισμός 500,00 Πραγματοποιηθέντα 912,53

Διαφορά επί πλέον 412,53

ε. Διάφοροι φόροι-τέλη Δημοσίου & Δημοτικοί

Προϋπολογισμός 4.107,70 Πραγματοποιηθέντα 4.577,49

Διαφορά επί πλέον 469,79

στ.Φορος ΕΝΦΙΑ 2.500,00 Πραγματοποιηθέντα 3.773,73

Διαφορά επί πλέον 1.273,73

Παρακράτηση 5112,66 Πραγματοποιηθέντα 0,00

Διαφορά επί έλατον -112,66

 

ΚΕΦ.Γ'. Έξοδα εκτέλεσης κοινωφελών σκοπών

α. Χορήγηση υποτροφίας σε 4 σπουδαστές

εσωτερικού

Προϋπολογισμός 5.400,00 Πραγματοποιηθέντα 2.700,00

Διαφορά επί έλατον -2.700,00

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ 21.049,56 17.568,55

ΣΥΝΟΛΟ Διαφορών -3.108,54

 

Τα μέλη του Δ.Σ. του Κληροδοτήματος, μετά από διεξοδική συζήτηση εγκρίνουν ομόφωνα τον

Ισολογισμό του Οικονομικού έτους 2016 (Χρήση από 1-1-2015 εως 31-12-2015),καθώς και όλες τις

λοιπές οικονομικές καταστάσεις.

Μη υπάρχοντος άλλου θέματος προς συζήτηση, η συνεδρίαση λύεται.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΣ             Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ             Ο ΤΑΜΙΑΣ                Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ

ΣΤΡΑΒΟΛΕΓΚΑΣ ΚΩΝ.        ΚΑΙΤΑΡΤΖΗ ΛΑΜΠΡΙΝΗ        ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ ΚΥΡ.      ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΔΗΜ.

Διαβάστε περισσότερα: ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΥΣ 2016

Copyright © 2014. All Rights Reserved.

ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ Ι. ΑΛΤΙΝΑΛΜΑΖΗ