Εισηγητικη Εκθεση Απολογισμου 2015

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

για τον απολογισμό εσόδων – εξόδων φορολογικού έτους2015

του κληροδοτήματος «Εμμανουήλ Ι. Αλτιναλμάζη»

ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ : Α' ΑΚΙΝΗΤΑ
1.Ακίνητα επί της οδού 14ης Μαίου 19 κ Βενιζέλου Αλεξανδρούπολη
α. Γραφείο Γ-1 3ου ορόφου 47,37τμ πλήρη κυριότητα 3.073,12
β. Γραφείο Γ-2 3ου ορόφου 44,50τμ πλήρη κυριότητα 3.943,36
γ. Γραφείο Γ-3 3ου ορόφου 24,00τμ πλήρη κυριότητα 0,00
δ. Κατάστημα Κ-2 ισογείου 21,00τμ κ ΒΧ 18,87τμ πλήρη κυριότητα 1.900,00
ε. Κατάστημα Κ-4 ισογείου 22,50τμ κ ΒΧ 20,47τμ πλήρη κυριότητα 497,28
ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ 9.413,76
ΚΕΦ.Β' ΕΣΟΔΑ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ
α. Τόκοι καταθέσεων λογ/μου ταμιευτηρίου ΕΤΕ (306) 6.513,25
β. Προθ/κος λογ/μος ΕΤΕ (306) λήξης 20/02/2015 230.000,00
ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ 236.513,25
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 245.927,01
ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2015 ΕΣΟΔΑ ΕΞΟΔΑ ΥΠΟΛΟΙΠΟ
Ι. Υπόλοιπο προηγ.χρήσης έτους 2014 243.347,99
ΙΙ. Έσοδα 2015 16.330,01
α. από μισθώματα ακινήτων 9.413,76
β. από μισθώματα παρελθόντων ετών
γ. από τόκους καταθέσεων 6.513,25
δ. από εγγύηση μίσθωσης  403,00
Γενικό Σύνολο Ι+ΙΙ 259.678,00
ΙΙΙ. Έξοδα 2014 17.568,55
Α. Έξοδα διοίκησης και διαχείρισης περιουσίας 3.559,36
1. για αμοιβή γραμματέως 1.416,96
2. για αμοιβή λογιστή 2.142,40
3. για διάφορα αναλώσιμα γραφείου
Β. Έξοδα συντήρησης και αξιοποίησης περιουσίας 11.309,19
1. για αμοιβή νομικών 1.672,97
2. για επισκευές ακινήτων 912,53
3. για φόρους τέλη 8.351,22
4. για προκηρύξεις δημοπρασιών - υποτροφιών 372,47
Γ. Έξοδα εκτέλεσης κοινοφελών σκοπών 2.700,00
1. για υποτροφίες 2.700,00
Πλεόνασμα - υπόλοιπο έτους 2015 242.109,45

Εκτέλεση σκοπού :

Το έτος 2015 χορηγήθηκε μία υποτροφία εσωτερικού :

α. Κελεσάκης Δημήτριος υποτροφία ακαδημαϊκού έτους 2013-2014 ποσού 2.700,00 €

Συνολικό ποσό χορήγησης υποτροφιών έτους 2015 : 2.700,00 €

Ακίνητα

Το γραφείο Γ3 του 3ου ορόφου καθώς και το ισόγειο κατάστημα Κ2 επί της οδού 14ης Μαΐου 19 κ Βενιζέλου παρέμειναν κενά για όλο το έτος. Για το κατάστημα Κ2 εισπράχθηκαν ενοίκια προηγούμενων ετών. Το ισόγειο κατάστημα Κ4 επί της ίδιας οδού έμεινε κενό για 11 μήνες. Δεν εισπράχθηκε το σύνολο των ενοικίων του έτους που αναφέρονται στον προϋπολογισμό λόγο της υφιστάμενης οικονομικής κρίσης.

Καταθέσεις

Οι τόκοι καταθέσεων ταμιευτηρίου είναι περισσότεροι από τον προϋπολογισμό λόγο του προθεσμιακού λογαριασμού που πραγματοποιήθηκε.

Ο Πρόεδρος Δ.Σ.                  Ο Γραμματέας                 Ο Ταμίας                 Ο Λογιστής

Στραβολέγκας Κων.         Καϊταρτζή Λαμ.                 Γρηγοριάδης Κυρ.          Παπαναστασίου Δήμ.

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΥΠΟΤΡΟΦΟΥ 2015-2016

Κληροδότημα Εμμανουήλ Ι. Αλτιναλμάζη

Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε.

Κατάστημα Αλεξανδρούπολης 306

   (Λ. Δημοκρατίας 240)

Πρακτικό Νο  231/1-2-2016

Στην Αλεξανδρούπολη σήμερα 1 Φεβρουαρίου 2016, ημέρα Δευτέρα και ώρα 14.00 μ.μ., συνήλθαν στο Κατάστημα Αλεξανδρούπολης της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος Α.Ε. (Λ. Δημοκρατίας 240) οι κάτωθι:

1) Κων/νος Στραβολέγκας του Δημητρίου διευθυντής της ΕΤΕ καταστήματος Αλεξ/πολης, κάτοικος   Αλεξ/πολης, πρόεδρος ΔΣ,

2) Γρηγοριάδης Κυριάκος του Δανιήλ υποδιευθυντής της ΕΤΕ καταστήματος Αλεξ/πολης, κάτοικος   Αλεξ/πολης, ταμίας ΔΣ και

3) Λαμπρινη Καϊταρτζή Δ/τρια 1ου Λυκείου Αλεξ/πολης, κάτοικος Αλεξ/πολης, γραμματέας

παρισταμένου του νομικού συμβούλου κ.Πέτρου Γ. Αλεπάκου και της γραμματέως κ.Ζλατινούδη Μαρίας για να συζητήσουν τα ακόλουθα θέματα :           

Μόνο θέμα : Εκλογή ενός υποτρόφου για το ακαδημαϊκό έτος 2015-2016

            Το λόγο έλαβε ο Πρόεδρος ΔΣ, ο οποίος ενημέρωσε τα λοιπά μέλη του Δ.Σ. ότι για την χορήγηση μίας υποτροφίας για το ακαδημαϊκό έτος 2015-2016, συντάχθηκε νομίμως η από 1-10-2015 προκήρυξη του Ιδρύματος και εγκρίθηκε α) με το υπ’αρ. 226/1-10-2015 πρακτικό ΔΣ, β) με το υπ΄αρ. πρωτ. εισερχ. 78990/14-10-2015 έγγραφο της Διεύθυνσης Κοινωφελών Περιουσιών Γραφείο Κομοτηνής Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας Θράκης και γ) με το υπ΄αρ.πρωτ. Φ.20.2/8286/3-11-2015 έγγραφο της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Έβρου.

Εν συνεχεία, περίληψη της προκήρυξης σύμφωνα με τα όσα προβλέπει ο Ν. 4182/2013 αναρτήθηκε στην Ιστοσελίδα του Κληροδοτήματος και δημοσιεύτηκε στο υπ΄αρ. 45/26-11-2015 φύλλο της πανελλαδικής κυκλοφορίας αθηναϊκής εφημερίδας «Ηχώ των Δημοπρασιών».

Τέλος, μετά την παρέλευση της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων στις 22-1-2016 συγκεντρώθηκαν άπασες οι αιτήσεις υποψηφίων υποτρόφων που είχαν κατατεθεί εμπροθέσμως στην έδρα του Κληροδοτήματος έως 22-1-2016 και είναι οι εξής με χρονολογική σειρά :

 1. η αίτηση με αριθμό πρωτοκόλλου 39/26-11-2015 του υποψηφίου Φαλέκα Γεώργιου του Ιωαννη και της Μαρίας, κατοίκου Αλέξ/πολης (Τενεδου αρ. 7) ο οποίος προσκόμισε τα εξής δικαιολογητικά α) απολυτήριο Γενικού Λυκείου Αλεξ/πολης με Βαθμό «Αριστα 18,7», β) το υπ΄αρ. 2015-16/351/2015 πιστ/κο φοιτητικής ιδιότητας του ΔΠΘ Πολυτεχνική Σχολή Τμήμα ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Η/Υ, περί φοίτησης του στο α΄εξαμηνο γ) το υπ΄αρ. 11587/2015 αντίγραφο ποινικού μητρώου της Εισαγγ. Πρωτ. Αλεξ/πολης, δ) φωτοαντίγραφο της ταυτότητας και του ΑΦΜ του υποψηφίου, ε) το υπ΄αρ. 65086/2015 πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης, μονογονεικης οικογένειας, στ) αντίγραφο πτυχίων Αγγλικών και Γερμανικών και ζ) εκκαθαριστικό σημείωμα του πατέρα του οικονομικού έτους 2014 από το οποίο προκύπτει συνολικό δηλωθέν εισόδημα .....ευρώ με σχετικές δηλώσεις Ε9 και ΕΝΦΙΑ από τις οποίες προκύπτει η ακίνητη περιουσία τους καθώς και εκκαθαριστικό σημείωμα του υποψηφίου από τα οποίο προκύπτει το προσωπικό του εισόδημα ανέρχεται σε ....ευρώ.
 2. η αίτηση με αριθμό πρωτοκόλλου 1/7-1-2016 του υποψηφίου Νουσδίλη Αγγελου του Ιωαννη και της Σωτηρίας κατοίκου Δραμας, ο οποίος προσκόμισε τα εξής δικαιολογητικά α) απολυτήριο Ενιαίου Λυκείου Δραμας με Βαθμό «Αριστα 19,4», β) το υπ΄αρ. 2012/2191 αντίγραφο πτυχίου του ΑΠΘ Πολυτεχνική Σχολή Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Η/Υ με Βαθμό «λίαν καλώς 7,02», γ) την υπ΄αρ. 128/8-12-2015 βεβαίωση του ΑΠΘ Πολυτεχνική Σχολή Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Η/Υ περί μεταπτυχιακών σπουδών-διδακτορικής διατριβής του με θέμα «Μοντέλα ευελιξίας για την παροχή επικουρικών υπηρεσιών από έξυπνα δίκτυα», δ)την υπ΄αρ. 51140073/2015 βεβαίωση σπουδών του Παντείου Πανεπιστημίου Σχολή Πολιτικών Επιστημών-Τμήμα Κοινωνικών Επιστημών ε) το υπ΄αρ. 12654/9-12-2015 αντίγραφο ποινικού μητρώου της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Δραμας, στ) επικυρωμένο αντίγραφο ταυτότητας, ζ) το υπ΄αρ. 60351/2015 πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης του Ληξιαρχείου Δράμας, στ) εκκαθαριστικό σημείωμα του υποψηφίου για το οικονομικό έτος 2014 από το οποίο προκύπτει συνολικό δηλωθέν εισόδημα ....ευρώ και εκκαθαριστικό σημείωμα των γονέων του για το οικονομικό έτος 2014 από το οποίο προκύπτει συνολικό δηλωθέν εισόδημα ........ευρώ με σχετικές δηλώσεις Ε9 και ΕΝΦΙΑ από τις οποίες προκύπτει η ακίνητη περιουσία τους.
 3. η αίτηση με αριθμό πρωτοκόλλου 2/7-1-2016 του υποψήφιου Αηδονη Κωνσταντίνου του Δημητρίου και της Κωνσταντίνας κατοίκου Αγνάντα Αρτας, ο οποίος προσκόμισε τα εξής δικαιολογητικά α) απολυτήριο Γενικού Λυκείου με Βαθμό «Λιαν Καλώς 16,3», β) την υπ΄αρ. 4720/2015 βεβαιωση του ΚΕΤΕΚ ΕΠΑΣ Μαθητειας Ιωαννινων περί μαθητείας του υποψηφίου στο Τμήμα Τεχνιτων Ηλεκτρολογικων Εργασιων, γ) το υπ΄αρ. 236703/16-12-2015 αντίγραφο ποινικού μητρώου της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Αθηνών, δ) φωτοαντίγραφο της ταυτότητας, ε) εκκαθαριστικό των γονέων του υποψηφίου για το οικονομικό έτος 2014 από την οποία προκύπτει συνολικό δηλωθέν εισόδημα .......ευρώ, με σχετικές δηλώσεις Ε9 και ΕΝΦΙΑ από τις οποίες προκύπτει η ακίνητη περιουσία των,
 4. η αίτηση με αριθμό πρωτοκόλλου 4/14-1-2016 του υποψηφίου Τσαμη Δημητρίου του Θεοδώρου και της Ελένης κατοίκου Αγρινιου (Ρηγα Φεραιου 24), ο οποίος προσκόμισε τα εξής δικαιολογητικά α) απολυτήριο Ενιαίου Λυκείου Αγρινιου με Βαθμό «Αριστα 18,4», β) το υπ΄αρ. 2012/618 αντίγραφο πτυχίου του ΑΠΘ Πολυτεχνική Σχολή Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Η/Υ με Βαθμό «λίαν καλώς 7,09», γ) την υπ΄αρ. 110/2015 βεβαίωση του ΑΣΠΑΙΤΕ Διατμηματικο Πρόγραμμα Μεταπτυχικων Σπουδων «Αναβαθμιση Κτηρίων» δ) το υπ΄αρ. 4039/2016 αντίγραφο ποινικού μητρώου της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Αθηνων, ε) επικυρωμένο αντίγραφο ταυτότητας, στ) εκκαθαριστικό σημείωμα των γονέων του υποψηφίου για το οικονομικό έτος 2014 από το οποίο προκύπτει συνολικό δηλωθέν εισόδημα ......ευρώ με σχετικές δηλώσεις Ε9 και ΕΝΦΙΑ από τις οποίες προκύπτει η ακίνητη περιουσία τους.
 5. η αίτηση με αριθμό πρωτοκόλλου 7/20-1-2016 του υποψηφίου Χαλεπα Γεωργίου του Δημητρίου και της Ασημινας κατοίκου Χαλκιδας, ο οποίος προσκόμισε τα εξής δικαιολογητικά α) απολυτήριο Ενιαίου Λυκείου Χαλκιδας με Βαθμό «καλως 14,6», β) την από 11-1-2016 βεβαίωση του ΤΕΙ Στερεας Ελλαδας περι φοιτησης του στο 4ο εξαμηνο στη Σχολή Τεχνολογικων Εφαρμογων στο Τμήμα Ηλεκτρολογων Μηχανικων ΤΕ, γ) το υπ΄αρ. 451/2009 πιστοποιητικό πτυχίου του ΤΕΙ Σερρων τμήμα Πολιτικων Δομικων Εργων δ) το υπ΄αρ. 848/2016 αντίγραφο ποινικού μητρώου της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Χαλκιδος, ε) επικυρωμένο αντίγραφο ταυτότητας, στ) εκκαθαριστικό σημείωμα του υποψηφίου για το οικονομικό έτος 2014 από το οποίο προκύπτει συνολικό δηλωθέν εισόδημα .........ευρώ και των γονεων του με συνολικό δηλωθέν εισόδημα .......ευρώ με σχετικές δηλώσεις Ε9 και ΕΝΦΙΑ από τις οποίες προκύπτει η ακίνητη περιουσία τους
 6. η αίτηση με αριθμό πρωτοκόλλου 8/22-1-2016 του υποψηφίου Τσίγγανου Παναγιωτη του Γεωργίου και της Μαρίας κατοίκου Πατρας, ο οποίος προσκόμισε τα εξής δικαιολογητικά α) το πτυχίο της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Πατρών Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογία Υπολογιστών με βαθμό 8,31 μετά σχετικού πιστοποιητικού β) την υπ΄αρ. πρωτ. 68/11-1-2016 Βεβαίωση της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Πατρών περί φοίτησης του στο Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών τμήμα Βιοιατρικής Μηχανικής γ) επικυρωμένο αντίγραφο ταυτότητας, δ) πτυχιο Αγγλικων, ε) το υπ΄αρ. 3264/2016 πιστοποιητικό πολυτεκνικής ιδιότητας της ΑΣΠΕ και στ) εκκαθαριστικό σημείωμα των γονεων του για το οικονομικό έτος 2014 με συνολικό δηλωθέν εισόδημα ........ευρώ με σχετικές δηλώσεις Ε9 και ΕΝΦΙΑ από τις οποίες προκύπτει η ακίνητη περιουσία τους και υπεύθυνη δήλωση του υποψηφίου περί μη υπαρξης προσωπικής περιουσίας του.
 7. η αίτηση με αριθμό πρωτοκόλλου 9/22-1-2016 του υποψηφίου Σοφιανοπουλου Θεοφανη του Αγγελου και της Αντριανας κατοίκου Αθηνας Αγ.Φωτεινης 6 Ν.Σμυρνη, ο οποίος προσκόμισε τα εξής δικαιολογητικά α) απολυτήριο Ιδιωτικού Γενικού Λυκείου Ν.Σμυρνης με Βαθμό «Αριστα 18,6», β) το υπ΄αρ. 289/2016 πιστοποιητικό του Εθνικού Μετσοβιου Πολυτεχνίου Σχολή Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Η/Υ με Βαθμό «λίαν καλώς 7,56», γ) το από 15-1-2016 επικυρωμένο και μεταφρασμένο έγγραφο του Τεχνικού Πανεπιστημίου της Δανίας περί φοίτησης του στο Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στην Μηχανολογία-Αιολική Ενέργεια δ) το υπ΄αρ. 10027/2016 αντίγραφο ποινικού μητρώου της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Αθηνων, ε) επικυρωμένο αντίγραφο ταυτότητας, στ) την από 14-10-2015 πιστοποιηση αναπηριας του ΙΚΑ Δ/νση Αναπηρίας περι κινητικης αναπηριας 80% της μητρός του λόγω ΣΚΠ και ζ) εκκαθαριστικό σημείωμα των γονέων του υποψηφίου για το οικονομικό έτος 2014 από το οποίο προκύπτει συνολικό δηλωθέν εισόδημα .......ευρώ με σχετικές υπεύθυνες δηλώσεις μη υποχρέωσης υποβολής Ε9 και ΕΝΦΙΑ .

      Στη συνέχεια τα μέλη του ΔΣ συζήτησαν διεξοδικά τις ανωτέρω υποψηφιότητες με βάση τον α.ν. 2039/1939, το από 18-8-1941 β.δ. περί του τρόπου απονομής υποτροφιών εκ κληρονομιών κλπ, και το Ν. 4182/2013 όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν, την από 1-2-2016 εισήγηση του νομικού συμβούλου του Κληροδοτήματος Πέτρου Γ. Αλεπάκου και την σχετική εισήγηση του Λογιστή του Κληροδοτηματος κ.Παπαναστασιου Ευστρατιο τους όρους του διαθέτη του Ιδρύματος περί χορήγησης μίας (1) υποτροφίας προπτυχιακών ή μεταπτυχιακών σπουδών σε πρωτοετείς φοιτητές-τριες για το ακαδημαϊκό έτος 2015-2016 σε ένα νέο–α , εξακριβωμένης οικονομικής αδυναμίας, επιμελή και με έφεση για ανώτερες σπουδές στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό στις θετικές σπουδές και δη στην ηλεκτρολογία στη μνήμη του Εμμανουήλ Ι Αλτιναλμαζη. Η επιλογή και ανακήρυξη του υποτρόφου γίνεται χωρίς διαγωνισμό, δι' απευθείας εκλογής και πλην των ανωτέρω προϋποθέσεων, με βάση το βαθμό απολυτηρίου λυκείου ή άλλης ισότιμης σχολής, ο οποίος πρέπει να είναι τουλάχιστον «λίαν καλώς», και αποφάσισαν τα εξής:                   

 1. σχετικά με την με αριθμό πρωτοκόλλου αίτηση 39/26-11-2015 του υποψηφίου Φαλέκα Γεώργιου του Ιωάννη, κατοίκου Αλεξ/πολης έπειτα από μελέτη των απεσταλμένων εγγράφων προκύπτει ότι πληρούνται οι όροι του διαθέτη για την χορήγηση υποτροφίας καθόσον: 1) είναι πρωτοετής φοιτητής στο Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Η/Υ του ΔΠΘ, 2) υπάρχει εξακριβωμένη οικονομική αδυναμία λόγω του δηλωθέντος εισοδήματος τόσο δική του όσο και του γονέα του και 3) ο βαθμός απολυτηρίου λυκείου είναι ΑΡΙΣΤΑ 18,7 και επομένως πρέπει να τεθεί υπό περαιτέρω σύγκριση μετά των λοιπών συνυποψηφίων.
 2. σχετικά με την με αριθμό πρωτοκόλλου αίτηση 1/7-1-2016 του υποψηφίου Νουσδίλη Αγγελου του Ιωαννη και της Σωτηρίας κατοίκου Δραμας, έπειτα από μελέτη των απεσταλμένων εγγράφων προκύπτει ότι δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις του διαθέτη περί ανώτερων και ανώτατων σπουδών στην Ηλεκτρολογία καθόσον από την υπ΄αρ. 128/8-12-2015 βεβαίωση του ΑΠΘ Πολυτεχνική Σχολή Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Η/Υ περί μεταπτυχιακών σπουδών-διδακτορικής διατριβής, με θέμα «Μοντέλα ευελιξίας για την παροχή επικουρικών υπηρεσιών από έξυπνα δίκτυα», προκύπτει ότι το μεταπτυχιακό πρόγραμμα αφορά ειδικότητα σχετική με τους Ηλεκτρονικούς υπολογιστές επομένως δεν έχει σχέση με την ειδικότητα της Ηλεκτρολογίας. Επομένως η αίτηση του απορρίπτεται .-
 3. σχετικά με την με αριθμό πρωτοκόλλου αίτηση 2/7-1-2016 του υποψήφιου Αηδονη Κωνσταντίνου του Δημητρίου και της Κωνσταντίνας κατοίκου Αγνάντα Αρτας, έπειτα από μελέτη των απεσταλμένων εγγράφων προκύπτει ότι δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις του διαθέτη περί ανώτερων και ανώτατων σπουδών στην Ηλεκτρολογία καθόσον από την υπ΄αρ. 4720/2015 βεβαίωση του ΚΕΤΕΚ ΕΠΑΣ Μαθητειας Ιωαννινων περί μαθητείας του υποψηφίου στο Τμήμα Τεχνιτων Ηλεκτρολογικων Εργασιων προκύπτει ότι το συγκεκριμένο πρόγραμμα σπουδών υπάγεται στα προγράμματα εκπαίδευσης του ΟΑΕΔ (ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ), το οποίο αποτελεί πρόγραμμα μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, επομένως δεν υπάγεται στο πλαίσιο των ανώτερων (ΤΕΙ) ή ανώτατων (ΑΕΙ) σπουδών. Επομένως η αίτηση του απορρίπτεται .-
 4. σχετικά με την με αριθμό πρωτοκόλλου αίτηση 4/14-1-2016 του υποψηφίου Τσαμη Δημητρίου του Θεοδώρου και της Ελένης κατοίκου Αγρινιου (Ρηγα Φεραιου 24), έπειτα από μελέτη των απεσταλμένων εγγράφων προκύπτει ότι δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις του διαθέτη περί ανώτερων και ανώτατων σπουδών στην Ηλεκτρολογία καθόσον από την υπ΄αρ. υπ΄αρ. 110/2015 βεβαίωση του ΑΣΠΑΙΤΕ Διατμηματικο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδων «Αναβαθμιση Κτηρίων» προκύπτει ότι το μεταπτυχιακό πρόγραμμα αφορά ειδικότητα που δεν έχει σχέση με την Ηλεκτρολογία. Επομένως η αίτηση του απορρίπτεται.-
 5. σχετικά με την με αριθμό πρωτοκόλλου αίτηση 7/20-1-2016 του υποψηφίου Χαλεπα Γεωργίου του Δημητρίου και της Ασημινας κατοίκου Χαλκιδας, έπειτα από μελέτη των απεσταλμένων εγγράφων προκύπτει ότι δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις του διαθέτη εκλογής του υποτρόφου, με βάση το βαθμό απολυτηρίου λυκείου ή άλλης ισότιμης σχολής, ο οποίος πρέπει να είναι τουλάχιστον «λίαν καλώς», καθόσον από το απολυτήριο του Ενιαίου Λυκείου Χαλκιδας προκύπτει ότι αποφοίτησε με Βαθμό «καλως 14,6». Επιπλέον ο υποψηφιος βρίσκεται στο 4ο εξαμηνο στη Σχολή Τεχνολογικων Εφαρμογων στο Τμήμα Ηλεκτρολογων Μηχανικων ΤΕ και όχι πρωτοετης όπως απαιτεί η διακήρυξη. Επομένως η αίτηση του απορρίπτεται.-
 6. σχετικά με την με αριθμό πρωτοκόλλου αίτηση 8/22-1-2016 του υποψηφίου Τσίγγανου Παναγιωτη του Γεωργίου και της Μαρίας κατοίκου Πατρας, έπειτα από μελέτη των απεσταλμένων εγγράφων προκύπτει ότι δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις του διαθέτη περί ανώτερων και ανώτατων σπουδών στην Ηλεκτρολογία καθόσον από την υπ΄αρ. 68/11-1-2016 Βεβαίωση της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Πατρών περί Διατμηματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών τμήμα Βιοιατρικής Μηχανικής προκύπτει ότι το μεταπτυχιακό πρόγραμμα έχει αντικείμενο μη συναφή με την ειδικότητα της Ηλεκτρολογίας. Επομένως η αίτηση του απορρίπτεται.-
 7. σχετικά με την με αριθμό πρωτοκόλλου αίτηση 9/22-1-2016 του υποψηφίου Σοφιανοπουλου Θεοφανη του Αγγελου και της Αντριανας κατοίκου Αθηνας έπειτα από μελέτη των απεσταλμένων εγγράφων προκύπτει ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις του διαθέτη 1) περί ανώτερων και ανώτατων σπουδών στην Ηλεκτρολογία καθόσον από το από 15-1-2016 επικυρωμένο και μεταφρασμένο έγγραφο του Τεχνικού Πανεπιστημίου της Δανίας περί φοίτησης στο Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στην Μηχανολογία-Αιολική Ενέργεια προκύπτει ότι το μεταπτυχιακό πρόγραμμα έχει αντικείμενο συναφή με την ειδικότητα της Ηλεκτρολογίας. 2) υπάρχει εξακριβωμένη οικονομική αδυναμία λόγω του δηλωθέντος εισοδήματος τόσο δική του όσο και των γονέων του και 3) ο βαθμός απολυτηρίου λυκείου είναι ΑΡΙΣΤΑ 18,6 και επομένως πρέπει να τεθεί υπό περαιτέρω σύγκριση μετά των λοιπών συνυποψηφίων.

Μετά την απόρριψη όσων δεν πληρούν τις προϋποθέσεις του διαθέτη απέμειναν προς σύγκριση οι υποψήφιοι 1) Φαλεκας Γεώργιος και 2) Σοφιανόπουλος Θεοφανης για τους οποίους προέκυψαν τα κάτωθι:

1. σχετικά με την με αριθμό πρωτοκόλλου αίτηση 39/26-11-2015 του υποψηφίου Φαλέκα Γεώργιου του Ιωάννη, κατοίκου Αλεξ/πολης έπειτα από μελέτη των απεσταλμένων εγγράφων προκύπτει ότι πληρούνται οι όροι του διαθέτη για την χορήγηση υποτροφίας καθόσον : α) είναι πρωτοετής φοιτητής στο Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Η/Υ του ΔΠΘ, β) έχει εξακριβωμένη οικονομική αδυναμία λόγω του συνολικού δηλωθέντος εισοδήματος του και του γονέα του, ήτοι Φαλέκας Γιώργος-υποψηφιος : Εισόδημα ......από μισθούς-συντάξεις Φαλέκας Ιωάννης-πατερας : Εισόδημα ......από μισθούς-συντάξεις , ενοίκιο και τόκους Φαλέκα Κων/να-αδελφή υποψηφίου :Εισόδημα ......από μισθούς-συντάξεις. Τα προστατευόμενα τέκνα είναι δύο στην φορολογική δήλωση του πατέρα αλλά υποχρεούνται σε ξεχωριστή δήλωση λόγο σύνταξης-μισθού που εισπράττουν. γ) έχει τον μεγαλύτερο βαθμό απολυτηρίου λυκείου ή άλλης ισότιμης σχολής, έναντι του ετέρου συνυποψηφίου ως προς τον βαθμό του απολυτηρίου ο οποίος είναι 18,7 και δ) συντρέχουν ειδικές κοινωνικές συνθήκες-μονογονεϊκη οικογένεια λόγω θανάτου της μητρός του οι οποίες λαμβάνονται επικουρικά υπόψη χωρίς να αποτελούν κριτήριο.

2. σχετικά με την με αριθμό πρωτοκόλλου αίτηση 9/22-1-2016 του υποψηφίου Σοφιανοπουλου Θεοφανη του Αγγελου και της Αντριανας κατοίκου Αθηνας έπειτα από μελέτη των απεσταλμένων εγγράφων προκύπτει ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις του διαθέτη περί ανώτερων και ανώτατων σπουδών στην Ηλεκτρολογία καθόσον από το από 15-1-2016 επικυρωμένο και μεταφρασμένο έγγραφο του Τεχνικού Πανεπιστημίου της Δανίας περί φοίτησης του στο Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στην Μηχανολογία-Αιολική Ενέργεια προκύπτει ότι το μεταπτυχιακό πρόγραμμα έχει αντικείμενο συναφές με την ειδικότητα της Ηλεκτρολογίας, ωστόσο το συνολικό οικογενειακό εισόδημα του είναι ....... εκ των οποίων ........είναι επίδομα τέκνου και ......αναπηρική σύνταξη, άρα μεγαλύτερο από το εισόδημα του ετέρου συνυποψήφιου Φαλέκα Γεώργιου. Τα προστατευόμενα τέκνα είναι λιγότερα έναντι του ετέρου ετέρου συνυποψήφιου Φαλέκα Γεώργιου σύμφωνα με την φορολογική δήλωση του πατέρα του. Επίσης ο βαθμός απολυτηρίου Λυκείου είναι 18,6 έναντι 18,7 του έτερου συγκρινόμενου συνυποψηφίου Φαλέκα Γεώργιου. Επομένως η αίτηση του απορρίπτεται.

Τα μέλη του ΔΣ κατόπιν διεξοδικής συζήτησης αποφάσισαν ομόφωνα να εκλέξουν ως υπότροφο για το ακαδημαϊκό έτος 2015-2016 τον ως άνω υποψήφιο Φαλέκα Γεώργιο του Ιωάννη, κάτοικο Αλεξ/πολης ως έχων όλα τα τυπικά προσόντα που απαιτεί η βούληση του διαθέτη, η προκήρυξη και ο νόμος καθόσον η υποψηφιότητα του υπερτερούσε του ετέρου συνυποψηφίου του Σοφιανόπουλου Θεοφάνη, κατά την ειδικότερη αιτιολογία όπως αναφέρεται στο σκεπτικό της παρούσας επομένως πρέπει να τηρηθεί η περαιτέρω νόμιμη διαδικασία για να ολοκληρωθεί η εκλογή.

Η εν λόγω απόφαση, θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Ιδρύματος, θα τοιχοκολληθεί στην έδρα του Ιδρύματος και στην Β/βαθμια Εκπαίδευση για να λάβουν γνώση της επιλογής όσοι ενδιαφερόμενοι και να ασκήσουν τυχόν ενστάσεις. Προθεσμία για την υποβολή ενστάσεων ορίζεται 10ημερος ότε και όλα τα σχετικά έγγραφα παραμένουν στην έδρα του Κληροδοτήματος. Μετά την πάροδο του 10ημερόυ και εντός 5ημερου θα συνταχθεί νέο πρακτικό ΔΣ εφόσον υπάρχουν ενστάσεις για έγκριση ή απόρριψη ενστάσεων και τελική επικύρωση απόφασης. Τέλος, άπαντα τα ως άνω σχετικά έγγραφα θα αποσταλούν στην Διεύθυνση Κοινωφελών Περιουσιών Γραφείο Κομοτηνής-Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας-Θρακης για τις δικές τους περαιτέρω ενέργειες.-

            Οι ανωτέρω αποφάσεις των μελών του Δ.Σ. τελούν υπό την έγκριση της αρμόδιας εποπτεύουσας αρχής ήτοι την Διεύθυνση Κοινωφελών Περιουσιών Γραφείο Κομοτηνής Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας-Θρακης .

Μη υπάρχοντος άλλου θέματος, η συνεδρίαση λύεται.      

Ο Πρόεδρος                     Η Γραμματέας              Ο Ταμίας          

                                                                          Κων/νος Στραβολεγκας           Λαμπρινη Καιταρτζη     Κυριακος Γρηγοριαδης

o Νομικός Σύμβουλος         Η γραμματέας

     Πέτρος Αλεπακος         Μαρία Ζλατινούδη

Copyright © 2014. All Rights Reserved.

ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ Ι. ΑΛΤΙΝΑΛΜΑΖΗ