ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΦΟΡ.ΕΤΟΥΣ 2017 ΣΕΛ.2

ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ & ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΒΑΣΗΣ 2017 2016
ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΚΕΡΔΗ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ -2.121,72 9.206,71
     
ΜΟΝΙΜΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ  24.236,80 14.668,93
ΤΕΛΟΣ ΕΠΙΤΗΔΕΥΜΑΤΟΣ    
ΠΡΟΣΤΙΜΑ,ΤΗΛΕΦ    
ΦΟΡΟΛΟΓΗΤΕΑ ΚΕΡΔΗ 22.115,08 23.875,64
ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ  29% 6.413,37 6.923,94
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΦΟΡΟΥ 100% 6.413,37 6.923,94
ΜΕΙΟΝ ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΜΕΝΟΣ ΦΟΡΟΣ 234,21 652,68
ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ ΦΟΡΟΥ  6.179,16 6.271,26
ΣΥΝΟΛΟ ΦΟΡΟΥ  & ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ 12.592,54 12.542,51
ΜΕΙΟΝ:ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ ΠΡΗΓ.ΕΤΟΥΣ + ΠΑΡΑΚΡ 6.505,47 1.540,52
ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΦΟΡΟΥ 6.087,07 11.001,99
ΧΑΡΤΟΣΗΜΟ ΜΙΣΘΩΜΑΤΩΝ  3,6% 812,16 781,56
ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ 6.899,23 11.783,55

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΦΟΡ.ΕΤΟΥΣ 2017

Περιουσιακά στοιχεία   2017   2016
Πάγια    113.179,75   113.179,75
Μείον :Αποσβεσμένα 0,00   0,00  
     Απομειωμένα 0,00 113.179,75 0,00 113.179,75
Αποθέματα   0,00   0,00
Απαιτήσεις   0,00   0,00
Προκαταβολές και έσοδα εισπρακτέα   0,00   0,00
Λοιπά   247.859,11   248.953,76
Σύνολο Ενεργητικού   361.038,86   362.133,51
         
Καθαρή θέση και υποχρεώσεις        
Κεφάλαια και αποθεματικά   353.288,79   349.591,20
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις   0,00   0,00
Βραχυπρόθεσμες  υποχρεώσεις   7.750,07   12.542,31
Σύνολο καθαρής θέσης και υποχρεώσεων   361.038,86   362.133,51
         
         
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ         
    2017   2016
Κύκλος εργασιών  (καθαρός)   22.560,00   21.710,00
Λοιπά συνήθη έσοδα   0,00   0,00
Μεταβολές αποθεμάτων (εμπ/τα,προϊόντα,Α΄ύλες)   0,00   0,00
Μείον Αγορές εμπορευμάτων και υλικών   0,00   0,00
Μείον Παροχές σε εργαζομέμους   0,00   0,00
Μείον Αποσβέσεις ενσωμάτων παγίων και άυλων στοιχείων        
Μείον Λοιπά έξοδα και ζημίες   26.246,54   16.854,53
Πλέον Λοιπά έσοδα και κέρδη   0,00   0,00
Τόκοι και συναφή κονδύλια (καθαρό ποσό)   1.564,82   4.351,24
Αποτέλεσμα προ φόρων   -2.121,72   9.206,71
Μείον Φόροι   6.413,37   6.923,94
Αποτέλεσμα περιόδου μετά από φόρους   -8.535,09   2.282,77
         
  Αλεξανδρούπολη  31-3-2018  
         
         
Ο Πρόεδρος                                                          Ο  Ταμίας  ο Γραμματεας Ο υπεύθυνος Λογιστηρίου
         
         
         
         
      Παπαναστασίου  Ε. Δήμητρα
      ΑΡ.ΑΔ.Ο.Ε. 0093518. 
         

Copyright © 2014. All Rights Reserved.

ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ Ι. ΑΛΤΙΝΑΛΜΑΖΗ