Εγκριση απευθειας εκμισθωσης Κ-2

                             

                              

   Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η   Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α

    Κομοτηνή : 28-12-2015
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ      

             ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ

   ΓΕΝΙΚΗ   ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ

                     ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

   Δ/ΝΣΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΩΝ

  ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΟΙΝΩΦΕΛΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΩΝ

                     ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ

    Αριθμ. Πρωτ. : 101750

 

Ταχ. Δ/νση

Ταχ. Κώδικας

Πληροφορίες

Τηλέφωνο

FA X

Εmail                  

 

: Παρασίου 4

: 69100 ΚΟΜΟΤΗΝΗ

: Αθηνά Παναγοπούλου

: 25310-83388

: 25310-71479

: pathina@damt.gov.gr

   

     

 

         

 

 

                            ΑΠΟΦΑΣΗ  

Θέμα:: Έγκριση απευθείας εκμίσθωσης ακινήτου (Καταστήματος Κ-2), ιδιοκτησίας του κοινωφελούς ιδρύματος με την επωνυμία «ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΙΩΑΝΝΟΥ ΑΛΤΙΝΑΛΜΑΖΗ» που εδρεύει στην Αλεξανδρούπολη.

                   Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ – ΘΡΑΚΗΣ

 

Έχοντας υπόψη:

1)Τις διατάξεις των άρθρων 24 και 42 του Ν. 4182/10-9-2013 (Φ.Ε.Κ. 185/10-9-2013). «Κώδικας κοινωφελών περιουσιών, σχολαζουσών περιουσιών και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

2) Τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 17 του Ν. 2873/2000 «Φορολογικές ελαφρύνσεις και απλουστεύσεις και άλλες διατάξεις» ( ΦΕΚ285/Α/2000).

3) Τις διατάξεις του άρθρου 13 του Ν. 4242/2014 (ΦΕΚ 50/τ.Α΄/28-02-2014) «Ενιαίος Φορέας Εξωστρέφειας και άλλες διατάξεις».

4) Την υπ΄αριθμ.1075106/2552/Α0011/04-09-2001 Κοινή Απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών- Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και Οικονομικών (ΦΕΚ 1425 Β/22-10-2001) «Περί μεταβίβασης Αρμοδιοτήτων του Υπουργείου Οικονομικών στο Γενικό Γραμματέα της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης σε θέματα εποπτείας εκκαθάρισης Ιδρυμάτων και Κληροδοτημάτων».

5) Τις διατάξεις του άρθρου 280 παρ. VI του Ν.3852/2010 “Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης”

6) Τις διατάξεις του με αριθμ. 142/23-12-2010 Π.Δ. “Οργανισμός της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας-Θράκης” (ΦΕΚ 235/τ.Α'/27-12-2010).

7) Την υπ΄αριθμ. 30690/19-05-2011 απόφαση του Γ. Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης, «περί συστάσεως Γραφείου Εθνικών Κληροδοτημάτων ως Οργανική Μονάδα της Δ/νσης Εθνικών Κληροδοτημάτων, με έδρα την Κομοτηνή.

     8) Τις διατάξεις του άρθρου 56 του Ν.4257/2014 (ΦΕΚ 93/Α’).

9) Την πράξη 4 του Υπουργικού Συμβουλίου την 06-02-2015 (ΦΕΚ 24/Α’) με την οποία έγιναν δεκτές οι παραιτήσεις των Γενικών Γραμματέων των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων της Χώρας.

10)  Την από 20/10/1969 ιδιόγραφη διαθήκη του Εμμανουήλ Ι. Αλτιναλμάζη που δημοσιεύθηκε και κηρύχθηκε κυρία με το με αριθμό 152/30-9-1974 Πρακτικό του Μονομελούς Πρωτοδικείου Έβρου με την οποία συστήθηκε κοινωφελές ίδρυμα με την επωνυμία «ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΙΩΑΝΝΟΥ ΑΛΤΙΝΑΛΜΑΖΗ» και με έδρα την Αλεξανδρούπολη.Σκοπός του Ιδρύματος είναι η χορήγηση μιας υποτροφίας από τα εισοδήματα της περιουσίας του σ΄ έναν οικονομικά αδύνατο νέο επιμελή και με έφεση για ανώτερες σπουδές στις θετικές επιστήμες και συγκεκριμένα στην ηλεκτρολογία, για τη συνέχιση των σπουδών του στην Ελλάδα ή το εξωτερικό.

11) Το Π.Δ. 43392/16-10-1991 (ΦΕΚ 915/Β΄/08-11-1991) με το οποίο εγκρίθηκε η σύσταση του ανωτέρω κοινωφελούς ιδρύματος και κυρώθηκε ο Οργανισμός αυτού.

12) Το υπ΄αριθ. πρωτ. 15/7-5-2015 έγγραφο του ιδρύματος με το οποίο απεστάλη στην Υπηρεσία μας, το με αριθμό 222/2015 Πρακτικό Συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου αυτού, σχετικό με την λύση της προηγούμενης μισθώσεως λόγω αποχώρησης του μισθωτή, την επαναπροκήρυξη εκμίσθωσης του καταστήματος Κ-2 και την από 04-05-2015 διακήρυξη πλειοδοτικού διαγωνισμού με κλειστές γραπτές προσφορές για την εκμίσθωση ακινήτου ιδιοκτησίας του ιδρύματος και συγκεκριμένα του με αριθμό Κ-2 ισογείου καταστήματος, εμβαδού μικτού 22,10 μ2, καθαρού 21,30 μ2, μεθ΄υπογείου εμβαδού 23,40μ2 και νομιμοποιηθέντος παταρίου εμβαδού 21,30μ2, ευρισκομένου επί πολυωρόφου οικοδομής, κειμένης στο Ο.Τ. 179 του εγκεκριμένου σχεδίου πόλεως της Αλεξανδρούπολης και στην συμβολή των οδών 14ης Μαΐου και Βενιζέλου, με πρόσοψη επί της οδού Βενιζέλου, καθώς και τα απαιτούμενα εκ του νόμου στοιχεία από τα οποία προκύπτει η αντικειμενική και μισθωτική (εμπορική) αξία του ακινήτου και τα οποία κρίθηκαν επαρκή για την ολοκλήρωση του σταδίου της ανάρτησης της ανακοίνωσης στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Οικονομικών, που πραγματοποιήθηκε από τις 04-06-2015 έως και 23-06-2015, σύμφωνα με όσα ορίζονται από τις διατάξεις του άρθρου 24 παρ. 8 του Ν.4182/2013.

13) Το με αριθμό πρωτ. 25/15-09-2014 έγγραφο του ιδρύματος με το οποίο προσκομίσθηκε στην Υπηρεσία μας η από 24-6-2015 αναφορά περί μη υποβολής προσφορών κατά την διάρκεια της διαγωνιστικής διαδικασίας, η οποία αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Οικονομικών από τις 25-09-2015 έως και 10-10-2015 για υποβολή τυχόν ενστάσεων.

14) Την με αριθμό πρωτ. 38/24-11-2015 αίτηση του κ. Ζουμπουλάκη Δημητρίου του Μιχαήλ, με την οποία δηλώνει το ενδιαφέρον του για την μίσθωση του ανωτέρω ακινήτου του ιδρύματος και διατυπώνει την πρότασή του ως προς αυτό, με προσφερόμενο μηνιαίο μίσθωμα το ποσό των τετρακοσίων εξήντα ευρώ (460€).

15) Την με αριθμό πρωτ. 41/24-11-2015 αίτηση του κ. Μανώλογλου Ανδρέα του Πασχάλη, με την οποία δηλώνει το ενδιαφέρον του για την μίσθωση του ανωτέρω ακινήτου του ιδρύματος και διατυπώνει την πρότασή του ως προς αυτό, με προσφερόμενο μηνιαίο μίσθωμα το ποσό των τετρακοσίων πενήντα ευρώ (450€).

16) Την υπ΄αριθ. πρωτ. 42/14-12-2015 εισήγηση του νομικού συμβούλου και πληρεξουσίου δικηγόρου του ιδρύματος κ. Αλεπάκου Πέτρου, δικηγόρου Αλεξανδρουπόλεως, με την οποία εισηγείται προς το Δ.Σ. του ιδρύματος, την αποδοχή της πρότασης για απευθείας εκμίσθωση του καταστήματος στον ως άνω υπό στοιχείο 14 ενδιαφερόμενο (Ζουμπουλάκη Δημήτριο), για τους λόγους που εκθέτει και αναλύει στην εν λόγω εισήγησή του.

17) Το με αριθμό πρωτ. 44/22-12-2015 έγγραφο του ιδρύματος, με το οποίο απεστάλη στην Υπηρεσία μας προς έγκριση το υπ΄αριθ. 227/2015 πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου αυτού, σχετικό με την ομόφωνη απόφασή του, να εισηγηθεί την αποδοχή της προσφοράς κ. Ζουμπουλάκη Δημητρίου του Μιχαήλ και την απευθείας εκμίσθωση του συγκεκριμένου καταστήματος του ιδρύματος στον ανωτέρω, σύμφωνα με τους λόγους που αναφέρονται και αναλύονται λεπτομερώς στο σκεπτικό αυτής.

18) Το γεγονός ότι παρότι τηρήθηκε η προβλεπόμενη διαγωνιστική διαδικασία για την εκμίσθωση του εν λόγω ακινήτου, εν τούτοις δεν κατατέθηκε καμία προσφορά.

19) Το γεγονός ότι λόγω των δυσμενών οικονομικών συγκυριών που επικρατούν στην ελληνική αγορά, το ενδιαφέρον για τις μισθώσεις είναι περιορισμένο, υπάρχει δε πληθώρα κενών καταστημάτων όπως και άλλων με σοφώς πολύ μειωμένα, σε σχέση με το παρελθόν, ενοίκια, όπως προκύπτει και από τα υποβληθέντα συγκριτικά στοιχεία ομόρων ακινήτων.

20)   Το γεγονός ότι το Ίδρυμα, έχει άμεση ανάγκη προσόδων, λόγω του κοινωφελούς σκοπού που επιτελεί , ήτοι την χορήγηση μηνιαίων υποτροφιών σε οικονομικά αδύναμους και επιμελείς προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές των θετικών επιστημών και κυρίως του τομέα της ηλεκτρολογίας και έχει αναλάβει ως προς αυτό ανειλημμένες υποχρεώσεις.

21) Το γεγονός ότι το εν λόγω κατάστημα εξαιτίας του περιορισμένου εμβαδού του, έχει μικρό κύκλο επιχειρήσεων και γραφείων οι οποίες μπορούν να στεγαστούν και να λειτουργήσούν, παραμένει δε κενό εδώ και εννέα (9) μήνες, από τότε που απεχώρησε ο προηγούμενος μισθωτής (23-3-2015), χωρίς καμία προσφορά πιθανής εκμίσθωσης η οποία να πληροί τους όρους και τις προϋποθέσεις του νόμου και της διακήρυξης , με αποτέλεσμα το Ίδρυμα να αποστερείται σημαντικών εσόδων.

22) Το γεγονός ότι το προτεινόμενο μίσθωμα των τετρακοσίων εξήντα (460)ευρώ αντιστοιχεί μεν στο 77% του ορισθέντος μισθώματος (600€), ήτοι κάτω και του ποσοστού 85% που ορίζεται στην παρ.9 του άρθρ. 24 του Ν.4282/2013, λόγω όμως των αναφερομένων ιδιαίτερων δυσχερών οικονομικών συνθηκών, θεωρείται συμφέρον προς το Ίδρυμα και ανάλογο με τις

μισθωτικές αξίες των λοιπών καταστημάτων στην περιοχή υπό τις παρούσες οικονομικές συνθήκες.

Επιπροσθέτως ο εκ των υποψηφίων μισθωτών και προσφέρων το ανωτέρω ποσό κ. Ζουμπουλάκης Δημήτριος, ο οποίος κατά τα αναφερόμενα στην απόφαση του Δ.Σ. του Ιδρύματος, τα στοιχεία που προσκομίσθηκαν και την έρευνα που πραγματοποιήθηκε, εμφαίνεται ότι κατέχει τα εχέγγυα του αξιόπιστου μισθωτή όπως και η προτεινόμενη ως εγγυήτρια σύζυγός του , καθώς πρόκειται για πρόσωπα αξιόπιστα και φερέγγυα, με κοινωνική

και επαγγελματική παρουσία στην τοπική κοινωνία της Αλεξανδρούπολης, σημαντική και αξιόχρεη περιουσία, πράγμα που διασφαλίζει τυχόν μελλοντικές απαιτήσεις του Ιδρύματος, σε περίπτωση μη προσήκουσας εξέλιξης της μίσθωσης, ενώ ο έτερος υποψήφιος κ. Μανώλογλου Ανδρέας, ο οποίος προσέφερε τα ποσό των τετρακοσίων πενήντα (450) ευρώ ως μηνιαίο μίσθωμα, όπως και ο προτεινόμενος εγγυητής αυτού, δεν αποδείχθηκε ότι μπορούν να καλύψουν τις υποχρεώσεις που θα δημιουργηθούν από την σύμβαση μίσθωσης του ακινήτου έτσι ώστε να εξασφαλίζονται σε κάθε περίπτωση τα συμφέροντα του ιδρύματος και ως εκ τούτου δεν τυγχάνει αποδοχής.

23) Το γεγονός ότι προέχει η οικονομική διασφάλιση και προάσπιση των συμφερόντων του ιδρύματος και της περιουσίας αυτού, δεδομένου ότι δι΄ αυτής εξυπηρετείται συγκεκριμένος κοινωφελής σκοπός.

                                                     Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε

 

Την έγκριση της απευθείας εκμίσθωσης ενός (1) ακινήτου ήτοι ισογείου καταστήματος με αριθμό Κ-2, εμβαδού μικτού 22,10 μ2, καθαρού 21,30 μ2, μεθ΄ υπογείου εμβαδού 23,40μ2 και νομιμοποιηθέντος παταρίου εμβαδού 21,30μ2, ευρισκομένου επί πολυωρόφου οικοδομής, κειμένης στο Ο.Τ. 179 του εγκεκριμένου σχεδίου πόλεως της Αλεξανδρούπολης και στην συμβολή των οδών 14ης Μαΐου και Βενιζέλου, με πρόσοψη επί της οδού Βενιζέλου, ιδιοκτησίας του ιδρύματος, στον Ζουμπουλάκη Δημήτριο του Μιχαήλ, ιδιωτικό υπάλληλο, κάτοικο Αλεξανδρούπολης, με Α.Φ.Μ. 054630132 της Δ.Ο.Υ. Αλεξανδρούπολης, με μηνιαίο μίσθωμα το ποσό των τετρακοσίων εξήντα ευρώ (460 €), πλέον χαρτοσήμου 3,6%, για τον πρώτο χρόνο της μισθώσεως, με δυνατότητα αναπροσαρμογής του μισθώματος ανάλογα με τον ρυθμό ανάπτυξης της αγοράς και για χρονική διάρκεια μίσθωσης τριών (3) ετών, τηρουμένων των λοιπών σχετικών όρων και προϋποθέσεων που αφορούν στη μισθωτική αυτή σχέση και προβλέπονται στην από 04-05-2015 διακήρυξη όρων πλειοδοτικού διαγωνισμού για την εκμίσθωση του ανωτέρω ακινήτου.  

Αντίγραφο του μισθωτηρίου συμβολαίου να αποσταλεί στην Υπηρεσία μας.

Κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις του Ν. 4182/2013 (ΦΕΚ 185/Α΄).

 

                                                                                           Ο ΑΣΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ

                                                                  ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ Α.Δ.Μ.Θ.

                                                                    ΝΙΚΗΤΑΣ ΦΡΑΓΚΙΣΚΑΚΗΣ

 

Copyright © 2014. All Rights Reserved.

ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ Ι. ΑΛΤΙΝΑΛΜΑΖΗ