ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΥΠΟΤΡΟΦΙΑΣ 2015-2016

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΥΠΟΤΡΟΦΙΑΣ  ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015-2016

 

Το Κληροδότημα «ΕΜΜΑΝΟΥΉΛ Ι ΑΛΤΙΝΑΛΜΑΖΗ», που εδρεύει στην Αλεξανδρούπολη, στο κατάστημα της «Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδας Α.Ε.» (Λ.Δημοκρατίας 240) και εκπροσωπείται νόμιμα,

προκηρύσσει ότι κατόπιν επιλογής:

Θα χορηγήσει μία (1) υποτροφία προπτυχιακών ή μεταπτυχιακών σπουδών σε πρωτοετείς φοιτητές-τριες για το ακαδημαϊκό έτος 2015-2016 σε ένα νέο–α , εξακριβωμένης οικονομικής αδυναμίας, επιμελή και με έφεση για ανώτερες σπουδές στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό στις θετικές σπουδές και δη στην ηλεκτρολογία στη μνήμη του Εμμανουήλ Ι Αλτιναλμαζη.

Η επιλογή και ανακήρυξη του υποτρόφου θα γίνει χωρίς διαγωνισμό, δι' απευθείας εκλογής και πλην των ανωτέρω προϋποθέσεων, με βάση το βαθμό απολυτηρίου λυκείου ή άλλης ισότιμης σχολής, ο οποίος πρέπει να είναι τουλάχιστον «λίαν καλώς», με την απόλυτη κρίση των μελών του ΔΣ.

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

 Οι  ενδιαφερόμενοι μαζί με την αίτηση-υποψηφιότητα για την χορήγηση υποτροφίας που επέχει και θέση υπεύθυνης δήλωσης  ότι δεν έλαβε, ούτε λαμβάνει υποτροφία για τις σπουδές από άλλη κληρονομία, κληροδοσία ή δωρεά και ότι δεν έχασε από υπαιτιότητά του, υποτροφία που του χορηγήθηκε προηγούμενα, θα προσκομίσουν αυτοπροσώπως ή με αλληλογραφία ενώπιον του Δ.Σ του Κληροδοτήματος στα γραφεία του Κληροδοτήματος στο Κατάστημα Αλεξανδρούπολης της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος Α.Ε. (Λ. Δημοκρατίας 240 ΤΚ 68.132, Αλεξανδρούπολη), το οποίο και θα προχωρήσει κατά την απόλυτη κρίση του στην εκλογή του υποτρόφου τα ακόλουθα δικαιολογητικά :

            1) απολυτήριο  λυκείου ή άλλης  ισότιμης σχολής

            2) πιστοποιητικό εγγραφής σε σχολή ηλεκτρολογίας για προπτυχιακές  ή μεταπτυχιακές σπουδές

            3) εκκαθαριστικό σημείωμα φόρου εισοδήματος του υποψήφιου  και των γονέων του ή οποιοδήποτε έγγραφο παρέχει τη δυνατότητα στην επιτροπή να αποφανθεί  περί  της πλήρωσης ή μη του κριτηρίου για την επιλογή του υποτρόφου σχετικά με την οικονομική αδυναμία του,  η οποία θα μπορούσε να οδηγήσει στη διακοπή των σπουδών του και συγκεκριμένα α) πρόσφατο εκκαθαριστικό σημείωμα φόρου εισοδήματος του υποψήφιου και των γονέων του, β) αντίγραφο δήλωσης στοιχείων ακινήτων της οικογενείας του υποψηφίου και του ιδίου ή αντίγραφο αυτού που έχει υποβληθεί με το  Ε9 του υποψήφιου και των γονέων του συνοδευόμενο από Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/1966 ότι τα στοιχεία είναι αληθινά, γ) αντίγραφο δήλωσης ενιαίου φόρου ιδιοκτησίας ακινήτων (ΕΝΦΙΑ) του υποψήφιου και των γονέων του. Σε περίπτωση που ο υποψήφιος δεν υποβάλλει φορολογική δήλωση, θα πρέπει να προσκομιστεί υπεύθυνη δήλωση θεωρημένη από την αρμόδια Δ.Ο.Υ. ότι δεν έχει υποχρέωση υποβολής φορολογικής δήλωσης, σε συνδυασμό με τα ανωτέρω οικονομικά στοιχεία των γονέων του.

            4) επικυρωμένο φωτοαντίγραφο της αστυνομικής ταυτότητος από την οποία αποδεικνύεται η ηλικία και η ιθαγένεια του υποψηφίου ανεξαρτήτως φύλλου,

            5)επικυρωμένο αντίγραφο ποινικού μητρώου

            6) σύντομο βιογραφικό σημείωμα, όπου να γίνεται αναφορά στα στοιχεία της οικονομικής δυσπραγίας του υποψηφίου και στην πορεία της προόδου των σπουδών του,

            7) οιοδήποτε έγγραφο αποδεικνύει την ύπαρξη κοινωνικών ή άλλων κριτηρίων ( πχ πολυτεκνία, απώλεια γονέα, ασθένεια, μονογονεϊκή οικογένεια κλπ)

Όποιος καταθέτει ελλιπή δικαιολογητικά μπορεί να τα προσκομίσει το αργότερο μέχρι την προηγούμενη ημέρα επιλογής υποτρόφου, άλλως αποκλείεται η υποψηφιότητά του.

ΕΠΙΛΟΓΗ ΥΠΟΤΡΟΦΟΥ

Η επιλογή του υποτρόφου θα πραγματοποιηθεί από το ΔΣ του Κληροδοτήματος στο Κατάστημα (306) Αλεξανδρούπολης της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδας Α.Ε., 45 ημέρες από την τελευταία δημοσίευση σε μία εφημερίδα πανελλαδικής κυκλοφορίας.-

Η απόφαση επιλογής του υποτρόφου αναρτάται στην έδρα του Κληροδοτήματος και σε όλους τους αρμοδίους φορείς καθώς και στην ιστοσελίδα του Ιδρύματος(www.klirodotima-altinalmazi.gr)προκειμένου να λάβουν γνώση της επιλογής και οι ενδιαφερόμενοι έχουν προθεσμία μέχρι δέκα (10) μέρες από την ανάρτηση στη έδρα του Ιδρύματος για κατάθεση ενστάσεων κατά της επιλογής. Η τελική έγκριση επιλογής των υποτρόφων εναπόκειται στην αρμοδιότητα της Δ/νσης κοινωφελών περιουσιών-Γενική διεύθυνση Εθνικών Κληροδοτημάτων Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αν.Μακ-Θρακ.-

ΠΟΣΟ ΥΠΟΤΡΟΦΙΑΣ

Το μηνιαίο πόσο της υποτροφίας που χορηγείται ανέρχεται στο ύψος των τριακοσίων ευρώ (300 €) και για διάρκεια εννέα (9) μηνών κατά έτος (ακαδημαϊκό έτος).

ΕΝΑΡΞΗ –ΛΗΞΗ ΥΠΟΤΡΟΦΙΑΣ

Η υποτροφία θα αρχίσει από την έναρξη του ακαδημαϊκού έτους 2015-2016 (Σεπτέμβριο 2015) και θα διαρκέσει µέχρι τη λήξη της διάρκειας των κανονικών βασικών σπουδών του υποτρόφου στο Τµήµα ή τη Σχολή όπου φοιτά (Ιούνιο του τελευταίου έτους σπουδών) µε την προϋπόθεση ότι ο υπότροφος δεν θα παραβεί τους όρους του συμβολαίου της υποτροφίας του και τις διατάξεις του ΑΝ. 2039/39 όπως και του άρθρου 29 του ΚΔ. 18/23.8.1941 «περί του τρόπου απονοµής υποτροφιών εκ κληρονοµιών κληροδοσιών και δωρεών καταλειποµένων εις άλλα πρόσωπα Νοµικά ή φυσικά πλήν του Κράτους»

ΤΡΟΠΟΣ ΣΥΝΕΧΙΣΗΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΑΣ

Η υποτροφία θα συνεχίζεται για κάθε επόμενο ακαδημαϊκό έτος σπουδών, εφόσον ο υπότροφος ο οποίος δεν έχει υπερβεί τα βασικά έτη των σπουδών του, έχει προσκομίσει πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας από το Τμήμα ή τη Σχολή του για το προηγούμενο ακαδημαϊκό έτος σπουδών και βεβαίωση φοιτητικής ιδιότητας, ήτοι εγγραφής στο επόμενο ακαδημαϊκό έτος του Τμήματος ή της Σχολής μετά σχετικής υπεύθυνης δήλωσης ότι θα συνεχίσει ευδόκιμα την παρακολούθηση του Τμήματος ή της Σχολής του και το επόμενο ακαδημαϊκό έτος ότι δεν έλαβε, ούτε λαμβάνει υποτροφία για τις σπουδές από άλλη κληρονομία, κληροδοσία ή δωρεά.-

ΔΙΑΚΟΠΗ ΥΠΟΤΡΟΦΙΑΣ

Η υποτροφία θα διακόπτεται εάν :

α) η επίδοση του υποτρόφου στις σπουδές του κριθεί ότι δεν είναι ικανοποιητική ως προς τον αριθμό των εξεταστέων μαθημάτων και τον απαιτούμενο βαθμό

β) ανίατη ή παρατεταμένη ασθένεια εμποδίζει την εξακολούθηση των σπουδών του
υποτρόφου

γ) ο υπότροφος διακόψει αυτόβουλα και άνευ αιτίας τις σπουδές του πριν τη λήξη της υποτροφίας του χωρίς προηγουμένως να έχει ειδοποιήσει το Κληροδότημα εντός 2 μηνών το αργότερο από τη διακοπή.

δ) αποδειχθεί ότι, ο υπότροφος λαμβάνει και άλλη υποτροφία από άλλη κληρονομία, κληροδοσία ή Δωρεά για τις σπουδές·

ε) μεταγραφεί σε άλλο Τμήμα ή Σχολή ή σε άλλο Πανεπιστηµιακό Ίδρυµα χωρίς
την έγγραφη συναίνεση του Κληροδοτήματος και του Γενικού Γραµµατέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αν.Μακεδονίας-Θράκης

στ) αποδειχθεί ότι ο υπότροφος δεν παρουσιάζει καλή διαγωγή και παρέβη τους Νόµους του Κράτους,

ζ) ο υπότροφος δεν προσκοµίζει για τη συνέχιση της υποτροφίας του τα απαιτούµενα
πιστοποιητικά για κάθε ακαδηµαϊκό έτος σπουδών

η) επέλθει δραστική μείωση των ετησίων εσόδων του Κληροδοτήματος

Σε αυτήν την περίπτωση, πλην της τελευταίας, ο υπότροφος οφείλει να επιστρέψει στο κληροδότηµα το ποσό που έλαβε µέχρι τότε ως υποτροφία. Σε περίπτωση διακοπής της υποτροφίας για όποιον λόγο και αν γίνει αυτή, δεν γεννάται δικαίωμα αποζημίωσης υπέρ του/της υποτρόφου.

ΤΡΟΠΟΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΤΗΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΑΣ

Το συνολικό ποσό της υποτροφίας ήτοι 300 ευρώ Χ 9 μήνες= 2.700 ευρώ θα καταβάλλεται μέσω της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος Α.Ε., Κατάστημα Αλεξανδρούπολης (306) σε αριθμό Λογαριασμού  του υποτρόφου άπαξ, στο τέλος κάθε ακαδημαϊκού έτους μετά την προσκόμιση όλων των ανωτέρω δικαιολογητικών για την συνέχιση χορήγησης της υποτροφίας.

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΥΠΟΤΡΟΦΟΥ

Ο υπότροφος υποχρεούται να καταθέσει αντίγραφο του πτυχίου του μέσα σε ένα (1) έτος το αργότερο από την λήξη της κανονικής διάρκειας των βασικών του σπουδών στο Τμήμα ή τη σχολή φοίτησης. Διαφορετικά αν δεν λάβει το πτυχίο του μέσα στο παραπάνω χρονικό περιθώριο υποχρεώνεται να επιστρέψει στο Κληροδότημα το όλο ποσό που έλαβε ως υποτροφία.

            Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι  μπορούν να απευθύνονται στην ταχυδρομική διεύθυνση:

            «Εθνική Τράπεζα της Ελλάδας Α.Ε.

            Κατάστημα Aλεξανδρoύπoλης 306»

            ή στο τηλέφωνο: 25510- 27427 κ.Αλεπάκο Πέτρο.-

                            ή    www.klirodotima-altinalmazi.gr

                               e mail (Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.)

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΣΤΡΑΒΟΛΕΓΚΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ

ΜΙΣΘΩΣΗ Γ-3 ΓΡΑΦΕΙΟΥ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Κληροδοτήματος «Εμμανουήλ Ι. Αλτιναλμάζη», που εδρεύει στην Αλεξανδρούπολη, στο κατάστημα της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος Α.Ε. (Λ. Δημοκρατίας 240) αφού έλαβε υπ’ όψιν :

α) Το υπ΄αρ. 170/2011 πρακτικό συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Ιδρύματος,

β) Τις διατάξεις του Α.Ν. 2039/1939 

γ) τις διατάξεις του Β.Δ. 30 Νοεμβρίου/4 Δεκεμβρίου 1939  ,

δ) το αρθρ. 24 του Ν.4182/2013 περί κοινωφελών περιουσιών

ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ ΟΤΙ

προσφέρει προς εκμίσθωση, ενα (1) ακινήτο, ήτοι ένα γραφείο ιδιοκτησίας του ως άνω κληροδοτήματος στον τρίτο (γ΄) όροφο πολυορόφου οικοδομής στο υπ αριθ.179 ΟΤ του εγκεκριμένου σχεδίου πόλεως Αλεξ/πολης στην συμβολή των οδών 14ης Μαΐου 19 & Βενιζέλου με πρόσοψη επί της οδού 14ης Μαΐου 19 με εσωτερική αρίθμηση κατά τον πίνακα αναλογιών Γ-3, που αποτελείται από ενιαίο χώρο με W.C., έχει μικτό εμβαδόν 33,32 τ.μ., καθαρό εμβαδόν 24,00 τ.μ., όγκο 95,96 κ.μ..-

 

ΤΗΛΕΦΩΝΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ: 2551053401 κ.Στραβολέγκας Κων/νος και 2551027427 κ.Αλεπάκος Πέτρος (ώρες γραφείου)

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΣ

Στραβολέγκας Κων/νος

Copyright © 2014. All Rights Reserved.

ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ Ι. ΑΛΤΙΝΑΛΜΑΖΗ