Προκήρυξη Εκμίσθωσης K-2 καταστήματος

Προκήρυξη Εκμίσθωσης K-2 καταστήματος

«ΟΡΟΙ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Ιδρύματος με την επωνυμία «Κληροδότημα Εμμανουήλ Ι. Αλτιναλμάζη», που εδρεύει στην Αλεξανδρούπολη, στο κατάστημα της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος Α.Ε. (Λ. Δημοκρατίας 240) αφού έλαβε υπ’ όψιν : Τις διατάξεις του Α.Ν. 2039/1939 «περί τροποποιήσεως, συμπληρώσεως και κωδικοποιήσεως των νόμων περί εκκαθαρίσεως και διοικήσεως των εις το κράτος και υπέρ κοινωφελών σκοπών καταλειπομένων κληρονομιών, κληροδοσιών και δωρεών», και τις διατάξεις του Β.Δ. 30 Νοεμβρίου/4 Δεκεμβρίου 1939 «περί του τρόπου εκποιήσεως κινητών και ακινήτων και εκμισθώσεως ακινήτων καταλειπομένων κατά κληρονομίαν, κληροδοσίαν ή δωρεάν εις το κράτος και υπέρ κοινωφελών σκοπών, ως και των ανηκόντων εις κοινωφελή ιδρύματα και περιουσίας», όπως ισχύουν σήμερα, δυνάμει του Ν.4182/2013 «Κώδικας Κοινωφελών Περιουσιών και Σχολαζουσών Κληρονομιών και λοιπές διατάξεις» και τα άρθρα του ως άνω νόμου περί Εκποίησης και Εκμίσθωσης κινητών και ακινήτων

ΔΙΑΚΗΡΥΣΣΕΙ ΟΤΙ

Εκτίθεται σε πλειοδοτική δημόσια δημοπρασία η εκμίσθωση, με χρονική διάρκεια τριών (3) ετών, ενός (1) ακινήτου ιδιοκτησίας του Ιδρύματος με την επωνυμία «Κληροδότημα Εμμανουήλ Ι. Αλτιναλμάζη», ήτοι ενός καταστήματος που ανήκει στην κυριότητα, νομή και κατοχή του Ιδρύματος και που βρίσκεται στο ισόγειο πολυωρόφου οικοδομής στο υπ αριθ.179 Ο.Τ. του εγκεκριμένου σχεδίου πόλεως Αλεξανδρούπολης στην συμβολή των οδών 14ης Μαΐου & Βενιζέλου επί με πρόσοψη επί της οδού Βενιζέλου με αρίθμηση Κ-2 αποτελούμενο από ενιαίο χώρο με W.C. , πατάρι εμβαδού περίπου 22μ2, νομιμοποιηθέν δυνάμει του Ν. 3843/2010 (ΦΕΚ 62 Α/28-4-2010) και υπόγειο, μικτού εμβαδού του καταστήματος 22,10 μ2, καθαρού 21,30 μ2 και του αναλογούντος υπογείου εμβαδού 23,40 μ2 με ποσοστό συνιδιοκτησίας 54 %ο επί του οικοπέδου. Μετά τη λήξη της μίσθωσης μπορεί να συμφωνείται η ανανέωση για χρόνο ίσο ή και βραχύτερο, με τους ίδιους, ή επουσιωδώς διαφορετικούς, όρους, το δε σχετικό μισθωτήριο υποβάλλεται στην αρμόδια αρχή προς ενημέρωση αυτής. Ως πρώτη κατώτερη τιμή εκμίσθωσης της δημοπρασίας ορίζεται το ποσό των πεντακοσίων ευρώ (500,οο€) πλέον χαρτοσήμου 3,6% σύμφωνα με την τεχνική έκθεση της αρχιτέκτονος μηχανικού κ.Μακρα Μαρίας. Με το μισθωτήριο συμβόλαιο συμφωνείται η αναπροσαρμογή του μισθώματος κατά τις ισχύουσες κατά περίπτωση διατάξεις. Η εκμίσθωση ακινήτων της περιουσίας διενεργείται στον προσφέροντα τη μεγαλύτερη τιμή, ύστερα από τη δημοσίευση επί είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες σχετικής ανακοίνωσης στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Οικονομικών και τυχόν άλλες ιστοσελίδες που κρίνονται κατάλληλες για την ευρύτερη δυνατή δημοσιότητα.

Λοιποί όροι μίσθωσης :

1. Το μηνιαίο μίσθωμα είναι πληρωτέο στο κατάστημα της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος Α.Ε. (Λ. Δημοκρατίας 240) ενώπιον του Δ/ντου της ΕΤΕ ΑΕ και Προέδρου του Ιδρύματος άλλως στον υπ΄αρ.306/34043662 λογ/σμο του Ιδρύματος χωρίς όχληση από τον εκμισθωτή.

2. Το μίσθωμα που θα επιτευχθεί στη δημοπρασία θα ισχύει για ένα (1) έτος. Για κάθε επόμενο μισθωτικό έτος, το μίσθωμα θα αναπροσαρμόζεται ετησίως κατά ποσοστό 3 %.

3. Όποιος έχει την πρόθεση να συμμετάσχει στη δημοπρασία και προκειμένου να γίνει δεκτός σε αυτήν, καταθέτει αίτηση με προσφορά στην έδρα του Ιδρύματος. Ο πλειοδότης οφείλει να είναι εφοδιασμένος με το δελτίο αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατήριο καθώς και του εγγυητή αυτού, προκειμένω να διαπιστωθεί η φερεγγυότητα των.

4. Ο αναδειχθείς μισθωτής οφείλει να καταθέσει χρηματική εγγύηση ίση με ένα (1) μηνιαίο μίσθωμα. Η εγγύηση αυτή καταπίπτει υπέρ του ως άνω Ιδρύματος, εάν η μίσθωση λυθεί πρόωρα από οποιαδήποτε αιτία οφειλόμενη σε υπαιτιότητα του μισθωτή, καθώς επίσης και αν κατά την αποχώρηση του μισθωτή υφίστανται οφειλές αυτού από τη μίσθωση.

5. Ο μισθωτής δεν απαλλάσσεται από την πληρωμή του μισθώματος, εάν δεν έκανε χρήση του μισθίου για λόγους που δεν ανάγονται σε υπαιτιότητα του εκμισθωτή. Ο μισθωτής δεν έχει δικαίωμα μείωσης του μισθώματος για βλάβη από θεομηνία ή άλλη οποιαδήποτε αιτία που τυχόν θα επέλθει μετά την κατακύρωση και έγκριση της δημοπρασίας. Το Ίδρυμα με την επωνυμία «Κληροδότημα Εμμανουήλ Ι. Αλτιναλμάζη» δεν ευθύνεται έναντι του μισθωτή για την πραγματική κατάσταση στην οποία βρίσκεται το μίσθιο, την οποία γνωρίζει και αποδέχεται, ούτε υποχρεώνεται για το λόγο αυτό στην επιστροφή ή στη μείωση του μισθώματος, ούτε στη λύση της μίσθωσης.

6. Το μίσθιο θα χρησιμοποιηθεί ως επαγγελματική στέγη απαγορευομένης οποιασδήποτε άλλης χρήσεως.

7. Ο μισθωτής είναι υποχρεωμένος να διατηρεί το μίσθιο σε καλή κατάσταση και είναι υπεύθυνος για κάθε βλάβη ή φθορά, πλην αυτών που προκύπτουν από τη συνήθη χρήση του μισθίου. Επίσης δεν επιτρέπεται να επιφέρει ουσιώδεις αλλοιώσεις στο μίσθιο, ούτε να διενεργεί σε αυτό μεταρρυθμίσεις που μεταβάλλουν την αρχική του σύσταση, ούτε να το χρησιμοποιεί για σκοπό διαφορετικό, χωρίς την έγκριση του Ιδρύματος.

8. Απαγορεύεται απολύτως η ολική ή μερική υπεκμίσθωση του μισθίου ή οποιαδήποτε παραχώρηση της χρήσης αυτού, με αντάλλαγμα ή χωρίς αντάλλαγμα, χωρίς την προηγούμενη έγγραφη συναίνεση του εκμισθωτή.

9. Σιωπηρή αναμίσθωση δεν είναι δυνατή και δεν μπορεί να θεωρηθεί ως τέτοια η τυχόν για οποιονδήποτε λόγο παραμονή του μισθωτή στο μίσθιο μετά τη λήξη του χρόνου διάρκειας της μίσθωσης. Ο μισθωτής είναι υποχρεωμένος να παραιτηθεί με το μισθωτήριο συμβόλαιο από κάθε πλεονέκτημα το οποίο παρέχεται από τις προστατευτικές των μισθωτών διατάξεις, που θα ισχύουν κατά το χρόνο της σύναψης της μίσθωσης ή που θα εκδοθούν στο μέλλον κατά τη διάρκειά της.

10. Ο εγγυητής είναι αλληλεγγύως και εις ολόκληρον συνυπεύθυνος με τον μισθωτή για όλες τις υποχρεώσεις του, στερούμενος του ευεργετήματος της διζήσεως και διαιρέσεως.»

 

            Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι  μπορούν να απευθύνονται στην ταχυδρομική διεύθυνση:

            «Εθνική Τράπεζα της Ελλάδας Α.Ε.

            Κατάστημα Aλεξανδρoύπoλης 306»

            ή στο τηλέφωνο: 25510- 27427 κ.Αλεπάκο Πέτρο

                        ή    www.klirodotima-altinalmazi.gr  

                              e mail (Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.">Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.)»

 

Αλεξανδρούπολη, 28-1-2022

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΣ

ΕΠΙΛΟΓΗ ΥΠΟΤΡΟΦΟΥ ΑΚ.ΕΤΟΣ 2020-2021

Πρακτικό  Νο   296/7-12-2021

Στην Αλεξανδρούπολη σήμερα 7 Δεκεμβρίου 2021, ημέρα Τρίτη και ώρα 14.00 μ.μ., συνήλθαν στο Κατάστημα Αλεξανδρούπολης της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος Α.Ε. (Λ. Δημοκρατίας 240) ως μέλη του ΔΣ του Ιδρύματος με την επωνυμία «ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ Ι.ΑΛΤΙΝΑΛΜΑΖΗ»:

1) Μαραζιδης Δημήτριος του Πολυχρόνη, διευθυντής της ΕΤΕ ΑΕ καταστήματος Αλεξ/πολης, κάτοικος   Αλεξ/πολης, ως Πρόεδρος ΔΣ

2) Ουτσιου Αηδόνα του Απόστολου, υποδιευθυντρια της ΕΤΕ ΑΕ καταστήματος Αλεξ/πολης, κάτοικος   Αλεξ/πολης ,ως Ταμίας ΔΣ και

3) Λαμπρινη Καιταρτζή Δ/τρια  Λυκείου Φερών Αλεξ/πολης, κάτοικος Αλεξ/πολης ως Γραμματέας ΔΣ

και επιπλέον παρισταμένων του νομικού συμβούλου κ. Πέτρου Γ. Αλεπάκου, της γεν.γραμματέως κ.Ζλατινούδη Μαρίας για να συζητήσουν τα ακόλουθα θέματα :

 

Μόνο θέμα : Εκλογή ενός υποτρόφου για το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021

Το λόγο έλαβε ο Πρόεδρος ΔΣ, ο οποίος ενημέρωσε τα λοιπά μέλη του Δ.Σ. ότι για την χορήγηση μίας υποτροφίας για το  ακαδημαϊκό  έτος  2020-2021,  συντάχθηκε η από 12-5-2021 προκήρυξη του Ιδρύματος που εγκρίθηκε α) με το υπ’αρ. 285/12-5-2021 πρακτικό ΔΣ και β) με το υπ΄αρ. πρωτ. εισερχ. 14/9-7-2021 και υπ΄αρ. πρωτ. 60257/11-11-2019 έγγραφο της Διεύθυνσης Κοινωφελών Περιουσιών Γραφείο Κομοτηνής Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας Θράκης ενώ γ) με το υπ΄αρ.πρωτ. 7/28-5-2021 έγγραφο του Ιδρύματος προς την Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Εβρου Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αν.Μακ.Θρακης απεστάλη αντίγραφο της σχετικής προκήρυξης προς ενημέρωση.

Εν συνεχεία,  περίληψη της προκήρυξης σύμφωνα με τα όσα προβλέπει ο Ν. 4182/2013 δημοσιεύτηκε στο υπ΄αρ. 14415/13-7-2021 φύλλο της πανελλαδικής κυκλοφορίας αθηναϊκής εφημερίδας ΗΧΩ ΤΩΝ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ  και θυροκολλήθηκε στις 13-7-2021 στην έδρα του Ιδρύματος ήτοι στο κατάστημα της ΕΤΕ ΑΕ (Λ.Δημοκρατίας αρ.240). Τέλος, αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα του Ιδρύματος (http://www.klirodotima-altinalmazi.gr) στις 13-7-2021.

Μετά τις ως άνω κοινοποιήσεις ορίστηκε ως καταληκτική προθεσμία υποβολής αιτήσεων υποψηφίων υποτρόφων η 30-9-2021 και ώρα 14:00μμ συνταχθείσας σχετικής γνωστοποιήσεως η οποία θυροκολλήθηκε στις  26-7-2021 στην έδρα του Ιδρύματος ήτοι στο κατάστημα της ΕΤΕ ΑΕ (Λ.Δημοκρατίας αρ.240) και αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα του Ιδρύματος (http://www.klirodotima-altinalmazi.gr) στις 26-7-2021.

Κατόπιν τούτου, μετά την παρέλευση της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων συγκεντρώθηκαν όλες οι αιτήσεις υποψηφίων υποτρόφων που είχαν κατατεθεί εμπροθέσμως στην έδρα του Κληροδοτήματος ήτοι η εξής μία :

η αίτηση με αριθμό πρωτοκόλλου 17/25-8-2021 του υποψηφίου μεταπτυχιακού φοιτητή Φαλέκα Γεώργιου του Ιωαννη και της Μαρίας μόνιμου κατοίκου Αλεξ/πολης (Τένεδου αρ. 7)  ο οποίος προσκόμισε τα εξής δικαιολογητικά : α) βιογραφικό σημείωμα, β) αντίγραφο φωτοτυπίας ταυτότητας, γ) την υπ’ αρ. 2402/19-11-2020  Βεβαίωση του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών της Πολυτεχνικής Σχολής του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης περί εισαγωγής του για Διδακτορική Διατριβή στην ερευνητική περιοχή «Συστήματα Ηλεκτρικών Μηχανών» με έναρξη το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021 καθώς και την υπ΄αρ. 2020-21/641/3-11-2020 Βεβαίωση περάτωσης σπουδών της ανωτέρω σχολής περί ολοκλήρωσης των προπτυχιακών σπουδών , δ) απολυτήριο του 2ου Ημερήσιου Γενικού Λυκείου Αλεξ/πολης με Βαθμό «Άριστα 18,7», ε) το με αρ. πρωτ. 8819/23-7-2021 αντίγραφο ποινικού μητρώου για γενική χρήση της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Αλεξ/πολης, στ) εκκαθαριστικό σημείωμα ιδίου και του πατέρα του για το φορ. έτος 2018-2019  με σχετικές δηλώσεις Ε9 , ζ) την από 23-7-2021 βεβαίωση οικογενειακής κατάστασης του Δήμου Αλεξ/πολης και την από 23-7-2021 Ληξιαρχική Πράξη Θανάτου εκ των οποίων προκύπτει ότι ο υποψήφιος προέρχεται από μονογονεικη οικογένεια και η) την από 25-8-2021 υπεύθυνη δήλωση συγκατάθεσης επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων. Κατόπιν τηλεφωνικής επικοινωνίας του νομικού συμβούλου κ.Πέτρου Αλεπάκου με τον υποψήφιο υπότροφο προς συμπλήρωση του φακέλου του ο υποψήφιος απέστειλε ηλεκτρονικά την υπ΄αρ.πρωτ. 7-12-2021 βεβαίωση σπουδών της αδερφής του Φαλέκα Κωνσταντίνα του Τμήματος Δημοσιογραφίας και ΜΜΕ της σχολής Οικονομικων και Πολιτικών Επιστημών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, πρόσφατα οικονομικά στοιχεία (εκκαθαριστικα-ΕΝΦΙΑ) του αιτούντος και του πατέρα του και την από 2-12-2021 υπεύθυνη δήλωση περί μη κτήσης ακίνητης περιουσίας.

       Στη συνέχεια τα μέλη του ΔΣ συζήτησαν διεξοδικά την ανωτέρω υποψηφιότητα με βάση τον α.ν. 2039/1939, το από 18-8-1941 β.δ. περί του τρόπου απονομής υποτροφιών εκ κληρονομιών κλπ, και το Ν. 4182/2013 όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν, την από 1-12-2021 εισήγηση του νομικού συμβούλου του Κληροδοτήματος Πέτρου Γ. Αλεπάκου και την προφορική εισήγηση του Λογιστή του Κληροδοτηματος κ.Παπαναστασιου Ευστρατιου περί επαρκών πόρων και λαμβάνοντας υπόψη τους όρους του διαθέτη του Ιδρύματος περί χορήγησης μίας (1) υποτροφίας προπτυχιακών ή μεταπτυχιακών σπουδών σε πρωτοετείς φοιτητές-τριες για το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021 σε ένα νέο–α , εξακριβωμένης οικονομικής αδυναμίας, επιμελή και με έφεση για ανώτερες σπουδές στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό στις θετικές σπουδές και δη στην ηλεκτρολογία στη μνήμη του Εμμανουήλ Ι Αλτιναλμαζη. Η δε επιλογή και ανακήρυξη του υποτρόφου γίνεται χωρίς διαγωνισμό, δι' απευθείας εκλογής και πλην των ανωτέρω προϋποθέσεων, με βάση το βαθμό απολυτηρίου λυκείου ή άλλης ισότιμης σχολής, ο οποίος πρέπει να είναι τουλάχιστον «λίαν καλώς», κατά την δίκαιη και ελεύθερη κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου του Κληροδοτήματος .

      Κατόπιν των ανωτέρω αποφάσισαν τα εξής:                  

      Ο υποψήφιος υπότροφος Φαλέκας Γεώργιος του Ιωάννη πληροί τους ως άνω όρους του διαθέτη για την χορήγηση υποτροφίας καθόσον είναι πρωτοετής μεταπτυχιακός φοιτητής του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών της Πολυτεχνικής Σχολής του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης, ο βαθμός απολυτηρίου λυκείου είναι ΑΡΙΣΤΑ ενώ η οικονομική κατάσταση του χρήζει βοηθείας καθόσον δεν διαθέτει υψηλά προσωπικά εισοδήματα, έχει μηδενική ακίνητη περιουσία, προέρχεται δε από μονογονεϊκή οικογένεια με έναν μισθωτό γονέα ακριτικής περιοχής και με την έτερη αδερφή του σε διαδικασία σπουδών. Επιπλέον το Ίδρυμα αυτήν την στιγμή χορηγεί υποτροφία μόνο σε δύο υπότροφους τον κ. Γκρεκίδη Απόστολο (εισαγωγικό ακαδ. ετος 2016-2017), και τον κ.Κιηγμά Σταύρο (εισαγωγικό ακαδ. έτος 2019-2020)  καθόσον έχει ολοκληρώσει την χορήγηση υποτροφίας στους υπόλοιπους υποτρόφους των προηγούμενων ετών ενώ κατά το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019 δεν χορηγήθηκε υποτροφία καθόσον ο υπότροφος τελικώς αρνήθηκε αυτήν, για τους λόγους αυτούς έχει τα οικονομικά αποθέματα για την χορήγηση της ως άνω υποτροφίας.

            Για τους λόγους αυτούς τα μέλη του ΔΣ κατόπιν διεξοδικής συζήτησης αποφάσισαν ομόφωνα να κάνουν δεκτή την ανωτέρω αίτηση και να εκλέξουν ως υπότροφο για το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021 τον ως άνω υποψήφιο Φαλέκας Γεώργιο του Ιωάννη, κάτοικο Αλεξ/πολης, ως έχοντα όλα τα τυπικά προσόντα που απαιτεί η βούληση του διαθέτη, η προκήρυξη και ο νόμος και επομένως πρέπει να τηρηθεί η περαιτέρω νόμιμη διαδικασία για να ολοκληρωθεί η εκλογή.

Η εν λόγω απόφαση, θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Ιδρύματος και θα τοιχοκολληθεί στην έδρα του Ιδρύματος για να λάβουν γνώση της επιλογής όσοι ενδιαφερόμενοι και να ασκήσουν τυχόν ενστάσεις. Προθεσμία για την υποβολή ενστάσεων ορίζεται 10ημερος μέχρι την πάροδο της οποίας όλα τα σχετικά έγγραφα παραμένουν στην έδρα του Κληροδοτήματος. Μετά την πάροδο του 10ημερου και εντός 5ημερου θα συνταχθεί νέο πρακτικό ΔΣ εφόσον υπάρχουν ενστάσεις για έγκριση ή απόρριψη ενστάσεων και τελική επικύρωση απόφασης.

Τέλος, όλα τα ως άνω σχετικά έγγραφα θα αποσταλούν στην Διεύθυνση Κοινωφελών Περιουσιών Γραφείο Κομοτηνής-Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας-Θρακης  για τις δικές τους περαιτέρω ενέργειες.-

 Οι ανωτέρω αποφάσεις των μελών του Δ.Σ. τελούν υπό την έγκριση της αρμόδιας εποπτεύουσας αρχής ήτοι της Διεύθυνσης Κοινωφελών Περιουσιών-Γραφείο Κομοτηνής Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας-Θρακης  .

Μη υπάρχοντος άλλου θέματος, η συνεδρίαση λύεται.         

 

Ο Πρόεδρος                      Η Γραμματέας               Η Ταμίας          

    Μαραζιδης Δ.                     Ουτσιου Α.                      Καιταρτζη Λ.

 

 

 

 

 

Ο Νομικός Σύμβουλος          Η γεν.γραμματέας

 

Π.Αλεπακος                 Μ.Ζλατινουδη

Copyright © 2014. All Rights Reserved.

ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ Ι. ΑΛΤΙΝΑΛΜΑΖΗ